Filip Kristo-yab 2

1L i tie k yɑɑ be Klistu ni biɑnŋ nbɑ nɑ e pukn i pɑnŋ, k l i tie k i lɑ pɑlcienn u lonm ni, k l i tie k i mɔk mɔtɑɑɔk nɑn Foŋɑnm, l i tie k i mɔk bulcint k biɑ mɔk lonm nɑn lieb, 2ŋɑnn, i sɑɑ te k n mɔk pɑlpienn cɑin, l i tie k i mɔk dudukyenn kuɑ, k biɑ mɔk lonm yenn kuɑ k biɑ tɑɑ i lieb po i pɑlɑ ni nɑn i dudukt ni. 3I dɑɑ tuun bonsiɑl k l nyi funfunn nɑn kɑlnbɑɑni ni, ŋɑɑn ii mɔk sikn-n-mɔnŋ nɑn i lieb, kii duki i lieb po k gɑl yɑɑ duki i mɔnŋ po biɑnŋ nbɑ. 4I dɑɑ te k i bɑkɑ be i kuukuɑ bonɑ ni, ŋɑɑn te k i bɑkɑ i be i lieb bonɑ ni biɑk. 5I ŋɑɑn k dudukt buolu nbɑ k Yiesu Klistu din mɔk nɑ mun ii be i ni: 6Wɑɑ lek din tuu mɔk binbenŋ nbɑ tie Yennu tiɑɔnŋ yɑl nɑ, u din k mi dukn ɑ u sɑɑ jii u mɔnŋ k yekn nɑn Yennu, 7ŋɑɑn din sɑk u mɔnŋ mɔnŋ lonm ni k nyik wɑɑ din mɔk lin nbɑ nɑ, k din jii dɑɑbl binbenŋ, k din tie nisɑɑlk ninnɑɔnŋ, k b din tɑn lɑ nɑn u tie nisɑɑlk, 8k u din sikn u mɔnŋ, k kpo, k set sɑk k kpo dɑpunpunn pɑɑk. 9Lin nbɑ nɑ pɑɑk e k Yennu din donn’ɔ gɑl suɑ kul ɑ, ŋɑɑn tul’ɔ sɑnsiɑl nbɑ tie sɑnjɑɑnn k gɑl sɑnɑ kul ɑ, 10ɑ k b i gbɑt Yiesu sɑnn yuo nbɑ nɑ, bin nbɑ kul nbɑ be sɑnpɑɑpo, nɑn tingbounŋ nɑ ni, nɑn tingbounŋ nɑ tinŋ po, n gbɑɑn b dunɑ pɑɑk, 11k suɑ kul ɑ n muɑnt ɑ ŋuɑ Yiesu Klistu tie Yonmdɑɑnɔ k tul Bɑɑ Yennu dontl. 12N yɔnimɔni, mɑɑ din be i buol ni k i din sɑk n mɔb yuo kul nɑ, k mi i lek i kɑɑ i buol ni, l biɑ kpɑɑ tɑlɑs k yin sɑk n mɔb. I yɑbl k tont i fielu tuonn nɑn yentinu nɑn gbɑnɑnjijekt mɑn. 13k mɑɑn Yennu yuɑ tuun nɑn’i e, ɑ yin fit kii luon kii biɑk kii tuun u lonm tuonɑ. 14Ii tuun siɑl kul ɑ k dɑɑ buln, ɑmi k noi mɔniɑɔk, 15ɑ i dɑɑ mɔk biit k biɑ dɑɑ mɔk jɑknt, kii tie Yennu wɑɑs nbɑ k mɔk dɑnŋ, k be nijɑknɑ nɑn biitdɑnm sinsuuk ni nɑ, kii nyili b sinsuuk ni nɑn ŋmɑɑjɑlɑ nbɑ nyili sɑnpɑɑpo biɑnŋ nbɑ nɑ, 16ŋɑɑn yet’b mɑnfuol lɑbɑɑl. L i tie k i tuun nnɑ, n tɑn sii mɔk yɑɑk nɑn mii mɔk yugontl i pɑɑk Klistu jennu dɑɑl mɑnŋ, k mɑɑn l tɑn sɑɑ wɑnn nɑn n fɑlɑ nɑn n tuonɑ din k tie yɑnn. 17L i tie k n yit n mɑnfuol sɑlk k pukn fɑlɑ nbɑ k n ponŋ dii k l nɑɑn mɑlunŋ nɑ, nɑn tuonɑ nbɑ k n tuun pɑɑnu ni ɑ yin tien yɑdɑ, n pɑl bo sii pien k n biɑ sii mɔk pɑlpienn nɑn i kul ɑ. 18L biɑ ŋɑn k i pɑlɑ n penn k yii biɑ kii mɔk pɑlpienn nɑn’n. 19N mɔk dindɑnn Yonmdɑɑnɔ Yiesu ni nɑn mɑn tun Tiimuote i buol ni mɔtɑɑnɑ, k gbɑt i lɑbɑɑl k n pɑl ni n duɑl. 20Ŋuɑ kuukuɑ e fiin i po nɑn bɑlmɔni nɑn mɑɑ fiin i po biɑnŋ nbɑ nɑ. 21Suɑ kul nbɑ ji biɑl gbɑɑ nɑn b mɔnŋ mɔnŋ yɑlɑ e jiɑk jiɑk, b k goli lin nbɑ tie Yiesu Klistu yɑl nɑ po. 22I mɔnŋ mi wɑɑ tun biɑnŋ nbɑ k wɑnn u kotl biɑnŋ nbɑ nɑ, k i biɑ mi nɑn u din tuun nɑn’n nɑn bik nbɑ tuun nɑn u bɑɑ biɑnŋ nbɑ nɑ lɑbɑmɑnn tuonɑ nɑ ni. 23Mi i lɑ bont nbɑ yɑɑ lin ŋmɑkt n po biɑnŋ nbɑ, n mɔk dindɑnn nɑn mɑn tun’ɔ e yiɑn ɑ. 24Yonmdɑɑnɔ pɑɑk, n mɔk yɑdɑ nɑn l ji kɑn wei k n mɔnŋ sɑɑ bɑɑl i buol ni. 25N dukn nɑn l kpɑɑ tɑlɑs nɑn mɑn ŋɑnm tun t nɑɑ bik Epɑɑflodiit i buol ni. Ŋuɑ e tie wun nbɑ tuun nɑn ninmɔnn k gbɑɑ ɑ wun sonm’n nɑn Klistu tuonn, k i dɑɑn tun’ɔ ɑ wun sonm’n nɑn lin nbɑ k n dɑɑn luon nɑ. 26U set luon wun lɑ i kul ɑ. U pɑl dɑɑn biil bonciɑnn, k mɑɑn i dɑɑn ponŋ gbɑt nɑn u yiɑl e. 27L set tie bɑlmɔni e, u dɑɑn yiɑl e k pel kuun ɑ, ŋɑɑn Yennu dɑɑn tin’ɔ ninbɑɑɔk, k l k tie u kuukuɑ kɑɑ, ŋɑɑn u biɑ tin n mɔnŋ ninbɑɑɔk, ɑ u dɑɑ ŋɑnmt k puki’n pɑlbiil. 28L pɑɑk, n jekl e nɑn mɑn tun’ɔ i buol ni, k i i lɑ’u yuo nbɑ k yin yɑɑn lɑ pɑlpienn, k n mɔnŋ pɑlbiil n wɑɑb. 29I gɑɑl’ɔ nɑn pɑlpienn mɑn nɑn i nɑɑ bik nɑ Yonmdɑɑnɔ ni. I tul nibuolu nbɑ tie nɑn ŋuɑ nɑ nibɑɑkl mɑn, 30k mɑɑn u dɑɑn pel kuun ɑ, tuonɑ nbɑ k u tuun k tien Klistu nɑ pɑɑk, k u biɑ dɑɑn yit u mɔnŋ sɑlk, ɑ wun tul’n sonml nbɑ k i dɑɑn k fit tul’n nɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\