Filip Kristo-yab 1

1Min Pɔul nɑn Tiimuote, tinm nbɑ tie Yiesu Klistu tuontunnɑ nɑ e diɑn kɑdɑɑɔk nɑ k tien bin nbɑ tie Yennu niib Yiesu Klistu ni k be Fiiliip nɑ, nɑn b jɑɑnti ni yudɑnm nɑn b sonmtieb. 2T Bɑɑ Yennu nɑn Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu ii mɔk ninkpɑbɑɔnŋ nɑn’i, k biɑ tul’i mɑnu. 3N tien Yennu niipuouk yuo nbɑ kul k n tuu tiɑl i po. 4Yuo kul ɑ, mi i mei Yennu tien’i, n tuu mei nɑn pɑlpienn e, 5k mɑɑn yɑɑ sonmt’n biɑnŋ nbɑ lɑbɑmɑnn tuonɑ mɑnŋ pinpiik ni wɑɑ nɑn mɔtɑɑnɑ nɑ pɑɑk. 6L pɑɑk, n k mɔk bilsuk nɑn Yennu nbɑ din piin tuonŋɑnn i ni nɑ, u sii diɑ’l nnɑ mɔkmɔk nɑn yuo nbɑ k u tɑn sɑɑ gbenn tuonŋɑnn mɑnŋ Yiesu Klistu jennu dɑɑl. 7Mi i duki i po nnɑ, l ŋɑn, k mɑɑn n yɑn be i ni, yinm nbɑ k Yennu tin’i ninbɑɑɔk nɑn wɑɑ tin’n biɑnŋ nbɑ, mɑɑ dɑɑn yen n mɔnŋ k gbɑɑ lɑbɑmɑnn mɑnŋ pɑɑk, ɑ n senn’l nɑ wɑɑ, k tɑn bɑɑl yuo nbɑ k n ji be dɑnsɑlk ni nɑ. 8Yennu e tie n siɑlɑɑdɑɑnɔ nɑn n yɑn set be i ni nɑn Yiesu Klistu tiɑɔnŋ nbɑ luon’i biɑnŋ nbɑ nɑ. 9N mei Yennu mɑɑ i lonm ii tun kii puki yuo kul, k yii biɑ kii mɔk bɑlmɔni bɑnnu nɑn subni, 10ɑ yin fit gɑnn lin nbɑ ŋɑn kii be k dɑɑ mɔk jɑknt k biɑ dɑɑ mɔk biit mɔkmɔk nɑn Klistu dɑɑl mɑnŋ, 11k i binbenŋ n gbie nɑn yentinu luɑnɑ nbɑ nyii Yiesu Klistu buol ni nɑ, ɑ Yennu n lɑ dontl nɑn pɑku. 12N nɑɑ wɑɑs, n luon k yin bɑnn nɑn lin nbɑ kul nbɑ tien’n nɑ, sonm lɑbɑmɑnn mɑnŋ ɑ lin sɑɑn tuɑnn e nɑn bɑlmɔni. 13L pɑɑk, kpɑnbɑl ŋɑguulɑ nɑn nilieb nbɑ be nnɑ nɑ kul bɑnn nɑn mɑɑ tie Klistu tuontunnɔ nɑ pɑɑk e k n be dɑnsɑlk nɑ. 14N sɑlk ni benu nɑ tul t nɑɑ wɑɑs bonciɑnn yugontl Yonmdɑɑnɔ sɔnu ni, k l puki yuo kul, k b muɑntl Yennu mɑɑn nɑn pɑlcienn, k jɑŋmɑɑni ji kɑɑ. 15Siɑb muɑntl Klistu mɑɑn mɑnŋ k mɑɑn b tie punpondɑnm nɑn kunkɔnkɔnnɑ e, ŋɑɑn k siɑb mun muɑntl nɑn b pɑlɑ ni nɑn bɑlmɔni lonm. 16Bin nbɑ tuun nɑn lonm nɑ, b mi nɑn Yennu lukt’n ɑ n wɑnn nɑn lɑbɑmɑnn tie bɑlmɔni e. 17Nisiɑb k muɑntl Klistu po nɑn b pɑlɑ kul, ŋɑɑn b tuun nɑn funfunn e, k b duki nɑn b sɑɑ pukn min e fɑlɑ mɑɑ dɑɑ be dɑnsɑlk nnɑ. 18Ŋɑɑn ŋɑnn k biil. Lin nbɑ siɑn tie nnɑ e. B i muɑntl b dudukŋɑnt ni ɑmi b dudukbiit ni, ŋɑɑn niib sɑɑ gbɑt Klistu po, k n mɔk pɑlpienn. 19Bɑlmɔni, n mi l juontu, i Yenmiɑlu nɑn Foŋɑnm nbɑ nyi Yiesu Klistu buol ni nɑ, sɑɑ te k n lɑ fielu wɑɑ. 20N pɑl ni lonm nɑn n dindɑnn tie k n dɑɑ dint n mɔnŋ fei e, ŋɑɑn n sii mɔk pɑlcienn mɔtɑɑnɑ nɑn lɑɑ tuu tie bɑnnu nbɑ nɑ, k mi i lek i kpo ɑmi mɑɑ be, ŋɑɑn n binbenŋ kul sɑɑ dont Klistu sɑnn. 21K mɑɑn n buol ni, mɑnfuol tie Klistu e, k kuun tie nyuɑt. 22L i tie k n sii be n mɑnfuol ni, n sii tuun tuonɑ nbɑ mɔk nyuɑt e. Ŋɑɑn n k mi lin nbɑ k n sɑɑ gɑnn. 23L bonɑ ŋɑnle nɑ e dɑɑl’n. N luon k n nyik n mɑnfuol kii be Klistu buol ni. Ŋɑnn e sii cie. 24Ŋɑɑn i pɑɑk e te k l mɑntk kpɑɑ tɑlɑs bonciɑnn nɑn mii be n mɑnfuol ni. 25N mi nɑn ŋɑnn e sɔ k bilsuk kɑɑ. L pɑɑk te k n mi nɑn n sii be e wɑɑ. N sii be i kul ɑ buol ni, k i sɑɑ sɑɑn tuɑnn kii mɔk pɑlpienn i yɑdɑ ni, 26ɑ mi i tɑnŋ i jen i buol ni yuo nbɑ, i pɑlpienn sii yɑb bonciɑnn nɑn yɑɑ be Yiesu Klistu ni nɑ, n mɑnfuol pɑɑk. 27Ŋɑɑn lin nbɑ yɑɑ kul ni, ŋɑɑnt k i binbenŋ sɔnu ii tie nɑn Klistu lɑbɑmɑnn nbɑ luon lii tie bɑnnu nbɑ nɑ. K mi i lek i fit sɑɑn lɑ’i ɑmi mi i kii fit lɑ’i ni, ŋɑɑn n sɑɑ gbɑt ɑ i sie fɑnu nɑn dudukyent kuɑ, k tɑɑn mɔtɑɑɔk k yɑbi i mɔnŋ k yɑdɑ nbɑ nyi lɑbɑmɑnn nɑ ni n sɑɑn tuɑnn. 28I dɑɑ tiin i dɑtɑi mɑn. Ŋɑnn e sii tie nyinn k tul’b nɑn b tɑn sɑɑ bɑɑ k l mun biɑ sii tie nyinn k tul’i nɑn i be fielu sɔnu ni, k ŋɑnn e nyi Yennu buol ni. 29K mɑɑn Yennu cɑb’i ɑ yin tun k tul Klistu k l k tie yɑɑ tien’ɔ yɑdɑ nɑ kuukuɑ pɑɑk kɑɑ, ŋɑɑn l biɑ tie yɑɑ di fɑlɑ u pɑɑk nɑ. 30Mɔtɑɑnɑ i gbɑɑ nɑn yɑɑ ponŋ din lɑ mɑɑ gbɑɑ k biɑ gbɑɑ mɔtɑɑnɑ biɑnŋ nbɑ nɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\