Filip Kristo-yab 4

1L pɑɑk, n nɑɑ wɑɑs, yinm nbɑ k n luon’i, k luon k n lɑ’i nɑ, yinm e te k n mɔk pɑlpienn nɑn yugontl. N nɑɑ wɑlonkɑi, setl fɑnu mɑn Yennu sɔnu ni, Yonmdɑɑnɔ tuɑnn. 2Efodi nɑn Sintiik, n bɑln’mi e, i yɑbl k tɑɑn mɔb kii be nɑn nɑɑtɑɑnn Yonmdɑɑnɔ ni. 3K fin nbɑ mun tie n wei-nɑn-luɑ nɑn bɑlmɔni, n luon k fin sonm puob bɑnle mɑnŋ, k mɑɑn ŋɑnm nɑn Klemɑn nɑn bin nbɑ kul tie n tuontunlieb k b sɑnɑ be mɑnfuol kɑdɑɑɔk ni nɑ din lɑkn tun nɑn’n bonciɑnn lɑbɑmɑnn mɑnŋ muɑntu ni. 4Ii mɔk pɑlpienn yuo kul yɑɑ be Yonmdɑɑnɔ ni nɑ. N biɑ ŋɑnmt yien’i ɑ ii mɔk pɑlpienn mɑn. 5I ŋɑɑn k suɑ kul n bɑnn i niŋɑntn po. Yonmdɑɑnɔ bɑɑt e mɔtɑɑnɑ. 6I dɑɑ biil i pɑlɑ bonsiɑl pɑɑk. Yinm i mei Yennu lin nbɑ kpɑɑ tɑlɑs tul’i pɑɑk. Ii mei Yennu, kii tien’ɔ niipuouk i pɑlɑ ni yuo kul ɑ kii yien’ɔ i lonm nbɑ tie lin nbɑ. 7K Yennu mɑnu nbɑ gɑl nilɔ bɑnnu telk nɑ sɑɑ diɑ i pɑlɑ nɑn i dudukt Yiesu Klistu ni. 8N nɑɑ wɑɑs, lin nbɑ juont tie nnɑ e. I ŋɑɑn k i dudukt n gbie nɑn lin nbɑ ŋɑn nɑn lin nbɑ ŋɑn nɑn dontl nɑn lin nbɑ tie bɑlmɔni, nɑn lin nbɑ ŋɑn nɑn bɑɑkl, nɑn lin nbɑ tuok, nɑn lin nbɑ k mɔk jɑknt nɑn lin nbɑ mɑn k biɑ mɔk sɑnn. 9Jiin mɑn lin nbɑ k i tumi k gɑɑl n buol ni nɑn n mɔbonɑ nɑn n tuonɑ nɑ kii tuun nɑn’n l biɑnŋ, k Yennu nbɑ tien’t mɑnu nɑ sii be nɑn’i. 10N mɔk pɑlpienn bonciɑnn Yonmdɑɑnɔ ni, nɑn yɑɑ ŋɑnm fiin n po nɑ pɑɑk. I set dɑɑn luon’n, ŋɑɑn i dɑɑn k mɔk yɑɑk e nɑn yin wɑnn yɑɑ luon’n biɑnŋ nbɑ nɑ. 11N k yien lin nbɑ nɑ k yɑɑ n luon siɑl kɑɑ, k mɑɑn n tumi k mi, bɑnnu nbɑ k lin nbɑ k n mɔk sɑɑ jɑnŋ’n ɑ. 12N mi kɔnŋl ni binbenŋ nɑn jɑnŋl ni binbenŋ. N ponŋ tumi l kul ɑ. L pɑɑk, mi i be siɑn nbɑ kul k l tie kon, ɑmi gbuol, l i lek i yɑb ɑmi l i kii yɑb, ŋɑɑn n nunm gbuot lin nbɑ k n mɔk e yuo kul ɑ. 13Klistu nbɑ tien’n pɑnŋ nɑ pɑɑk, n sɑɑ fit set binbenŋ kul ni. 14Ŋɑɑn i dɑɑn tun fɑnu bonciɑnn nɑn yɑɑ dɑɑn sonm’n n fɑlɑ dinu ni nɑ. 15Yinm Fiiliiptieb mi fɑnu nɑn mɑɑ din nyii Mɑɑseduɑnn yuo nbɑ k b din piin k muɑnt lɑbɑmɑnn nɑ, i jɑɑnti kuukuɑ e din sonmt’n, yinm kuukuɑ e din tɑɑ n po k lɑɑt n nyuɑt nɑn n bɑɑk. 16Mɑɑ din tɑn be fɑlɑ ni Tesɑɑluoniik duo ni nɑ, yinm e din tun k tien’n sonml, k l din k tie tɑɑl yenm kuɑ kɑɑ. 17L k tie ɑ n luon mii gɑɑn piini kɑɑ, ŋɑɑn n luon k yin lɑ nyuɑt i tuonŋɑnɑ pɑɑk. 18N gɑɑl i piini nɑ munn ɑ k l cul ɑ. Epɑɑflodiit nbɑ tul’n i piini mɑnŋ nɑ, n ji mɔk lin nbɑ kul k n luon. I piini tie nɑn mɑnnu nbɑ k l nublu mɑn k tul Yennu k u gɑɑl’l nɑ e. 19N Yennu mɔktuk nbɑ nyuɑn Yiesu Klistu ni sɑɑ tul’i lin nbɑ kul k i luon 20Yennu nbɑ tie t kul ɑ Bɑɑ nɑ, n lɑ dontl mɔtɑɑnɑ nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu. Amenn. 21I fuont bin nbɑ kul nbɑ tie Yennu niib Yiesu Klistu ni. T nɑɑ wɑɑs nbɑ be nɑn’n nɑ fuont’i mun. 22Yennu niib kul ɑ fuont’i, k bin nbɑ tie kpɑnbɑl Sesɑɑl ŋɑɑtuontunnɑ nɑ mɑntk fuont’i. 23Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu ii mɔk ninkpɑbɑɔnŋ nɑn’i kul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\