Dɔgdu 10

1L yuo k n biɑ lɑ mɑlɑksuɑ k u mɔk yiikuo k nyii Yendɔunŋ ni k siik, k gbɑb sɑnpɑgbounŋ nɑn cincenn nɑ, k nɑɑtuoluk buɑn k lint u yul pɑɑk, k u nunpo nɑɑn nɑn yennu nɑ, k u tɑɑ nɑɑn nɑn mupienu nɑ. 2K u diɑ kɑdɑbik nnɑ u nuu ni k l pɔbt, k u diitu tɑɑl tuɑ mɔkgbenŋl pɑɑk, k u gɑnŋ tɑɑl mun sie tinŋ ni, 3k u tiɑn nɑn kunkɔsɑɑkɑl nɑn yɑnbɔl nbɑ tuu yikn biet biɑnŋ nbɑ nɑ. Wɑɑ tiɑn gbenn yuo nbɑ nɑ, k sɑtiɑni ŋɑnlole mun tiɑn k jiin. 4Sɑtiɑni mɑnŋ puolpo, k n tien siil ɑ n diɑn, ŋɑɑn gbɑt kunkɔsiɑl k l nyii Yendɔunŋ ni k yet, ɑ n bɔl sɑtiɑni ŋɑnlole nbɑ yet mɑɑn nbɑ nɑ, lii be n ni, k dɑɑ dɑ. 5Ŋɑnn e k mɑlɑkɑ nbɑ k n lɑ’u k u sie mɔkgbenŋl nɑ pɑɑk nɑn tinŋ ni nɑ donn u niidiitu sɑnpɑɑpo, 6k pol nɑn Yennu nbɑ tun be mɔkmɔk nɑn mɔkmɔk nɑ, wun nbɑ din nɑn sɑnpɑɑk nɑn bonɑ kul nbɑ be l ni, tinŋ nɑn bonɑ kul nbɑ be l ni, nɑn mɔkgbenŋl nɑn bonɑ kul nbɑ be l ni nɑ, k yet ɑ: «L biɑl yuo wɑɑnm-nnɑ e, 7ŋɑɑn mɑlɑkɑ nbɑ wɑɑ bɑnlole nɑ ni i tɑnŋ i pebl u kɑtkɑɑk nɑ dɑɑl nbɑ, Yennu tɑn sɑɑ tun lin nbɑ k u senn wuol ni nɑn wɑɑ din yet k tul u sɔkniinbɑ nbɑ tie u tuontunnɑ biɑnŋ nbɑ nɑ.» 8K kunkɔl nbɑ k n gbɑt k l nyii Yendɔunŋ ni k piɑk tien’n nɑ, biɑ piɑk k tien’n ɑ: «I sɑɑ gɑɑl kɑdɑbik nbɑ pɔbt k be mɑlɑkɑ nbɑ sie mɔkgbenŋl nɑn tinŋ ni nɑ nuu ni.» 9Ŋɑnn e k n sɑɑn mɑlɑkɑ nɑ buol k tɑn boi’ɔ ɑ wun tul’n kɑdɑbik mɑnŋ, k u yet ɑ: «Gɑɑt k ŋmɑn. A nuɑk ni l sii ton e, ŋɑɑn ɑ mɔb ni l sii mɑn nɑn siɑt nɑ e.» 10Ŋɑnn e k n gɑɑl kɑdɑbik mɑnŋ k ŋmɑn, k l mɑn nɑn siɑt nɑ n mɔb ni, ŋɑɑn lɑɑ sik n puol ni k l ji ton. 11Ŋɑnn e k b yet’n ɑ: «L kpɑɑ tɑlɑs nɑn fɑn ŋɑnm k sɔkn Yennu mɑɑn k jiin nibuolu bonciɑnn nɑn tingbounŋ nɑ yent bonciɑnn nɑn mɑbuolu bonciɑnn nɑn kpɑnbɑlɑ bonciɑnn po.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\