Matieog 19

1Yiesu nbɑ pɑk mɔbonɑ nɑ k gbenn yuo nbɑ, k u nyii Gɑɑliile k sɑɑn Suude tinŋ nbɑ be Suulden mɔk-puotl. 2K nibulciɑɔnŋ wɑɑ u puolpo, k u te k bin nbɑ yiɑl nɑ kul ɑ pɑɑk lenŋ. 3K Fɑɑliisiɑnnbɑ siɑb bɑɑl u buol ni k luon bin jɑnm’ɔ, k boi’ɔ ɑ: «Yennu senni cɑbt nɑn juɑ n yet u ŋɑɑpuo yɑnn ii?» 4K u jiin ɑ: «I k lii Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk nbɑ yet biɑnŋ nbɑ nɑ ɑɑ? ɑ: ‹Piinu ni wɑɑ, Yennu din nɑn juɑ nɑn puo e, 5ŋɑɑn din yet ɑ, Lin nbɑ nɑ pɑɑk e k juɑ tuu sɑɑ nyik u bɑɑ nɑn u nɑɑ, ŋɑɑn k ŋuɑ nɑn u ŋɑɑpuo n kuɑn lieb, k b niib bɑnle n tɑɑn tien gbɑnɑn-yent kuɑ.› 6L i tie nnɑ, b ji k tie niib bɑnle kɑɑ, ŋɑɑn b tie niyenɔ kuɑ e. L pɑɑk, bin nbɑ k Yennu jii’b k tɑɑn nɑn lieb, nisɑɑlk i mi k wun bɔkt’b.» 7K Fɑɑliisiɑnnbɑ nɑ boi’ɔ ɑ: «Bee k Muois ŋɑnin din tul yiikuo u senni nɑ ni, nɑn juɑ sɑɑ fit tul u ŋɑɑpuo puoyetu kɑdɑɑɔk ŋɑɑn yet’ɔ?» 8K Yiesu jiin k yet’b ɑ: «I tonu pɑɑk e te k Muois din tul yiikuo ɑ yii yien i ŋɑɑpuob, ŋɑɑn piinu ni l din k tie nnɑ kɑɑ. 9Bɑlmɔni e k n yien’i, wun nbɑ yet u ŋɑɑpuo, k l k tie u tun boncuncontuonn kɑɑ, ŋɑɑn kuɑn puogɑnɔ, u tun boncuncontuonn ɑ.» 10K Yiesu puolpoweitieb yet’ɔ ɑ: «L i tie nnɑ i e juɑ nɑn u ŋɑɑpuo sinsuuk ni, ŋɑnn ŋɑnin juɑ i kii kuɑn puo, l sɔ.» 11K u yet’b ɑ: «Suɑ kul kɑn fit diɑ wɑnnu mɑnŋ. Bin nbɑ k Yennu tul’b l yiikuo nɑ, ŋɑnm kuukuɑ e sɑɑ fit diɑ’l. 12K mɑɑn bonɑ bonciɑnn e te k jɑsiɑb k kuɑnt puob. B tuu mɑl siɑb, k b k tie jɑb. Siɑb mun, niib e tuu tien’m jɑtuɑkɑ, k siɑb mun, Yennu nɑɑn pɑɑk e tuu te bin yet puo kuɑnu, ŋɑɑn wun nbɑ sɑɑ fit diɑ wɑnnu mɑnŋ, wun diɑ’l.» 13Tɔn, k nisiɑb tɑn bɑɑl nɑn b wɑɑs Yiesu buol ni, ɑ wun yii u nii b pɑɑk, k miɑl Yennu b pɑɑk, ŋɑɑn k u puolpoweitieb tiɑn niib mɑnŋ pɑɑk. 14K Yiesu yet ɑ: «Ŋɑɑnt mɑn k wɑɑs mɑnŋ i bɑɑt n buol ni nɑ, k dɑɑ tiɑn’m, k mɑɑn b buolu e yen Yennu nɑɑn,» 15ŋɑɑn jii u nii k yii yii b pɑɑk, ŋɑɑn ji siet sɑɑn. 16L yuo mɑnŋ k nɑɑsimɔ nnɑ bɑɑl Yiesu buol ni k tɑn boi’ɔ ɑ: «Wɑntuɑ, tuonŋɑnlɑnn po e k n sɑɑ tun, k lɑ mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu?» 17K Yiesu jiin’ɔ ɑ: «Bee k ɑ boi’n lin nbɑ ŋɑn po? Yenɔ kuɑ e ŋɑn, l i tie k ɑ luon k ɑ kuɑ mɑnfuol ni, ii diɑ Yennu senni nɑ.» 18K nɑɑsimɔ nɑ boi Yiesu ɑ: «Senlɑni po e?» K u yet’ɔ ɑ: «Dɑɑ kpi nilɔ. Dɑɑ tuun boncuncontuonɑ. Dɑɑ jɑɑn. Dɑɑ tie fɑɑk siɑlɑ. 19Ii tien ɑ bɑɑ nɑn ɑ nɑɑ nibɑɑkl, ŋɑɑn kii luon ɑ luɑ nɑn fɑɑ luon ɑ mɔnŋ biɑnŋ nbɑ nɑ.» 20K nɑɑsimɔ nɑ yet’ɔ ɑ: «N ponŋ wei senni nɑ kul ɑ. Lɑnn po e k n biɑ sɑɑ tun pukn lin nbɑ nɑ pɑɑk i?» 21K Yiesu jiin’ɔ ɑ: «L i tie k ɑ luon k ɑ binbenŋ i tie fɑnu nɑn bɑlmɔni, fii sɑɑ k sɑɑ kɔi fɑɑ mɔk lin nbɑ k jii l likli mɑnŋ k tul tɑlɑs-dɑnm, k ɑ tɑn sɑɑ lɑ mɔktuk sɑnpɑɑpo. L puolpo k ɑ jen nɑ kii wɑɑ’n.» 22K nɑɑsimɔ nɑ nbɑ gbɑt nnɑ yuo nbɑ, k u siet nɑn pɑlbiil, k mɑɑn u din mɔk mɔktuk bonciɑnn. 23Ŋɑnn e k Yiesu ji yet u puolpoweitieb ɑ: «Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, l sii pɑɑl bonciɑnn nɑn mɔktɔ n kuɑ Yennu nɑɑn ni. 24L pɑɑl nɑn yuyouk n kuɑ kpɑlpienu miɑl ni, ŋɑɑn l biɑ mɑntk pɑɑl k cie nɑn mɔktɔ n kuɑ Yennu nɑɑn ni.» 25K u puolpoweitieb nbɑ gbɑt nnɑ mɑnŋ, k l yɑɑl ŋɑɑn lit’b bonciɑnn, k b piin k boi b lieb ɑ: «L i tie nnɑ i e, ŋmee ji sɑɑ fit k lɑ fielu?» 26Ŋɑnn e k Yiesu got’b ŋɑɑn yet ɑ: «Nisɑɑlk kɑn fit tun lin nbɑ nɑ, ŋɑɑn siɑl k pɑɑl Yennu buol ni.» 27L yuo nɑ k Piɑl yet’ɔ ɑ: «Gotl, tinm ŋɑnin nyik t bonsiɑl kul ɑ ŋɑɑn wɑɑ’ɑ. T nyuɑt tɑn sii tie bee?» 28Ŋɑnn e k Yiesu jiin k yet’b ɑ: «Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, yuo nbɑ k Nisɑɑlk Bijɑ nɑ tɑn kɑl u nɑɑngbɑnt pɑɑk nɑn pɑnŋ bonciɑnn dulnyɑ pɑɑnn nɑ ni, yinm nbɑ tie u tuomiinbɑ nɑ mun tɑn sɑɑ kɑl nɑɑngbɑnt piik nɑn ŋɑnle pɑɑk e, kii bu Islɑɑeltieb buolu piik nɑn ŋɑnle nɑ buut. 29K wun nbɑ kul nyik u ŋɑɑk, ɑmi u yuɑlb, ɑmi u wɑɑli, ɑmi u bɑɑ, ɑmi u nɑɑ, ɑmi u wɑɑs, ɑmi u kpɑɑnt, n pɑɑk, u tɑn sɑɑ lɑ bonɑ buolu buolu tɑɑl fuunu kobk kobk, k biɑ lɑ mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu. 30Ŋɑɑn niib bonciɑnn nbɑ dɔnŋ gɑl tuɑnn mɔtɑɑnɑ nɑ, b tɑn sɑɑ jil puol ɑ, k bonciɑnn nbɑ mun biɑ juont puol mɔtɑɑnɑ nɑ tɑn sɑɑ dɔnŋ gɑl tuɑnn ɑ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\