Matieog 23

1Ŋɑnn e k Yiesu din piin k piɑk tien nibulciɑɔnŋ nɑ nɑn u puolpoweitieb ɑ: 2«Senni wɑntieb nɑn Fɑɑliisiɑnnbɑ nɑ e k b tul’b yiikuo nɑn bii wɑnt Muois senni nɑ pɑɑk. 3L pɑɑk, l ŋɑn k i sɑɑk kii wɑɑ bɑɑ wɑnt’i lin nbɑ nɑ kul ɑ, ŋɑɑn k ii mi mɑn k yin gɑɑl b binbenŋ, k mɑɑn b k tuun bɑɑ wɑnt lin nbɑ mɑnŋ. 4B jint niib jik-kpiɑtɑ nbɑ pɑɑl nɑn bin jii, ŋɑɑn kɑn sɑk k bin jii b niibil k bɑbl suɑ k wun jii. 5Lin nbɑ kul k b tuun nɑ, b tuun ɑ niib n lɑ’b e. B tuu nyinn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni kinkɑlnboyennɑ e, k diɑn, k tien tien kunkoni ni, k lol lol b yulɑ nɑn b kpinkpɑnt pɑɑk. B biɑ tuu te k bin nyɑl b liɑtbɑɑnt mɔgbɑnɑ nɑn l kpinkpɑnt k l fɔk fɔk, k biɑ yɑln yɑln e. 6B i sɑɑn jɑɑnm ni, b tuu luon bii kɑl yudɑnm kinkɑɑni pɑɑk. B i kuɑ Suifnbɑ jɑɑnti diet ni, b biɑ luon nijɑɑnɑ kɑɑni boɑ e. 7B biɑ tuu luon k niib n fuont’b nɑn bulcint e dɑi ni, kii yi’b ɑ: ‹Wɑntieb.› 8Ŋɑɑn yinm ŋɑnin, i dɑɑ te k b yi’i ‹Wɑntuɑ›, k mɑɑn i kul ɑ tie nɑɑtɑɑnn e nɑn lieb, k mɔk i Wɑntuɑ yenɔ kuɑ. 9I dɑɑ yi suɑ i ‹Bɑɑ› tingbounŋ nɑ ni, k mɑɑn i mɔk Bɑɑ yenɔ kuɑ e. Ŋuɑ e tie Yennu wun nbɑ be Yendɔunŋ ni. 10I biɑ dɑɑ te k niib yi’i b ‹Yonmdɑnm›, k mɑɑn i mɔk Yonmdɑɑnɔ yenɔ kuɑ e. Ŋuɑ e tie Klistu. 11Wun nbɑ tie nijɑɑnn i ni, wun tien u mɔnŋ i kul ɑ tuontunnɔ. 12Ŋɑɑn wun nbɑ dont u mɔnŋ, Yennu tɑn sɑɑ sikn’ɔ wɑɑ, ŋɑɑn wun nbɑ siknt u mɔnŋ, Yennu e tɑn sɑɑ donn’ɔ.» 13K Yiesu biɑ din yet ɑ: «Yinm senniwɑntieb nɑn Fɑɑliisiɑnnbɑ nbɑ tie kpinkpɑnni dɑnm nɑ, l sii bi i pɑɑk, k mɑɑn yinm e luon Yennu nɑɑn tɑnmɔb ɑ niib dɑɑ kuɑ. I mɔnŋ mɔnŋ kɑn kuɑ, ŋɑɑn dɔk bin nbɑ luon bin kuɑ tɑnmɔb nɑ. 14«Yinm senniwɑntieb nɑn Fɑɑliisiɑnnbɑ nbɑ tie kpinkpɑnni dɑnm nɑ, l sii bi i pɑɑk, k mɑɑn i ŋmɑb pɑkɔi, k mei Yennu k wei k kpɑnn nɑn i tie yentinnɑ e. L pɑɑk, i tubdɑtu tɑn sii bi bonciɑnn. 15«Yinm senniwɑntieb nɑn Fɑɑliisiɑnnbɑ nbɑ tie kpinkpɑnni dɑnm nɑ, l sii bi i pɑɑk, k mɑɑn i kuɑ bulgbetɑ nɑn ŋɑlnt k sonm mɔkgbenŋɑ pɑɑk k puotl kpeni k sɑɑ digbɑnbɑnfɔkɑ ni, k luon wun nbɑ sɑɑ kpint u binbenŋ kii wɑɑ i puolpo e, k l i tie k i tɑn lɑ suɑ k u wɑɑ’i ni, i tuu te k u biit nbɑ jikt’ɔ sɑɑ Sɑɑtɑn muu ni nɑ n ŋɑnm pukn tɑɑl munle e nɑn i yɑl nɑ. 16«Yinm nbɑ tie juɑni ŋɑɑn dɑɑl lieb nɑ, l sii bi i pɑɑk. I wɑnt niib nɑ ɑ: ‹Suɑ i pol Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk, l kɑɑ biit, ɑ ŋɑɑn l i tie k suɑ pol likli nbɑ be dieok mɑnŋ ni nɑ, ɑ sie k u gbien wɑɑ pol biɑnŋ nbɑ nɑ.› 17Yinm juɑni nbɑ k mɔk yɑn nɑ, bonɑ ŋɑnle nɑ ni, lɑnn po e kpɑɑ bɑlkpɑnn, likli nɑ ɑmi Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk nbɑ te k likli nɑ tie Yennu yɑl nɑ? 18K i biɑ yet ɑ: ‹L i tie k suɑ pol mɑnnu binbintl, l kɑɑ biit, ɑ ŋɑɑn l i tie k suɑ pol mɑnnu bonkobuk nbɑ pɑɑ binbintl nɑ pɑɑk nɑ, sie k u gbien wɑɑ pol biɑnŋ nbɑ nɑ.› 19I set tie juɑni e nɑn bɑlmɔni. Bonɑ ŋɑnle nɑ ni, lɑnn po e kpɑɑ bɑlkpɑnn, mɑnnu bonkobuk nɑ ɑmi binbintl nbɑ te k l tie Yennu yɑl nɑ? 20L pɑɑk, l i tie k suɑ pol mɑnnu binbintl, l wɑnt nɑn u pol binbintl nɑ nɑn lin nbɑ kul pɑɑ l pɑɑk nɑ e mun. 21L i tie k suɑ biɑ pol Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk, l wɑnt nɑn u pol dieok mɑnŋ nɑn Yennu nbɑ be lenŋ nɑ e mun. 22L i biɑ tie k suɑ pol Yendɔunŋ, u pol Yennu nɑɑngbounŋ nɑn wun nbɑ kɑl l pɑɑk mɑnŋ e. 23«Yinm senniwɑntieb nɑn Fɑɑliisiɑnnbɑ nbɑ tie kpinkpɑnni dɑnm nɑ, l sii bi i pɑɑk. I jikt bɑɑli nɑn bukunŋ nɑn nɑli nɑn l bonliɑ piik nuɑk ni yenn kuɑ k tien Yennu, ŋɑɑn nyik lin nbɑ tie bɑlkpɑnɑ u senni ni. Ŋɑnn e tie bɑlbunu nbɑ tuok nɑn ninbɑtinu nɑn Yennu senni wɑɑnu nɑn bɑlmɔni. Lin nbɑ nɑ nbɑ e bo ŋɑn nɑn yii tuun, k dɑɑ nyikt l yenn-nbɑ tumu. 24Yinm juɑni nbɑ dɑɑl lieb nɑ, i tuu lot nɑɑyun-yuolk nyun ni k lu e, ŋɑɑn nɑk yuyouk nɑn nyun. 25«Yinm senniwɑntieb nɑn Fɑɑliisiɑnnbɑ nbɑ tie kpinkpɑnni dɑnm nɑ, l sii bi i pɑɑk, k mɑɑn i soki kɔp nɑn senŋ puolpo e, ŋɑɑn k nuɑk ni gbie nɑn nɑn-yuk nɑn jɑwuuk. 26Yinm Fɑɑliisiɑnnbɑ nbɑ tie juɑni nɑ, sokt mɑn kɔp nɑn senŋ nɔi ni sinsinn, k l puolpo n fit nyi. 27«Yinm senniwɑntieb nɑn Fɑɑliisiɑnnbɑ nbɑ tie kpinkpɑnni dɑnm nɑ, l sii bi i pɑɑk. I tie nɑn kɑɑt nbɑ k b mɑɑ k pent senn, k l puolpo fɑn, ŋɑɑn k l nuɑk ni gbie nɑn kpɑbɑ nɑn pɔiu nɑ e. 28Nnɑ e k niib goli i nɑn-yel po k i fɑn ŋɑɑn i pɑlɑ ni gbie nɑn fɑi nɑn biit.» 29«Yinm senniwɑntieb nɑn Fɑɑliisiɑnnbɑ nbɑ tie kpinkpɑnni dɑnm nɑ, l sii bi i pɑɑk. I mɑɑ Yennu sɔkniinbɑ kɑɑt, k jɑb’b, k sent, k l tie lin nbɑ sɑɑ tiɑl niib niŋɑnm kuun po, 30ŋɑɑn yien ɑ: ‹T ii dinŋ ii bo i be t yejɑnm yuo, t din bo kɑn tun bɑɑ din tun lin nbɑ k kpii Yennu sɔkniinbɑ nɑ.› 31L pɑɑk, lin nbɑ nɑ wɑnt nɑn i set sɑk nɑn i tie bin nbɑ din kpii Yennu sɔkniinbɑ nɑ yɑɑbuonɑ e. 32L pɑɑk, i yejɑnm nbɑ din piin k tun biit biɑnŋ nbɑ nɑ, tontl mɑn. 33Yinm wɑi. Yinm wɑɑlɑbli nɑ, nlee k i tɑn sɑɑ nyi tubdɑtu muu nbɑ kɑn mi kpien nɑ ni? 34L pɑɑk te k n yien’i nɑ, n tɑn sɑɑ tun Yennu sɔkniinbɑ nɑn yɑndɑnm nɑn wɑntieb i buol ni, ŋɑɑn i tɑn sɑɑ kpi b siɑb e, k kpɑɑ siɑb kuun dɑpunpunn pɑɑk, k buo siɑb Suifnbɑ jɑɑnti diet ni, k biɑ wei tɔki b tɑɑ k nyi doyenu ni k tuɑtl doleu ni. 35L pɑɑk, bɑɑ din kpii niŋɑnm nbɑ nɑ kul ɑ tubdɑtu be i yulɑ pɑɑk, lɑɑ nyii nipiemɔ Abel pɑɑk, k sɑɑ tuu Bɑɑlɑɑsi bijɑ Sɑɑkɑɑli pɑɑk, wun nbɑ k b din kpii’u Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk nɑn mɑnnu binbintl sinsuuk ni nɑ. 36Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, mɔtɑɑnɑ nigbounŋ nɑ tɑn sɑɑ lɑ tubdɑtu biit mɑnŋ kul pɑɑk e.» 37«Nbɑɑyuoo, Selusɑɑlenm tieb, yinm nbɑ kpi Yennu sɔkniinbɑ, k biɑ jɑɑt u tuomiinbɑ nbɑ k u tun’m i buol ni nɑ tɑnɑ, biknu biknu tɑɑl munŋɑ e k n gbɑɑ mɑɑ n tikl’i yonm nɑn kolk nbɑ tuu tikl u kobis u kpinkpɑnt ni nɑ, k i k sɑk. 38Gotl mɑn, Yennu nyik i jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk nɑ e nɑ, k l sɑɑ nyint ŋɑyɑnn. 39N yien’i e, lɑɑ nyii dinnɑ k jii sɑɑ i kɑn mi k lɑn’n k sɑɑ tuu dɑɑl nbɑ k i tɑn sɑɑ yet ɑ: ‹Yennu yetŋɑnm ii be wun nbɑ bɑɑt Yonmdɑɑnɔ sɑnn ni nɑ pɑɑk.› »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\