Matieog 24

1Yiesu nbɑ din nyii Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni k sɑɑ nɑ, k u puolpoweitieb din bɑɑl u buol ni k tɑn wɑnt’ɔ jɑɑnti ŋɑɑk mɑnŋ diet. 2Ŋɑnn e k u boi’b ɑ: «I lɑ lin nbɑ nɑ nbɑ kul ɑɑ? Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, b tɑn sɑɑ tut l kul, k lu tinŋ ni wɑɑ, k l tɑnn yenn kuɑ tɑn kɑn biɑl k pɑɑ liel pɑɑk.» 3Yiesu nbɑ din tɑn sɑɑn k sɑɑ kɑl jɑgbɑɑk nbɑ k b yi’l Oliifienbɑ jɑgbɑɑk nɑ pɑɑk nɑ, k u puolpoweitieb tɑn bɑɑl u buol ni, b kuukuɑ, k boi’ɔ ɑ: «Yet’t, yuo nbɑ k nɑ kul ɑ tɑn sii tie. Bee tɑn sii tie ɑ bɑɑlu nyinn nɑn dulnyɑ gbennu nyinn i?» 4K u jiin k yet’b ɑ: «Ii mi mɑn k suɑ n tɑn kpɑnn’i, 5k mɑɑn niib bonciɑnn tɑn sɑɑ jii n sɑnn e k bɑɑl k yien ɑ ŋɑnm e tie Klistu nɑ, k kpɑnn niib bonciɑnn. 6I tɑn sɑɑ gbɑt tɔb fuut i kuɑnn ni, nɑn l lɑbɑɑl bɑnfɔkl, ŋɑɑn i dɑɑ jie, k mɑɑn l kpɑɑ tɑlɑs e nɑn lin nbɑ nɑ kul n tun, ŋɑɑn l k wɑnt nɑn dulnyɑ gbennu bɑɑl e nɑ. 7Nibuolu nɑn nibuolu tɑn sɑɑ kɔn nɑn lieb, k kpɑnbɑlɑ nɑn kpɑnbɑlɑ mun tɑn sɑɑ tuok k kɔn nɑn lieb. K kon nɑn tinŋ jijekt tɑn sii be lokɑ kul po. 8Lin nbɑ nɑ nbɑ kul tɑn sii tie nɑn mɑtyiɑlu pinpiik nɑ e. 9«L yuo mɑnŋ k b tɑn sɑɑ suol’i k din’i fɑlɑ biɑk, k kpi’i k buolu kul tɑn sii nɑn’i k mɑɑn yɑɑ wɑɑ’n nɑ pɑɑk. 10L yuo mɑnŋ, niib bonciɑnn tɑn sɑɑ yet n weiu, k biɑ kuɑt lieb, k biɑ nɑn lieb. 11K fɑɑk sɔkniinbɑ tɑn sɑɑ nyi k kpɑnn niib bonciɑnn. 12Biit nbɑ tɑn sɑɑ mɑntk yɑbt tingbounŋ nɑ ni nɑ pɑɑk, k niib bonciɑnn lonm tɑn sɑɑ mɑɑk. 13Ŋɑɑn wun nbɑ tɑn gubn nɑn fɑlɑ yuo nɑ juontu tɑn sɑɑ lɑ fielu wɑɑ. 14K b tɑn sɑɑ muɑnt Yennu nɑɑn lɑbɑmɑnn muɑnti nɑ tingbounŋ nɑ kul po, ɑ lin tien siɑlɑ k tul niib kul, k dulnyɑ gbennu n yen fit bɑɑl.» 15«I tɑn sɑɑ lɑ bonbilɑnkɑnt nbɑ k Yennu sɔkni Dɑniel din yet l po nɑ, k l tɑn sii sie Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni.» (Wun nbɑ kul tɑn lii diɑni nɑ, wun bɑnn lɑɑ wɑnt lin nbɑ.) 16«L yuo mɑnŋ, bin nbɑ tɑn be Suude tinŋ ni, bin ciɑl kii do juɑt, 17k wun nbɑ tɑn be u dituɑtuk pɑɑk, u dɑɑ kuɑ u dieok ni ɑ wun sɑɑ jii u siɑl, 18k wun nbɑ tɑn be u kpɑɑb ni, u dɑɑ ŋmɑt ɑ wun sɑɑ jii u tiɑɔk. 19L yuo mɑnŋ, podɑnm nɑn bin nbɑ diɑ wɑlɑi tɑn sɑɑ di fɑlɑ bonciɑnn. 20Ii mei mɑn Yennu k u dɑɑ te k fɑlɑ nɑ bɑɑt wonfufuk yuo, ɑmi Fuondɑɑl. 21K mɑɑn l yuo mɑnŋ, fɑlciɑɔnŋ sii be. Yennu nbɑ nɑn dulnyɑ wɑɑ nɑn dinnɑ, l fɑlɑ buolu dɑɑ k mi bɑɑl. L buolu mun biɑ ji kɑn mi k bɑɑl. 22Yennu i tɑnŋ i kii wɑt dɑɑ mɑnŋ yɑbnt, suɑ tɑn kɑn biɑl, ŋɑɑn u nigɑnnkɑb pɑɑk k u tɑn sɑɑ wɑt dɑɑ mɑnŋ yɑbnt. 23«L yuo mɑnŋ, suɑ i tɑnŋ i yet’i ɑ: ‹Gotl mɑn, Klistu be nnɑ,› ɑmi: ‹U be nɑ wɑɑ,› i dɑɑ tie’u yɑdɑ, 24k mɑɑn l yuo mɑnŋ, fɑɑk Klistunbɑ nɑn fɑɑk sɔkniinbɑ tɑn sɑɑ nyi k tuun nyinɑ nɑn bɑktnɔunŋ tuonjɑɑnɑ ɑ bin kpɑnn niib. K l i tɑnŋ i fit, b tɑn sɑɑ kpɑnn Yennu nigɑnnkɑb tiɑɔnŋ ɑ. 25Gbiintl mɑn, n ponŋ dɔnŋ yet’i e wɑɑ, k yuo mɑnŋ dɑɑ k bɑɑl. 26«L pɑɑk, b i tɑnŋ i yet’i ɑ: ‹Gotl mɑn, u be muuk ni,› i dɑɑ sɑɑ, ɑmi b i yet’i ɑ: ‹Gotl mɑn, u be dieok ni,› i dɑɑ tie yɑdɑ, 27k mɑɑn Nisɑɑlk Bijɑ nɑ bɑɑlu tɑn sii tie nɑn sɑɑk nbɑ tuu nyiknt k nyi yendopo k sɑɑ sik yenbɑɑpo nɑ e. 28«Siɑn nbɑ k bonkpienn be, lenŋ e k juut tiki.» 29«Fɑlɑ nɑ puolpo k yennu tɑn sɑɑ bɔnn, k ŋmɑɑlk ji kɑn yent, k ŋmɑɑbilɑ tɑn sɑɑ nyi sɑnpɑɑpo k bɑɑ, k lin nbɑ kul be sɑnpɑɑpo tɑn sɑɑ dɑnm k ŋmɑt ŋmɑt. 30L yuo mɑnŋ k niib tɑn sɑɑ lɑ Nisɑɑlk Bijɑ nyinn sɑnpɑɑpo, k nibuolu buolu nbɑ be tingbounŋ nɑ kul tɑn sii fɑbn, k ji lɑ Nisɑɑlk Bijɑ k u be sɑnpɑgbɑnɑ ni k siik nɑn yiikuo nɑn yentsɑɑkɑl. 31Kɑtkɑɑk tɑn sɑɑ bui, k wun tun u mɑlɑkɑɑnbɑ k bin sɑɑn k sɑɑ tikl u nigɑnnkɑb nbɑ be tingbounŋ nɑ lokɑ ŋɑnnɑ nɑ kul po k bɑɑl.» Fiigie nyinn lɑbɑɑl 32«I jii fiigie k tumi yɑn mɑn. Yɑɑ tuu lɑ k tiik mɑnŋ bintl yuo nbɑ, i ji tuu bɑnn nɑn siɑɔk pel e nɑ. 33Nnɑ e mun, yuo nbɑ k i tɑn lɑɑt k lin nbɑ nɑ nbɑ kul tuun, yin bɑnn nɑn lin nbɑ k n piɑk l po nɑ pel e nɑ. 34Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, mɔtɑɑnɑ nigbounŋ nɑ kɑn kpo k gbenn kɑɑ wɑɑ, k lin nbɑ nɑ kul n tun. 35Sɑnpɑɑk nɑn tinŋ tɑn sɑɑ bot ɑ, ŋɑɑn n mɑɑn ŋɑnin kɑn mi k bot fɑb ɑ.» 36«Suɑ k mi dɑɑl mɑnŋ ɑmi yuo nbɑ k l kul sɑɑ tien. L sɑnpɑɑpo mɑlɑkɑɑnbɑ, ɑmi Bijɑ mɔnŋ k mi, sie Bɑɑ kuukuɑ e mi. 37Lɑɑ din tien biɑnŋ nbɑ Noe yuo nɑ, l mun biɑ tɑn sii tie nnɑ e Nisɑɑlk Bijɑ jenu yuo. 38Noe yuo mɑnŋ, yuo nbɑ k nyunciɑɔnŋ din dɑɑ k bɑɑl, k niib din di jiet k nyu, k kuɑnt puob, k jikt b wɑɑs k tien’m jɑb, k tɑn tuu dɑɑl nbɑ k Noe din kuɑ ŋɑlngbenŋl ni. 39K niib mɑnŋ din biɑ dɑɑ k bɑnn lin nbɑ tuun, k tɑn tuu dɑɑl nbɑ k nyunsɑɑkɑn din bɑɑl k tɑn dii b kul sɑɑk ɑ. L biɑ tɑn sii tie nnɑ e yuo nbɑ k Nisɑɑlk Bijɑ tɑn sɑɑ jen. 40L dɑɑl mɑnŋ, jɑb bɑnle tɑn sii buɑ kpɑɑb ni k ko, k b tɑn sɑɑ jii yenɔ ŋɑɑn nyik luɑ. 41Puob bɑnle tɑn sii lɑkn buɑ nɑɑn dii, k b tɑn sɑɑ jii yenɔ ŋɑɑn nyik luɑ. 42«L pɑɑk, i cekn i mɔnŋ pɑɑk mɑn, k mɑɑn i k mi dɑɑl nbɑ k t Yonmdɑɑnɔ sɑɑ jen. 43Ŋɑɑn bɑnt mɑn nɑn l i tie k ŋɑɑdɑɑnɔ ponŋ mi yuo nbɑ k nɑn-yukɔ yɑɑ wun bɑɑl u ŋɑɑk ni nyiɑɔk, u sii kɑl e k guu. U kɑn sɑk k nɑn-yukɔ n tɑn kuɑ k jɑn’ɔ. 44L pɑɑk, l ŋɑn k i mun n tien siil yuo kul ɑ, k mɑɑn Nisɑɑlk Bijɑ mun biɑ tɑn sɑɑ jen yuo nbɑ k i k duki u jenu nɑ po nɑ e. 45«Tuontunlɑnɔ e tie yɑndɑɑnɔ k tuun u Yonmdɑɑnɔ nbɑ wɑnt’ɔ biɑnŋ nbɑ? Ŋuɑ e tie wun nbɑ k u Yonmdɑɑnɔ sɑɑ tien’ɔ tuontunnɑ yudɑɑnɔ ɑ wuuu goli u tuontunlieb, kii tien’m mɑnn nɑn l sɔnu. 46L i tie k u Yonmdɑɑnɔ tɑn kpen k lɑ k u tuun nnɑ, pɑlpienn sii tie tuontunnɔ mɑnŋ yɑl e. 47Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, ŋɑɑdɑɑnɔ mɑnŋ sɑɑ jii u mɔktuk kul k tien tuontunnɔ mɑnŋ nuu ni, ɑ wuu goli. 48Ŋɑɑn l i tie k tuontunnɔ mɑnŋ tie tuontun-yuonn k dukn u pɑl ni ɑ, n Yonmdɑɑnɔ kɑn kpen yiɑn, 49ŋɑɑn piin k buo u tuontunlieb, k ŋuɑ nɑn dɑnyuulɑ biɑ lɑkn k nyu k di, 50Yonmdɑɑnɔ mɑnŋ tɑn sɑɑ kpen dɑɑl nbɑ k u ŋɑɑ u kpenu tɑmɑ e, nɑn yuo nbɑ k u k mi. 51Yonmdɑɑnɔ nɑ sɑɑ dɑt u tubl bonbiil, k tien’ɔ nɑn bɑɑ tuu tien kpinkpɑnni dɑnm biɑnŋ nbɑ nɑ. Lenŋ mɑnŋ e k niib tɑn sii fɑbn mɔ k nyiitl nyɑnɑ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\