Matieog 26

1Yiesu nbɑ din pɑk mɑɑn mɑnŋ kul k gbenn yuo nbɑ k u yet u puolpoweitieb ɑ: 2«I mi nɑn dɑɑlpo e tie yuktgɑltiɑlu jɑɑnm, k b dɑɑn sɑɑ jii Nisɑɑlk Bijɑ k tul niib ɑ bin kpɑɑ’u dɑpunpunn pɑɑk.» 3L yuo mɑnŋ k Yennu mɑnntieb yudɑnm nɑn Suifnbɑ sɑɑkɑb din tikl lieb Kɑɑyiif ŋɑɑk ni, wun nbɑ tie Yennu mɑnntieb yudɑnm sɑɑkuɑ nɑ. 4B din lol bɑɑ sɑɑ tien biɑnŋ nbɑ k bɔl suol Yiesu e k kpi’u. 5Ŋɑɑn b din lol ɑ b kɑn suol’ɔ jɑɑnm dɑɑ ni, k mɑɑn b i tien nnɑ sie k kpikpiluk bɑɑl. 6Tɔn, Yiesu nbɑ din tɑn be Betɑɑni duo ni, Siimɔn nbɑ din tuu tie gbɑɑtl nɑ ŋɑɑk, 7k kɑl di jiet, k puosuɑ din kuɑ k diɑ sɑlenŋɑnn, k tulɑɑli nbɑ k l dɑɑɔk pɑɑl bonciɑnn din gbie lenŋ ɑ, k bɑɑl tɑn but Yiesu yul pɑɑk. 8K Yiesu puolpoweitieb nɑ nbɑ din lɑ nnɑ yuo nbɑ k b piɑk buln nɑn wutuol k yien ɑ: «Bee k puo nɑ biil tulɑɑli nɑ nnɑ mɑn i? 9K mɑɑn b bo sɑɑ fit kɔi’l k gɑɑl likli bonciɑnn k sonm tɑlɑs-dɑnm.» 10K Yiesu din bɑnn b bunbulmi mɑnŋ, k boi’b ɑ: «Bee tien k i buln k dɑɑmi puo nɑ? Bonŋɑnn e k u tun k tul’n mɑnŋ. 11Tɑlɑs-dɑnm ŋɑnin sii tun be i buol ni yuo kul e, ŋɑɑn min ŋɑnin kii tun be nnɑ kɑɑ. 12Tulɑɑli nbɑ k u but n pɑɑk nɑ, u tien n piinu siil e. 13Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, siɑn nbɑ kul k b sɑɑ muɑnt lɑbɑmɑnn nɑ tingbounŋ nɑ ni, b biɑ sɑɑ muɑnt puo mɑnŋ nbɑ tun lin nbɑ nɑ, k lii tie lin nbɑ k b sii tiɑn u po.» 14L yuo nɑ k Yiesu puolpoweitieb nɑ ni yenɔ, wun nbɑ k b yi’u Suudɑ Iskɑɑliɑɔt nɑ, nyii k sɑɑn Yennu mɑnntieb yudɑnm buol ni, 15k sɑɑ boi’b ɑ: «I sɑɑ tul’n bee ŋɑɑn k n lon sɔni k Yiesu n kuɑ i nuu ni?» K b kɑn likbin piintɑ k tul’ɔ. 16K lɑɑ din nyii l yuo mɑnŋ k jii sɑɑ k u lon sɔni nbɑ k u sɑɑ jii Yiesu k kuɑn’ɔ b nuu ni. Yuktgɑltiɑlu jɑɑnm dinu lɑbɑɑl 17K pɑɑnu nbɑ k b din k tie dɑtinŋ nɑ jɑɑnm piinu dɑɑl, k Yiesu puolpoweitieb din bɑɑl u buol ni, k tɑn boi’ɔ ɑ: «A luon k tin sɑɑn lee k sɑɑ tien siil k guun’ɑ yuktgɑltiɑlu jɑɑnm nɑ dinu?» 18K u yet’b ɑ: «Ii sɑɑ mɑn duo nɑ ni jɑsuɑ nnɑ ŋɑɑk ni, k sɑɑ yet’ɔ ɑ: ‹T Wɑntuɑ e tun’t ɑ t tɑn yet’ɑ ɑ u yuo pel nɑ, k u luon ŋuɑ nɑn u puolpoweitieb n di yuktgɑltiɑlu jɑɑnm ɑ ŋɑɑk nnɑ.› » 19K u puolpoweitieb mun din tun nɑn wɑɑ wɑnn’b biɑnŋ nbɑ nɑ, k din tien jɑɑnm mɑnŋ jiet siil. 20Dɑɑjuouk nbɑ din tɑn bɑɑl, k Yiesu nɑn u tuomiinbɑ piik nɑn bɑnle nɑ kuɑ k kɑl ɑ bin di. 21Bɑɑ din di yuo nbɑ k Yiesu yet’b ɑ: «Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, i ni yenɔ sɑɑ k kuɑt’n ɑ.» 22K u puolpoweitieb nɑ pɑlɑ ni din biil bonciɑnn, k b piin k boi’ɔ yenɔ yenɔ ɑ: «N Yonmdɑɑnɔ, bɑlmɔni, ɑ yien min ee?» 23K u jiin k yet ɑ: «Wun nbɑ k min nɑn ŋuɑ lɑkn suk kpinsenyenŋ ni nɑ e sɑɑ kuɑt’n. 24Nisɑɑlk Bijɑ set sɑɑ kpo nɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk nbɑ wɑnn biɑnŋ nbɑ nɑ e, ŋɑɑn bonbiil sii be wun nbɑ yɑɑ wun kuɑt’n nɑ pɑɑk. B i bo ii dinŋ ii kii mɑl l dɑɑnɔ, l bo din sɔ.» 25Ŋɑnn e k Suudɑ wun nbɑ yɑɑ wun kuɑt’ɔ nɑ mun din boi’ɔ ɑ: «Wɑntuɑ, ɑ yien min ee?» Ŋɑnn e k Yiesu jiin k yet’ɔ ɑ: «Nnn, fin e yɑɑ.» 26Bɑɑ tɑn kɑl di jiet yuo nbɑ nɑ k Yiesu jii pɑɑnu, k tul Yennu niipuouk l pɑɑk, ŋɑɑn ŋmit ŋmit, k tul u puolpoweitieb, ŋɑɑn yet’b ɑ: «Gɑɑt mɑn k ŋmɑn. Nɑ e tie n gbɑnɑnt.» 27K u biɑ din jii kɔp nɑn dɑmunŋ, k tul Yennu niipuouk l pɑɑk, k jii’l k tul’b ŋɑɑn yet’b ɑ: «Gɑɑt mɑn, k i kul ɑ n nyu. 28Lin nbɑ nɑ e tie n sɔn nbɑ sɑɑ te k Yennu mɔsonn n set nɑn bɑlmɔni, sɔn nbɑ tɑn sɑɑ nyi n gbɑnɑnt ni, ɑ nisɑɑli bonciɑnn n lɑ nyikcɑbu b biit pɑɑk e nɑ. 29N yien’i e, n kɑn mi nyu dɑmunŋ mɑnŋ, sie dɑɑl nbɑ k min nɑn yinm tɑn sɑɑ lɑkn ŋɑnm nyu n Bɑɑ nɑɑn ni.» 30Ŋɑnn e k b din yin Suifnbɑ Yenjiɑntu yɑni, ŋɑɑn nyii k sɑɑn Oliifienbɑ jɑgbɑɑk pɑɑk. 31L yuo nɑ k Yiesu din yet’b ɑ: «Nyiɑɔk nɑ, i kul ɑ sɑɑ tin ŋɑɑn nyik’n ɑ, k mɑɑn l diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: ‹N tɑn sɑɑ kpi pekpɑɑlk nɑ, k pei nbɑ k u tuu kpɑɑl’b nɑ sɑɑ tin yɑt.› 32Ŋɑɑn mi i tɑnŋ i fiil kuun ni, l puolpo, n sɑɑ liit i tuɑnn k sɑɑn Gɑɑliile.» 33K Piɑl jiin k yet’ɔ ɑ: «N Yonmdɑɑnɔ, suɑ kul i lek i tɑnŋ i tin k nyik’ɑ, ŋɑɑn min ŋɑnin kɑn mi tin k nyik’ɑ ni.» 34K Yiesu jiin k yet’ɔ ɑ: «Bɑlmɔni e k n yien’ɑ nɑ, dinnɑ nyiɑɔk nɑ, nɑn kojouk n tɑn bui nɑ, k ɑ noi tɑɑl muntɑ wɑɑ ɑ ɑ k mi’n.» 35K Piɑl jiin ɑ: «L i lek i bɑɑl ɑ min nɑn fin n lɑkn kpo, n kɑn mi k noi ɑ n k mi’ɑ ni.» K u puolpoweitieb nɑ kul ɑ mun din yet nnɑ. 36Ŋɑnn e k Yiesu nɑn u puolpoweitieb din sɑɑn siɑn nbɑ k b yi Getsemɑɑne nɑ, k u sɑɑ yet’b ɑ: «Ii be nnɑ mɑn, ŋɑɑn k n gɑl i tuɑnn po nɑ k sɑɑ miɑl Yennu» 37K jii Piɑl nɑn Sebede wɑɑs bɑnle nɑ k pukn u mɔnŋ po. K piin k lɑ pɑlbiil nɑn yɑn-yetuk, 38k yet’b ɑ: «Pɑlbibuolu nbɑ suol’n nɑ pel lin kpi’n ɑ. Biɑt nnɑ mɑn kii nyɔi nɑn’n.» 39Ŋɑnn e k u cɑt k sɑɑn wɑɑnm-nnɑ b tuɑnn po, k gbɑɑn tinŋ ni, ŋɑɑn mei Yennu k yien ɑ: «N Bɑɑ, l i bo i sɑɑ fit, fɑn ŋɑɑn k fɑlɑ nbɑ bɑɑt n pɑɑk nɑ n yɑkl’n. Ŋɑɑn ŋɑɑnt k ɑ lonm o n tun, k l dɑɑ tie n lonm u.» 40K u tɑn ŋmɑt u puolpoweitieb bɑntɑ nɑ buol ni, k bɑɑl suɑ k b guɑnt, k u boi Piɑl ɑ: «I lek kɑn fit kii nyɔi nɑn’n yuo wɑɑn ii? 41Ii nyɔi mɑn ŋɑɑn kii mei Yennu k i tɑn dɑɑ kuɑ jinjɑnmi ni, k mɑɑn i sei ŋɑnin luon lin tun lin nbɑ ŋɑn, ŋɑɑn k i gbɑnɑnt kɑɑ pɑnŋ.» 42K Yiesu din ŋmɑt tɑɑl munle ni k sɑɑ mei Yennu k yien ɑ: «N Bɑɑ, l i tie k fɑlɑ nbɑ bɑɑt n pɑɑk nɑ kɑn fit gɑl’n ŋɑnn sie k n dii’l, ŋɑɑnt k ɑ lonm n tun.» 43K u biɑ ŋmɑt k sɑɑ bɑɑl suɑ k u puolpoweitieb nɑ biɑ guɑn ɑ, k mɑɑn guɑn din mɔk’b bonciɑnn. 44K u nyik’b k biɑ ŋmɑt tɑɑl muntɑ ni, k sɑɑ mei Yennu k yien l biɑnŋ nɑn wɑɑ bo miɑl sinsinn nɑ. 45Ŋɑnn e k u ŋmɑt k bɑɑl u puolpoweitieb mɑnŋ buol ni k tɑn boi’b ɑ: «I biɑ lek dɑɑ guɑnt e k foi ii? Gotl mɑn, yuo mɑnŋ pel nɑ. B sɑɑ jii Nisɑɑlk Bijɑ nɑ k tien’ɔ biitdɑnm nuu ni wɑɑ. 46Fiit mɑn k tin sɑɑn. Gotl mɑn, wun nbɑ nyii n puol nɑ pel ɑ.» 47U mɔb dɑɑ din k bɑɑ tinŋ, k Suudɑ wun nbɑ tie u puolpoweitieb nɑ ni yenɔ dɔkt nɑn nibulciɑɔnŋ, k siɑb diɑ juk-bɑnjɑi, k siɑb mun diɑ gbɑjɑlɑ, k nyii Yennu mɑnntieb yudɑnm nɑn Suifnbɑ sɑɑkɑb buol ni. 48Suudɑ wun nbɑ nyii u puol nɑ ponŋ dɑɑn wɑnn niib mɑnŋ nyinsiɑl e ɑ: «Mi i sɑɑ i fuont wun nbɑ k muɑt u tɑnkpinn, ii mi nɑn ŋuɑ e nɑ, k yin suol’ɔ kenken mɑn.» 49Suudɑ nbɑ tɑn bɑɑl yuo nbɑ, l tɑɑkpɑɑk ni k u sɑɑn k sɑɑ set Yiesu penŋ ŋɑɑn yet’ɔ ɑ: «Wɑntuɑ, ɑ nyiɑɔk po,» ŋɑɑn muɑt u tɑnkpinn. 50K Yiesu jiɑnt yet’ɔ ɑ: «N yuɑk, Fɑɑ bɑɑl ɑ tun lin nbɑ nɑ, tumn yiɑn.» L yuo nɑ k niib nɑ ji wuul bɑɑl k tɑn bib Yiesu. 51Ŋɑnn e k u puolpoweitieb nɑ ni yenɔ tɑɑn kɑkt nuɑt juk-bɑnjiɑk ŋɑɑn cuɑ pot Yennu mɑnntieb yudɑɑnɔ tuontunnɔ tubl k lu. 52Ŋɑɑn k Yiesu yet’ɔ ɑ: «Jiint ɑ juk-bɑnjiɑk mɑnŋ k nuɑn l tuok ni, k mɑɑn wun nbɑ kɔn nɑn juk, u kpenn juk kuun e. 53Nnɑlɑ, n bo sɑɑ fit miɑl n Bɑɑ sonml po, k u bo sɑɑ tun mɑlɑkɑɑnbɑ yiɑn ɑ, k bin gɑl tusɑ piik nɑn ŋɑnle. 54Ŋɑɑn mi i tien nnɑ, nlee k l sɑɑ tun k gbien lin nbɑ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni k yet ɑ sie k lin nbɑ nɑ n tien i?» 55Ŋɑnn e k u boi nibulciɑɔnŋ nɑ: «I bɑɑl nɑn juki nɑn gbɑjɑlɑ ɑ i tɑn suol’n nɑn n tie fɑt-tuɑ e nɑ ɑɑ? N dɑɑn tuu be Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni dɑɑl kul ɑ k tumi niib, ŋɑɑn k i tuu k so’n. 56Ŋɑɑn lin nbɑ nɑ kul tun, ɑ lin gbien Yennu sɔkniinbɑ nbɑ din diɑn lin nbɑ nɑ e.» L yuo k u puolpoweitieb nɑ kul ciɑl ŋɑɑn nyik’ɔ. 57K bin nbɑ suol Yiesu nɑ jii’u k sɑɑn nɑn’ɔ Yennu jɑɑnti yudɑɑnɔ Kɑɑyiif ŋɑɑk, siɑn nbɑ k senniwɑntieb nɑn tinŋ nɑ ni sɑɑkɑb kɑl k guu nɑ. 58Bɑɑ sɑɑn nɑn Yiesu nɑ, k Piɑl wɑɑ u puolpo bɑnfɔkl ɑ, k sɑɑ bɑɑl sie Yennu mɑnntieb yudɑɑnɔ mɑnŋ ŋɑɑk nɑn-yel po, k tɑn kuɑ dundounŋ ni, k sɑɑn sɑɑ kɑl tuontunnɑ buol ni, ɑ wun lɑ l juontu. 59K Yennu mɑnntieb yudɑnm nɑn sɑɑkɑb mɑnŋ kul yɑbl b mɔnŋ pɑɑk ɑ bin lɑ fɑɑk siɑlɑɑdɑnm mɔb ni lin nbɑ k b sɑɑ jii Yiesu biit k kpi’u. 60K niib bonciɑnn set dii fɑɑk siɑlɑ u pɑɑk, ŋɑɑn kɔnŋ u bisiɑt. L puolpo k jɑb bɑnle nyii set k yet ɑ: 61«Juɑ nɑ dɑɑn yet ɑ u mɔk yiikuo k sɑɑ fit bet Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk nɑ, ŋɑɑn biɑ mɑɑ’l dɑɑ ŋɑntɑ sinsuuk ni.» 62Ŋɑnn e k Yennu mɑnntieb yudɑɑnɔ mɑnŋ fiil set, ŋɑɑn boi Yiesu: «A k mɔk l jiinu uu? Lin nbɑ k jɑb mɑnŋ piɑk ɑ po nɑ, l pɑɑk tie bee?» 63Ŋɑɑn k Yiesu k jiin siɑl. K Yennu mɑnntieb yudɑɑnɔ mɑnŋ ŋɑnm boi’ɔ ɑ: «Yet’t Yennu nbɑ fo nɑ pɑɑk, fin e set tie Klistu nɑ k biɑ tie u Bijɑ nɑ ɑɑ?» 64K Yiesu jiin ɑ: «Nnn, fin e yɑɑ. Ŋɑɑn n yien’i e, lɑɑ nyii mɔtɑɑnɑ k jii sɑɑ, i tɑn sɑɑ lɑ Nisɑɑlk Bijɑ k u kɑl Yiikuo Dɑɑnɔ niidiitu po, k biɑ tɑn sɑɑ lɑ’u k u be sɑnpɑgbɑnɑ ni k siik.» 65Ŋɑnn e k Yennu mɑnntieb yudɑɑnɔ mɑnŋ wutuol duo, k u dɑt u mɔnŋ liɑtfuouk pɑt, ŋɑɑn tiɑn ɑ: «U piɑk biil Yennu e. K t ponŋ ji luon siɑlɑɑdɑnm ɑ t tien bee? I kul ɑ nɑ gbɑt wɑɑ piɑk biil Yennu biɑnŋ nbɑ. 66K i lɑ nlee?» K b jiin ɑ: «U ŋɑn nɑn kuun e.» 67L yuo nɑ, k b ji piin k siin mɔsɑnt u pɑɑk, k buo’u, k siɑb pebt’ɔ tɑnpɑki, 68ŋɑɑn yien ɑ: «Fin Klistu, buntl wun nbɑ pebt’ɑ nɑ.» 69Piɑl nbɑ kɑl Yennu mɑnntieb yudɑɑnɔ ŋɑɑdundounŋ ni nɑ, k ŋɑɑk mɑnŋ ni bonposiɑk bɑɑl u buol ni k tɑn yet’ɔ ɑ: «A mun tuu tun be nɑn Yiesu nbɑ nyii Gɑɑliile nɑ.» 70K Piɑl yet niib mɑnŋ kul ɑ buol ɑ: «N k mi fɑɑ piɑk lin nbɑ nɑ pɑɑk.» 71L puolpo k u fiil nyii k sɑɑ kɑl nɑn-yel po. K ŋɑɑk mɑnŋ ni bonpoliek biɑ nyii lɑ’u, k yet bin nbɑ be lenŋ nɑ ɑ: «Juɑ nɑ mun tuu tun be Yiesu nbɑ nyii Nɑɑsɑɑlet nɑ buol ni.» 72K Piɑl noi buun nii muu ni, k pol ɑ ŋuɑ tɑɑn k mi juɑ mɑnŋ. 73K l yɑnn wɑɑnm-nnɑ k bin nbɑ sie lenŋ nɑ bɑɑl k tɑn yet Piɑl ɑ: «A set tie b ni yenɔ e, k mɑɑn ɑ mɑɑn nɑ e wɑnt.» 74K Piɑl pol ɑ: «L i tie k n fɑ i e, Yennu n dɑt n tubl. N k mi juɑ mɑnŋ.» L yuo mɑnŋ k kojouk bui. 75K Piɑl ji tiɑl Yiesu nbɑ bo yet’ɔ nɑ ɑ: «Kojouk dɑɑ tɑn kɑn bui sinsinn dɑɑnn, k ɑ tɑn sɑɑ noi tɑɑl muntɑ, ɑ ɑ k mi’n.» K Piɑl nyii nɑn-yel po k sɑɑ bui k fɑbn bonciɑnn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\