Matieog 25

1«Yennu nɑɑn tɑn sii tie nɑn sɑpɑɑnm piik nbɑ din jii b fitɑ k sɑɑ ɑ bin sɑɑ tuok puoyuokl sɔlɔ nɑ e. 2Sɑpɑɑnm mɑnŋ ni bɑnŋmu din tie jɑtt e, k bɑnŋmu mun din tie subndɑnm. 3Sɑpɑɑnjɑtɑ nɑ din jii b fitɑ, ŋɑɑn k jii kpɑn k guun b mɔnŋ, 4ŋɑɑn k sɑpɑɑnsubndɑnm nɑ ŋɑnin din jii kpɑn k liɑk liɑk sɑlenɑ ni k diɑ pukn b fitɑ po. 5Puoyuokl sɔlɔ mɑnŋ din k bɑɑl yiɑn, k guɑn tɑn suol sɑpɑɑnm nɑ kul ɑ, k b guɑn. 6«K tɑnsuuni k b tɑn gbɑt wuyikinŋ ɑ: ‹Gotl, puoyuokl sɔlɔ nɑ e bɑɑt nɑ. Nyin mɑn k tin tuok’ɔ mɑn.› 7K sɑpɑɑnm piik nɑ kul ɑ fiil k ŋɑk ŋɑk b fitɑ nɑ. 8Ŋɑnn e k sɑpɑɑnjɑtɑ nɑ miɑl subndɑnm nɑ ɑ: ‹I kɑn tul’t i kpɑn nɑ wɑɑn ii? K mɑɑn t fitɑ nɑ luon lin kpien e.› 9K subndɑnm nɑ jiin ɑ: ‹Aɑi, t yɑlɑ mun kɑn jɑnŋ tinm nɑn yinm. Ii sɑɑ mɑn bin nbɑ kɔi kpɑn buol ni, k sɑɑ dɑɑ i mɔnŋ yɑlɑ.› 10Sɑpɑɑnjɑtɑ nɑ nbɑ din yɑɑt k sɑɑn ɑ bin sɑɑ dɑɑ kpɑn yuo nbɑ, k puoyuokl sɔlɔ nɑ dɔkt. Subndɑnm bɑnŋmu nɑ nbɑ din tien siil nɑ din wei puoyuokl sɔlɔ mɑnŋ e, k sɑɑn puociɑnu ŋɑɑk nɑ ni k kuɑ dieok ni, ŋɑɑn k b luon gɑnn k kpɑl. 11«L puolpo k sɑpɑɑnjɑtɑ nɑ nbɑ din tɑn jen yuo nbɑ, k b bɑɑl k tɑn sie tɑnmɔb nɑ buol k yi ɑ: ‹Yonmdɑɑnɔ, Yonmdɑɑnɔ, luotl gɑnn k tin kuɑ.› 12Ŋɑɑn puoyuokl sɔlɔ nɑ jiin k yet’b ɑ: ‹Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, n k mi’i ni.› » 13K Yiesu biɑ din yet’b ɑ: «Ii mi mɑn, k mɑɑn i k mi l dɑɑl ɑmi l yuo.» 14«Yennu nɑɑn lɑbɑɑl biɑ tɑn sii tie nɑn ŋɑɑdɑɑnsuɑ nbɑ din lol ɑ wun sɑɑn sɔnu lɑbɑɑl nɑ e, k din yiin u tuontunnɑ k tɑn tien u mɔktuk b nii ni nɑ. 15U din tul sinsinn yuɑ nɑ likli bonciɑnn, tɑɑlɑnnbɑ ŋɑnŋmu, k tul wun nbɑ pɑɑ nɑ likli k l yɑb, tɑɑlɑnnbɑ ŋɑnle, k tul wun nbɑ juont nɑ tɑɑlɑn yenn. U din tul suɑ kul nɑn wɑɑ mi l dɑɑnɔ kotl nbɑ tie biɑnŋ nbɑ e, ŋɑɑn yɑɑt k sɑɑn. 16K wun nbɑ din gɑɑl tɑɑlɑnnbɑ ŋɑnŋmu nɑ, nyii nɑn u likli yiɑn ɑ, k piin kpinkpounŋ, k lɑ nyuɑt tɑɑlɑnnbɑ ŋɑnŋmu k pukn l pɑɑk biɑk. 17Nnɑ e k wun nbɑ mun biɑ din gɑɑl tɑɑlɑnnbɑ ŋɑnle nɑ, mun din nyii k kpent k lɑ nyuɑt tɑɑlɑnnbɑ ŋɑnle k pukn l pɑɑk. 18Ŋɑɑn wun nbɑ din gɑɑl tɑɑlɑn yenn nɑ ŋɑnin din nyii e, k gbiil buotuk, k pii u Yonmdɑɑnɔ likli nɑ lenŋ. 19«L din wei bonciɑnn, k ŋɑɑdɑɑnɔ mɑnŋ din tɑn jen, k yiin u tuontunnɑ nɑ, ɑ wun kɑn b likli mɑnŋ, k lɑ bɑɑ lɑ nyuɑt biɑnŋ nbɑ. 20K wun nbɑ din gɑɑl tɑɑlɑnnbɑ ŋɑnŋmu nɑ nbɑ kuɑ yuo nbɑ, k u jii tɑɑlɑnnbɑ ŋɑnŋmu liel nɑ k pukn tul u Yonmdɑɑnɔ, ŋɑɑn yet ɑ: ‹Yonmdɑɑnɔ, ɑ din tul’n tɑɑlɑnnbɑ ŋɑnŋmu e, ŋɑɑn gotl n mun biɑ lɑ nyuɑt tɑɑlɑnnbɑ ŋɑnŋmu.› 21K u Yonmdɑɑnɔ nɑ yet’ɔ ɑ: ‹Nfɑɑn, ɑ tie tuontunŋɑnɔ e, k biɑ tuun fɑnu. Fɑɑ diɑ wɑɑnm-nnɑ fɑnu biɑnŋ nbɑ nɑ, l pɑɑk, n sɑɑ jii sɑɑn e wɑɑ k tien ɑ nuu ni. Pɑlpienn nbɑ k n mɔk nɑ, l ji tie min nɑn fin yɑl e.› 22«K wun nbɑ mun din gɑɑl tɑɑlɑnnbɑ ŋɑnle nɑ kuɑ k bɑɑl u Yonmdɑɑnɔ nɑ buol, k tɑn yet’ɔ ɑ: ‹Yonmdɑɑnɔ, gotl, ɑ din tul’n tɑɑlɑnnbɑ ŋɑnle e, ŋɑɑn n mun biɑ kpent k lɑ nyuɑt tɑɑlɑnnbɑ ŋɑnle.› 23K u Yonmdɑɑnɔ yet’ɔ ɑ: ‹Nfɑɑn, ɑ tie tuontunŋɑnɔ e, k biɑ tuun fɑnu. Fɑɑ diɑ wɑɑnm-nnɑ fɑnu biɑnŋ nbɑ nɑ, l pɑɑk, n sɑɑ jii sɑɑn e wɑɑ, k tien ɑ nuu ni. Pɑlpienn nbɑ k n mɔk nɑ, l ji tie min nɑn fin yɑl e.› 24«Ŋɑnn e k wun nbɑ mun din gɑɑl tɑɑlɑn yenn nɑ ŋɑnin kuɑ k bɑɑl u Yonmdɑɑnɔ buol k tɑn yet’ɔ ɑ: ‹Yonmdɑɑnɔ, n mi nɑn ɑ tie pɑɑlɔ e. Siɑn nbɑ k ɑ lek k bul, ŋɑɑn fin ŋɑnin tuu jɑɑn lenŋ e. 25L pɑɑk, min dɑɑn tiin’ɑ jɑŋmɑɑni e, k jii ɑ tɑɑlɑn yenn nɑ k gbiil k pii tinŋ ni. L pɑɑk, ŋɑnn e nɑ. Gɑɑt ɑ bont.› 26«Ŋɑnn e k u Yonmdɑɑnɔ nɑ yet’ɔ ɑ: ‹Fin tuontun-yuonn nɑ, ɑ tie gbɑn-nyɑkdɑɑnɔ e. A mi nɑn n tie pɑɑlɔ e, k biɑ mi nɑn n jɑɑn siɑn nbɑ k n k bul e, 27k bee k ɑ din k jii n likli mɑnŋ k kuɑn bɑnŋ ni? Mɑɑ bo tɑn jen nɑ n bo sɑɑ lɑ n bont k nyuɑt pɑɑ l pɑɑk e. 28L pɑɑk, gɑɑt likli mɑnŋ u buol ni mɑn, k pukn wun nbɑ mɔk tɑɑlɑnnbɑ piik nɑ, 29K mɑɑn wun nbɑ kul mɔk bonɑ, b sɑɑ pukn’ɔ k wun mɔkt bonciɑnn, ŋɑɑn wun nbɑ kɔnŋ bont, b biɑ sɑɑ tont bonmintk nbɑ k u mɔk nɑ. 30Ŋɑɑn jɑyɑnn nɑ ŋɑnin, jiin’ɔ mɑn kii nyi k sɑɑ lu’u nɑn-yel po bunbɔnn ni. Lenŋ e wɑɑ k niib tɑn sii mɔ fɑbn k nyiitl nyɑnɑ.› » 31«Tɔn, Nisɑɑlk Bijɑ i tɑnŋ i jen nɑn u pɑnŋ nɑn mɑlɑkɑɑnbɑ kul ɑ, u tɑn sɑɑ kɑl u nɑɑngbounŋ pɑɑk, k lɑ bɑɑkciɑɔnŋ, 32k tɑn lɑkn tingbounŋ nɑ nibuolu kul u tuɑnn po, k u tɑn sɑɑ bɔkt’b nɑn pekpɑɑlk nbɑ tuu bɔkt pei nɑn buuni biɑnŋ nbɑ nɑ. 33U tɑn sɑɑ jii pei k senn’b u niidiitu po, ŋɑɑn jii buuni nɑ mun k senn’b u niigɑnŋ po. 34K Kpɑnbɑl nɑ sɑɑ yet bin nbɑ sie u niidiitu po nɑ ɑ: ‹Yinm nbɑ k n Bɑɑ yɑt yetŋɑnm i pɑɑk nɑ, ii sɑɑ nɑ mɑn k tɑn kuɑ nɑɑn nbɑ k n Bɑɑ din ŋɑnm k guun’i dulnyɑ piinu ni wɑɑ nɑ, 35k mɑɑn kon din mɔk’n k i din’n, k nyun-nyuklu din mɔk’n k i tul’n nyun. N din tie sɑɑmɔ e ŋɑɑn k i gɑɑl’n sɑɑɔnŋ i ŋei ni. 36N din sonm yɑnn e k i gbɑbn’n, k n din yiɑl k i sonm’n, k n din kuɑ dɑnsɑlk, k i tun gɔnt’n.› 37«K niŋɑnm nɑ tɑn sɑɑ jiin k boi’ɔ ɑ: ‹Yonmdɑɑnɔ, biɑ yuo e k t din lɑ’ɑ k kon mɔk’ɑ k t dinn’ɑ ni? Ami biɑ yuo e k nyun-nyuklu din mɔk’ɑ k t tul’ɑ nyun i? 38Ami biɑ yuo e k t din lɑ’ɑ k ɑ tie sɑɑmɔ k t gɑɑl’ɑ sɑɑɔnŋ t ŋei ni? Ami k ɑ sonm yɑnn k t gbɑbn’ɑ ni? 39Ami bee dɑɑl e k t din lɑ k ɑ yiɑl k t sonm’ɑ ni? Ami k ɑ kuɑ dɑnsɑlk, k t bɑɑl k tɑn gɔn’ɑ ni?› 40K Kpɑnbɑl nɑ mun tɑn sɑɑ jiin k yet’b ɑ: ‹Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, yɑɑ din tun lin nbɑ k tul wun nbɑ juont tɑlk n nɑɑ wɑɑs sinsuuk ni nɑ yenɔ kuɑ, i din tuun k tien min e.› 41«L puolpo, u tɑn sɑɑ jiɑnt k yet bin nbɑ sie u niigɑnŋ po nɑ ɑ: ‹Yinm nibiit nbɑ ŋɑn nɑn tubdɑtu nɑ, sietl nnɑ mɑn. Ii sɑɑ mɑn k sɑɑ kuɑ muu nbɑ di k kɑɑ kpienu nbɑ k Yennu din ŋɑnm k guun Sɑɑtɑn nɑn u mɑlɑkɑɑnbɑ nɑ ni, 42k mɑɑn kon din mɔk’n, ŋɑɑn k i minn’n jiet, k nyun-nyuklu din mɔk’n, ŋɑɑn k i minn’n nyun. 43N din tie sɑɑmɔ e, k i k sɑk yin gɑɑl’n sɑɑɔnŋ i ŋei ni, k n din tɑn sonm yɑnn, ŋɑɑn k i minn’n tiɑt, k n din tɑn yiɑl k i k sonm’n, k n biɑ tɑn kuɑ dɑnsɑlk, k i k gɔn’n.› 44«L yuo k b mun tɑn sɑɑ ŋmɑt k boi’ɔ ɑ: ‹Yonmdɑɑnɔ, biɑ yuo e k t din lɑ’ɑ k kon mɔk’ɑ, ɑmi nyun-nyuklu mɔk’ɑ, ɑmi k ɑ tie sɑɑmɔ, ɑmi k ɑ sonm yɑnn, ɑmi k ɑ yiɑl, ɑmi k ɑ kuɑ dɑnsɑlk, ŋɑɑn k t yet ɑ sonml i?› 45L yuo mɑnŋ e k u sɑɑ jiin k yet’b ɑ: ‹Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, yɑɑ din yet nɑn yin tun lin nbɑ k tul wun nbɑ tie tɑlk n nɑɑ wɑɑs nɑ sinsuuk ni nɑ yenɔ kuɑ nɑ, i din yet nɑn yin tun k tul min e.› 46Bin nbɑ nɑ e tɑn sɑɑ sɑɑn k sɑɑ lɑ tubdɑtu nbɑ kɑɑ gbennu nɑ, ŋɑɑn k niŋɑnm n mun sɑɑn kii sɑɑ ii be mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu ni.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\