Filip Kristo-yab 3

1L gbennu ni lɑɑ, n nɑɑ wɑɑs, ii mɔk pɑlpienn yinm nɑn Yonmdɑɑnɔ benu ni. L k yiɑl’n kɑɑ nɑn mɑɑ ŋɑnm diɑn lin nbɑ k n ponŋ dɑɑn diɑn tul’i sinsinn nɑ. Mi i tuun nnɑ, l sɑɑ fit nyinn’i muksuk ni. 2Ii mi mɑn biitdɑnm nɑ, nisiɑb nbɑ nɑɑn nɑn bɔi nɑ, k b pot b punɑ fɑɑk potu nɑ. 3Tinm e mɔk mɔmɔnm punpotu, k mɑɑn Foŋɑnm ni e k t jiɑntl Yennu k mɔk yugontl tɑɑ be Klistu ni nɑ, k k tien lin nbɑ k b tien nilɔ gbɑnɑnt ni nɑ yɑdɑ. 4Ŋɑɑn min ŋɑnin, mi i luon, n sɑɑ fit tien l buolu yɑdɑ. L i tie k suɑ duki ɑ ŋuɑ fit tien lin nbɑ k nisɑɑlk tuun nɑ yɑdɑ, n mɔnŋ mɔk lin nbɑ te k n sɑɑ fit tien nisɑɑlk yɑl nɑ yɑdɑ k cie’u. 5N din tie dɑɑ ŋɑnniin bik e k b pot n punn. B mɑl’n k n tie Islɑɑel nilɔ, Bensɑɑmen buolu ni, k tie Suif nilɔ nɑn bɑlmɔni. L i tie Suifnbɑ senni diɑnu po i e, n tie Fɑɑliisiɑn e. 6N din diɑ Suifnbɑ senni nɑn ninmɔnn hɑli nɑn k n muks Klistu mɔtɑɑɔk niib. Nilɔ i sɑɑ sɑk senni e k fit kii tie niŋɑnɔ Yennu buol ni, min din be k kɑɑ bisiɑt jiin l po. 7Lin nbɑ nɑ kul nbɑ k n din goli k l mɔk nyuɑt nɑ, mɔtɑɑnɑ n ji lɑ lin nbɑ nɑ k l k mɔk nyuɑt Klistu pɑɑk. 8K biɑ jen ɑ, n yet ɑ nifosɑɑlk nbɑ kpɑɑn lin nbɑ kul, l kɑɑ nyuɑt, k mɑɑn mɑɑ bɑnn n Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu k l bɑnnu nyuɑt yɑb k cie bonsiɑl kul, k u pɑɑk k n fok bonsiɑl kul k lu. N yi l kul tɑnpenn pɑɑk muɑt e, ɑ n fit lɑ Klistu nɑ, 9kii be u ni. N k tie niŋɑnɔ Yennu buol ni senni weiu nɑ pɑɑk kɑɑ, ŋɑɑn n tie niŋɑnɔ Yennu buol ni n yɑdɑ nɑn Klistu nɑ pɑɑk e. Yennu te k nilɔ tie niŋɑnɔ u buol ni wɑɑ tien yɑdɑ nɑ pɑɑk e. 10Lin nbɑ kul k n ji luon tie k n bɑnn Klistu, k bɑnn u kuun fiilu yiikuo, k di fɑlɑ nɑn’ɔ. N luon k n binbenkpelk n gbenn nɑn wɑɑ din kpo biɑnŋ nbɑ nɑ. 11N luon, l i tie k l fit, k n lɑ kuun fiilu. 12N k yɑɑ ɑ n ponŋ nyɑnn k yent binbenŋ mɑnŋ ɑmi n ji k mɔk biit kɑɑ, ŋɑɑn n gbɑɑ e mɑɑ n nyɑnn k yent binbenŋ mɑnŋ, k mɑɑn Yiesu Klistu ponŋ din fɑt’n ɑ. 13N nɑɑ wɑɑs, n k duki ɑ n ponŋ nyɑnn’l k l tie n yɑl kɑɑ, ŋɑɑn bon-yenn kuɑ e k n tuun. N tɑnmt lin nbɑ be n puolpo e, ŋɑɑn gbɑɑ mɑɑ n bɑɑl lin nbɑ be n tuɑnn po nɑ. 14N tiin nɑn pɑnŋ mɑɑ n gɑɑl nyuɑt nbɑ be sɑnpɑɑpo k Yennu yiin’t ɑ tin gɑɑl Klistu ni. 15L kpɑɑ tɑlɑs e k tinm nbɑ kul tie subltieb Foŋɑnm ni nɑ ii mɔk dudukt mɑnŋ buolu, ŋɑɑn i siɑb ii mɔk dudukgɑnt i e, Yennu sɑɑ te lin yent l dɑnm nuni po wɑɑ. 16L i tie lin nbɑ kul, ŋɑɑn ŋɑɑnt mɑn k tin wei sɔnu nbɑ k t din wɑɑ mɔkmɔk nɑn mɔtɑɑnɑ. 17N nɑɑ wɑɑs, ii biɑ kii toki min mɑn. I kpɑɑ i ninbinɑ bin nbɑ wɑɑ siɑlŋɑnɑ nbɑ k t din senn tul’i nɑ pɑɑk. 18N ponŋ din yet’i lin nbɑ nɑ po nɑn tɑɑl munŋɑ nɑ yuo nbɑ gɑl nɑ wɑɑ, ŋɑɑn n biɑ ŋɑnmt yien’i e mɔtɑɑnɑ nɑn nyin-nyuut, nisiɑb be k b binbenŋ jii’b tien’m Klistu dɑpunpunn pɑɑk kuun nɑ dɑtɑi e. 19B tɑn sɑɑ juont nɑn tubdɑtu nbɑ kɑɑ gbennu e. B puol e tie b yennu. B mɔk yugontl nɑn lin nbɑ dint’b fei nɑ e. B duki lin nbɑ tie tingbounŋ nɑ bonɑ kuukuɑ po e. 20Ŋɑɑn tinm ŋɑnin tie Yendɔunŋ ni wɑɑs e, k jekl k guu t Fietuɑ, wun nbɑ tie Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu, ɑ wun nyi Yendɔunŋ ni bɑɑl. 21U tɑn sɑɑ lebt t tingbounŋ nɑ gbɑnɑnt k lii nɑɑn nɑn u bɑktnɔunŋ gbɑnɑnt nɑ e Yendɔunŋ ni. U tɑn sɑɑ jii pɑnŋ nbɑ te k u yen bonsiɑl kul nɑ e k tun nnɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\