Matieog 8

1Yiesu nbɑ din tɑn nyii juɑl mɑnŋ pɑɑk k sik yuo nbɑ, k niib bonciɑnn wɑɑ u puolpo. 2K gbɑɑtsuɑ bɑɑl k tɑn gbɑɑn u tuɑnn k yien ɑ: «Yonmdɑɑnɔ, l i tie k ɑ luon, ɑ sɑɑ fit k te k n ŋɑɑɔk nɑ n gbenn.» 3K Yiesu tɑnt u nuu ŋɑɑn sii’u k yet’ɔ ɑ: «N luon. A ŋɑɑɔk mɑnŋ n gbenn.» L tɑɑkpɑɑk ni k u ŋɑɑɔk nɑ set gbenn. 4K Yiesu yet’ɔ ɑ: «Ii mi k ɑ yet suɑ mɑɑn nɑ, ŋɑɑn i sɑɑ Yennu mɑnntuɑ buol k jii ɑ mɔnŋ k wɑnn’ɔ, k biɑ mɑnn mɑlunŋ k tul Yennu nɑn Muois nbɑ din senn bɑnnu nbɑ, ɑ suɑ kul n bɑnn nɑn ɑ ŋɑɑɔk mɑnŋ set gbenn ɑ.» 5Yiesu nbɑ din kuɑ Kɑpelnɑunm yuo nbɑ k Luonm tinŋ sejenm yudɑɑnsuɑ cet’ɔ sɔnu ni, k bɑln’mɔ k yien ɑ: 6«Yonmdɑɑnɔ, n tuontunsuɑ e yiɑl. U gbɑnɑnt kpo wɑɑ, k l muks’ɔ bonciɑnn, k u duɑ dieok ni.» 7K Yiesu yet’ɔ ɑ: «N sɑɑ sɑɑn k sɑɑ te wun pɑɑk.» 8K u jiin ɑ: «Yonmdɑɑnɔ, n k ŋɑn nɑn fɑn bɑɑl kuɑ n ŋɑɑk ni, ŋɑɑn pɑkn mɔbonn e, k n tuontunnɔ nɑ n lɑ lɑɑfiɑ. 9K mɑɑn n mɔk bin nbɑ gɑl’n k yen’n, k n mun diɑ sejenm k yen’m, k fit yien yenɔ ɑ: ‹Ii sɑɑ,› k u sɑɑ, k yien luɑ ɑ: ‹Bɑɑt,› k u bɑɑt, k biɑ yien n tuontunnɔ ɑ: ‹Tient nnɑ, k u tie.› » 10Yiesu nbɑ din gbɑt lin nbɑ nɑ, k l yɑɑl ŋɑɑn lit’ɔ, k u jiɑnt got niib nbɑ wɑɑ u puolpo nɑ k yet’b ɑ: «Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, n dɑɑ k mi lɑ yɑdɑ nɑ buolu suɑ buol nɑn Islɑɑeltieb sinsuuk ni wɑɑ. 11N yien’i e, niib bonciɑnn tɑn sɑɑ nyi yendopo nɑn yenbɑɑpo, k ŋɑnm nɑn Ablɑɑhɑɑnm, nɑn Isɑɑk, nɑn Sɑɑkɔb tɑn sɑɑ lɑkn k kɑl k di jɑɑnm Yennu nɑɑn ni, 12ŋɑɑn bin nbɑ k tie nɑɑn mɑnŋ ni niib nɑ, b tɑn sɑɑ jii’b k lu’b nɑn-yel po, bunbɔnn ni. Lenŋ mɑnŋ e k niib tɑn sii fɑbn mɔ k nyiitl nyɑnɑ.» 13K Yiesu din ŋmɑnt k yet sejenm yudɑɑnɔ mɑnŋ ɑ: «Ii kun. Fɑɑ tien yɑdɑ biɑnŋ nbɑ nɑ, l sɑɑ tun nnɑ e k tul’ɑ.» K u tuontunnɔ nɑ set din pɑɑk l yuo nɑ. 14Tɔn, k Yiesu din sɑɑn kuɑ Piɑl ŋɑɑk ni k lɑ k Piɑl diɑnpuok duɑ yiɑl gbɑnɑntounŋ. 15K Yiesu sii u nuu, k u gbɑnɑntounŋ nɑ gbenn, k u fiil k tien’ɔ sɑɑɔnŋ. 16L dɑɑl mɑnŋ dɑɑjuouk, k b din jii niib bonciɑnn nbɑ k nɑlnbiit be b ni nɑ, k bɑɑl nɑn’m Yiesu buol ni, k u lek pɑk mɑɑn k nɑlnbiit nɑ nyii, k biɑ tul bin nbɑ yiɑl nɑ kul ɑ lɑɑfiɑ. 17U din tun lin nbɑ nɑ ɑ Yennu sɔkni Esɑɑyi nbɑ din pɑk nɑ n gbien ɑ: «U mɔnŋ mɔnŋ gɑɑl t gbɑnɑntounŋ nɑn t yiɑlbuolu buolu k jii yɑɑt.» 18Yiesu nbɑ din lɑ k nibulciɑɔnŋ tɑn lint’ɔ yuo nbɑ, k u yet u puolpoweitieb ɑ bin fiil k bin puot mɔkgbenŋl puotl nɑ po. 19K Yennu senniwɑntɔsuɑ din bɑɑl k tɑn yet’ɔ ɑ: «Wɑntuɑ, n sɑɑ wei’ɑ siɑn nbɑ kul po k ɑ sɑɑ.» 20K Yiesu yet’ɔ ɑ: «Lunlonɑ mɔk fɔli, k nuɑni mun biɑ mɔk tiɑt, ŋɑɑn Nisɑɑlk Bijɑ k mɔk dinduɑlbuol.» 21Tɔn, k u puolpoweitieb yenɔ mun tɑn yet’ɔ ɑ: «Yonmdɑɑnɔ, ŋɑɑnt k n sɑɑn k sɑɑ pii n bɑɑ sinsinn ɑ.» 22K Yiesu jiin yet’ɔ ɑ: «Ii wɑɑ’n, ŋɑɑn nyik k kpienm ii pii b kpienlieb.» 23Yiesu nbɑ din kuɑ bulgbetl ni yuo nbɑ, k u puolpoweitieb mun wei k kuɑ. 24K wonpɑɑluk din fikt k dɑ mɔkgbenŋl mɑnŋ ni, k nyunpɑnɑ din pil k kuɑ bulgbetl nɑ ni k tɑn yɑɑ lin gbie, ŋɑɑn k Yiesu duɑ k guɑnt. 25K u puolpoweitieb din bɑɑl k fiin’ɔ, k yet’ɔ ɑ: «Yonmdɑɑnɔ, fiel’t. T sɑɑ kpo wɑɑ.» 26K Yiesu yet’b ɑ: «Yinm yɑdɑ-kɑnpuɑnɑ dɑnm, bee k i tiin jɑŋmɑɑni?» ŋɑɑn fiil k tiɑn wounŋ nɑn nyunpɑnɑ nɑ pɑɑk ɑ bin ŋmin, k b set ŋmin suon nnɑ. 27K l yɑɑl ŋɑɑn lit’b, k b ji boi b lieb ɑ: «Nilɔ nɑ tie nibuol bee? K wounŋ nɑn nyunpɑnɑ set sɑɑk u mɔb i?» 28Yiesu nbɑ din puot Gɑɑliile mɔkgbenŋl nɑ, k u kuɑ Gɑɑdɑɑlenn tinŋ ni. K jɑb bɑnle nbɑ gbie nɑn nɑlnbiit nɑ din nyii kɑɑt ni k cet’ɔ. B din mɔk jɑŋmɑɑni hei, k suɑ k fit gɑɑl bɑɑ be siɑn. 29K b din yikn sɑnpɑɑpo wɑɑ k yien ɑ: «Fin Yennu Bijɑ, tinm nɑn fin, nlee mɑntk i? A bɑɑl nnɑ ɑ ɑ tɑn din’t fɑlɑ e, ŋɑɑn k l yuo nɑ dɑɑ k bɑɑl ii?» 30Tɔn, k duoli bonciɑnn din sie kpinŋ po nnɑ wɑɑ, k di, k k fɔk nɑn’m. 31K nɑlnbiit mɑnŋ din bɑln Yiesu bonciɑnn k yet’ɔ ɑ: «L i tie k ɑ nyinn’t i e, fɑn tun’t k tin sɑɑn k sɑɑ kuɑ duoli nɑ ni.» 32K Yiesu yet’b ɑ: «Ii sɑɑ mɑn.» K b nyii jɑb mɑnŋ ni, k sɑɑn k sɑɑ kuɑ duoli nɑ ni, k duoli nɑ kul din tin billl, k sik juɑl nɑ pɑɑk k sɑɑ bɑɑ mɔkgbenŋl nɑ ni k dii nyun. 33K bin nbɑ guu duoli mɑnŋ fiil k ciɑl k sɑɑn duo ni, k sɑɑ muɑnt lin nbɑ kul tien mɑnŋ, nɑn biɑnŋ nbɑ k nɑlnbiit nyii wɑɑtb nɑ ni. 34K duo nɑ niib kul ɑ din bit k sɑɑn k sɑɑ tuok Yiesu. Bɑɑ din lɑ’u yuo nbɑ, k b piin k bɑln’mɔ ɑ wun nyi b tinŋ ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\