Matieog 28

1K Suifnbɑ Fuondɑɑl nɑ gɑl, ŋɑɑn k lɑsl dɑɑl sɑn-nyɑfɑɑl k Mɑgdɑɑlɑ puo Mɑɑli nɑn luɑ nbɑ k b mun yii’u Mɑɑli nɑ nyii sɑɑn, ɑ bin sɑɑ gɔn kɑɑɔk nɑ. 2K tinŋ din dɑnm bonciɑnn, k mɑɑn Yennu mɑlɑkɑ nyii sɑnpɑɑpo sik, k tɑn bikt kɑtɑngbenŋl nɑ kɑmɔb nɑ pɑɑk, k kɑl l pɑɑk. 3K u gbɑnɑnt din nyili nɑn sɑnyiknti nɑ, k u liɑnt pien nɑn sɑnpɑgbɑnpieonŋ nɑ. 4K jɑŋmɑɑni din suol guutieb nɑ bonciɑnn, k b ji jekl k tɑn bɑɑ k duɑ duɑ nɑn kpienm nɑ. 5K mɑlɑkɑ nɑ yet puob mɑnŋ ɑ: «I dɑɑ tiin jɑŋmɑɑni mɑn. N mi nɑn i luon Yiesu nbɑ k b kpɑɑ’u dɑpunpunn pɑɑk nɑ e. 6U kɑɑ nnɑ, u fiil kuun ni nɑn wɑɑ dɑɑn yet biɑnŋ nbɑ nɑ. Ii sɑɑ nɑ mɑn k tɑn got wɑɑ dɑɑn duɑ siɑn nbɑ nɑ. 7Ii sɑɑ mɑn yiɑn yiɑn, k sɑɑ yet u puolpoweitieb ɑ, u fiil kuun ni k gɑl sɑɑn Gɑɑliile wɑɑ. Lenŋ e wɑɑ k i sɑɑ lɑ’u. Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ.» 8K puob nɑ nyii kɑɑɔk mɑnŋ penŋ k ciɑl sɑɑ ɑ bin sɑɑ yet u puolpoweitieb, k jɑŋmɑɑni lek mɔk’b, ŋɑɑn k b biɑ mɔk pɑlpienn bonciɑnn. 9Bɑɑ din sɑɑ nɑ, k Yiesu cet’b sɔnu pɑɑk k fuont’b, k b gbɑɑn u tuɑnn k suol u tɑɑ k jiɑnt’ɔ. 10K u yet’b ɑ: «I dɑɑ tiin jɑŋmɑɑni. Ii sɑɑ mɑn k sɑɑ yet n nɑɑ wɑɑs mɑnŋ ɑ bin sɑɑn Gɑɑliile. Lenŋ e wɑɑ k b sɑɑ lɑ’n.» 11Puob mɑnŋ nbɑ din sɑɑ nɑ, k guutieb nbɑ guu kɑɑɔk nɑ siɑb ŋmɑt sɑɑn duo ni, k sɑɑ wɑnn Yennu mɑnntieb yudɑnm nɑ lin nbɑ tien mɑnŋ kul ɑ. 12Yennu mɑnntieb yudɑnm mɑnŋ nɑn sɑɑkɑb nbɑ lɑkn kɑl k lol lol nɑ, k b tul guutieb nɑ likli bonciɑnn, 13ŋɑɑn yet’b ɑ: «I yet ɑ Yiesu puolpoweitieb e bɑɑl tɑnsuuni, yuo nbɑ k i duɑl k guɑnt nɑ, k tɑn jɑn piit u gbɑnɑnt. 14k l i tie k tinŋ yudɑɑnɔ nɑ gbɑt nnɑ i e, tinm sɑɑ dɔkn i pɑɑk u buol ni k nyinn’i.» 15K guutieb mɑnŋ gɑɑl likli nɑ, ŋɑɑn ŋmɑt k sɑɑ yet niib nɑn bɑɑ wɑnn’b biɑnŋ nbɑ nɑ. K Suifnbɑ gɑɑl mɑɑn nɑ k l tien bɑlmɔni mɔkmɔk nɑn dinnɑ. 16K Yiesu tuomiinbɑ piik nɑn yenɔ kuɑ nɑ sɑɑn Gɑɑliile jɔsiɑl pɑɑk, siɑn nbɑ k Yiesu din wɑnn’b ɑ bin sɑɑn nɑ. 17Bɑɑ tɑn lɑ’u yuo nbɑ k b gbɑɑn k jiɑnt’ɔ, ŋɑɑn b siɑb din bils u pɑɑk. 18Ŋɑnn e k u cɑt k nɑkn’m, ŋɑɑn yet ɑ: «Yennu tul’n sɑnpɑɑpo nɑn tinŋ ni yiikuo kul ɑ wɑɑ. 19L pɑɑk, ii sɑɑ mɑn tingbounŋ nɑ ni, nibuolu kul ɑ buol ni, k sɑɑ tien’m n puolpoweitieb, k wul’b Yennu nyunwulu, Bɑɑ, nɑn Bijɑ, nɑn Foŋɑnm sɑnn ni, 20k wɑnn’b k bin sɑk lin nbɑ k n wɑnn’i nɑ kul. Ii tiɑn mɑn nɑn n be nɑn’i yuo kul ɑ, mɔkmɔk nɑn dulnyɑ gbennu.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\