Matieog 6

1«I dɑɑ tuun i tuonŋɑnɑ ɑ niib n lɑ k pɑk’i, k mɑɑn ii tuun nnɑ, i kɑn lɑ nyuɑt i Bɑɑ nbɑ be sɑnpɑɑpo nɑ buol ni. 2«L i tie k ɑ yɑɑ ɑ tul tɑlɑs-dɑnm piini e, fɑɑ dɑɑ muɑntl nɑn kpinkpɑnni dɑnm nbɑ tuun biɑnŋ nbɑ Suifnbɑ jɑɑnti diet ni, nɑn doi ni, ɑ niib n lɑ b tuonŋɑnɑ k pɑk’b nɑ. Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, b ponŋ gɑɑl b nyuɑt ɑ. 3Ŋɑɑn l i tie k ɑ yɑɑ ɑ pi tɑlɑs-dɑɑnɔ e, fɑn pi’u, k dɑɑ te k ɑ niigɑnŋ mi ɑ niidiitu nbɑ tuun lin nbɑ, 4k fɑɑ tuun lin nbɑ n biɑl wuol ni, k ɑ Bɑɑ nbɑ lɑɑt wuol ni nɑ sɑɑ pɑ’ɑ pɑɑnu ni.» 5«L i tie k ɑ yɑɑ ɑ miɑl Yennu, fɑɑ dɑɑ tuun nɑn kpinkpɑnni dɑnm nɑ nbɑ tuun biɑnŋ nbɑ nɑ, k mɑɑn b luon bii sie Suifnbɑ jɑɑnti diet ni e, nɑn sɔnpɑɑtɑ nbɑ be doi ni, kii mei Yennu ɑ niib i lɑɑt’b. Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, b ponŋ gɑɑl b nyuɑt ɑ. 6Ŋɑɑn l i tie k ɑ yɑɑ ɑ miɑl Yennu e, fɑn kuɑ ɑ dieok ni k luon ɑ gɑnn, ŋɑɑn miɑl ɑ Bɑɑ nbɑ be wuol ni mɑnŋ, k ɑ Bɑɑ nbɑ lɑɑt lin nbɑ k ɑ tuun wuol ni nɑ sɑɑ tul’ɑ nyuɑt. 7«L i tie k ɑ mei Yennu e, fɑɑ dɑɑ mɑntk mei mɔbonɑ nbɑ yɑb nɑn bin nbɑ k wɑɑ Yennu sɔnu nbɑ mei biɑnŋ nbɑ nɑ. B duki nɑn b miɑlu bonciɑnn pɑɑk e k b sɑɑ lɑ bɑɑ luon lin nbɑ. 8I dɑɑ tie nɑn ŋɑnm nɑ, k mɑɑn i Bɑɑ mɔnŋ ponŋ mi lin nbɑ k i luon k i dɑɑ k miɑl’ɔ. 9Yɑɑ tuu sii mei Yennu biɑnŋ nbɑ e nɑ: ‹T Bɑɑ nbɑ be Yendɔunŋ ni, ɑ sɑnn n lɑ dontl, 10ŋɑɑnt k ɑ nɑɑn n bɑɑl, ŋɑɑnt k ɑ lonm n tien dulnyɑ nɑ ninŋ, nɑn lɑɑ tie Yendɔunŋ ni nɑ. 11Tul’t mɑnn dɑɑl kul. 12Nyikn cɑb t biit nɑn tɑɑ mun nyikt cɑbt bin nbɑ biil’t nɑ. 13A dɑɑ te k tin kuɑ jɑnmi ni, ŋɑɑn nyinn’t bonbiil ni.› 14«L i tie k i nyikt i lieb k cɑbt’b yuo nbɑ k b biil’i nɑ, i Bɑɑ nbɑ be sɑnpɑɑpo nɑ mun sɑɑ nyik k cɑb’i wɑɑ, 15ŋɑɑn i kii nyikt cɑbt i lieb biit, i Bɑɑ mun kɑn nyik cɑb i biit.» 16«L i tie k i yɑɑ i lol mɔi e, i dɑɑ biil i nuni po nɑn kpinkpɑnni dɑnm nɑ, k mɑɑn b tuu biil b nuni po, ɑ suɑ kul n lɑ k bɑnn nɑn b lol mɔi e. Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, b ponŋ gɑɑl b nyuɑt ɑ. 17Ŋɑɑn, l i tie k ɑ lol mɔb i e, fɑn yibl ɑ nunm po k sɑɑt ɑ yut fɑnu. 18Lin nbɑ nɑ e sɑɑ te k lieb kɑn bɑnn nɑn ɑ lol mɔb ŋɑɑn ɑ Bɑɑ nbɑ be wuol ni nɑ kuukuɑ e sii mi, k ɑ Bɑɑ nbɑ lɑɑt lin nbɑ k ɑ tuun wuol ni nɑ sɑɑ tul’ɑ nyuɑt.» 19«Dɑɑ kpɑɑn mɔktuk tingbounŋ nɑ ni, siɑn nbɑ k bonŋmiŋmɑbt nɑn tintɑni sɑɑ biil, k nɑn-yukb biɑ sɑɑ kuɑ k jɑn, 20ŋɑɑn mɑntk kpɑɑn Yendɔunŋ ni, siɑn nbɑ k bonŋmiŋmɑbt nɑn tintɑni kɑn fit k biil, k nɑn-yukb biɑ kɑn fit kuɑ k jɑn, 21k mɑɑn siɑn nbɑ k ɑ mɔktuk be nɑ, ɑ dudukt mun be lenŋ e.» 22«A ninbinɑ e tie ɑ gbɑnɑnt fitl. L pɑɑk, ɑ ninbinɑ i ŋɑn, ɑ gbɑnɑnt kul po sii be yentu ni e, 23ŋɑɑn ɑ ninbinɑ i kii ŋɑn, ɑ gbɑnɑnt kul sii be bunbɔnn ni e. L pɑɑk, l i tie k yentu nbɑ be ɑ ni nɑ tɑn bɔnn, bunbɔnciɑɔnŋ i nɑ.» 24«Suɑ kɑn fit tun k tul yonmdɑnm bɑnle. U sii nɑn yenɔ ŋɑɑn kii luon luɑ, ɑmi u sii niɑn yenɔ e, ŋɑɑn kii jɑkn luɑ nɑ. I kɑn fit wɑɑ Yennu nɑn tingbounŋ nɑ mɔktuk biɑk. 25«L pɑɑk e te k n yien’i, i dɑɑ fɑbn i binbenŋ po nɑn yɑɑ sɑɑ di lin nbɑ ɑmi k nyu lin nbɑ, k biɑ dɑɑ fɑbn i gbɑnɑnt pɑɑk nɑn yɑɑ sɑɑ liɑ lin nbɑ. Mɑnfuol k gɑl jiet ii? K gbɑnɑnt mun biɑ k gɑl tiɑt ii? 26Gotl nuɑni nbɑ yuuk k lin nɑ. B k buul. B biɑ k jɑɑn k wu sukɑ nɑn nɑɑpɑɑt ni, ŋɑɑn k i Bɑɑ nbɑ be sɑnpɑɑpo nɑ dint’b. I k mɔk nyuɑt k gɑl nuɑni ii? 27I ŋmee sɑɑ fit fɔkn u mɑnfuol u dudukt nbɑ muksl’ɔ nɑ pɑɑk i? 28«Bee k i fɑbn i mɔnŋ liɑnt pɑɑk i? Gotl mɑn tipuuk nɑn l ŋɑnt, ŋɑɑn b k tuun siɑl k fɑnŋt b mɔnŋ, 29ŋɑɑn n yien’i e, kpɑnbɑl Sɑɑlomɔn nbɑ lek din mɔk tɑŋɑnt biɑnŋ nbɑ, u din k mi liɑ liɑnt k l ŋɑn nɑn tipuut nɑ. 30Muɑt nbɑ be dinnɑ, ŋɑɑn wonn k b juo muu wɑɑ nɑ, Yennu nbɑ fɑnŋt’l biɑnŋ nbɑ nɑ, k u kɑn lɑnn yinm ii? Yinm yɑdɑ-kɑnpuɑnɑ dɑnm nɑ. 31«L pɑɑk, i dɑɑ fɑbn k duki ɑ: ‹T sɑɑ di bee?› ɑmi: ‹T sɑɑ nyu bee?› ɑmi: ‹T sɑɑ liɑ bee?› 32Bin nbɑ k wɑɑ Yennu sɔnu nɑ bɑkɑ tuu be lin nbɑ nɑ kul ni e, ŋɑɑn i Bɑɑ nbɑ be sɑnpɑɑpo nɑ set mi nɑn i luon lin nbɑ nɑ kul ɑ. 33Ŋɑɑnt mɑn k i ninbinɑ i mɔn Yennu nɑɑn nɑn lin nbɑ tuok k Yennu yɑɑ yii tuun nɑ pɑɑk, k u sɑɑ jii bonɑ nbɑ nɑ kul k tul’i. 34L pɑɑk, dɑɑ te k wonn mɑɑn muks’i ni, k mɑɑn wonn e sɑɑ muks u mɔnŋ. Dɑɑl kul mɔk u fɑlɑ k l jɑnŋt’ɔ e.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\