Dɔgdu 11

1Ŋɑnn e k suɑ tul’n biknu pɑtu k yet’n ɑ: «Fiit k sɑɑn k sɑɑ bikn Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk nɑn l binbintl, k biɑ kɑn bin nbɑ jiɑntl Yennu lenŋ mɑnŋ, 2ŋɑɑn fɑn nyik dundounŋ k dɑɑ biki l yɑbnt, k mɑɑn n jii ŋɑnn e k tul bin nbɑ k tie Suifnbɑ nɑ, k b tɑn sɑɑ ŋmɑɑ k lint Yennu duo ni ŋmɑɑli piinnɑ nɑn ŋɑnle. 3N tɑn sɑɑ te k n siɑlɑɑdɑnm bɑnle n liɑ bɔtuot, k n sɑɑ tul’b yiikuo k bii sɔknt Yennu mɑɑn kii tien niib k sɑɑ jɑnŋ dɑɑ tusl nɑn kobi ŋɑnle nɑn piinluob.» 4Siɑlɑ dɑnm bɑnle nɑ e tie tiini nbɑ k b yi oliifienbɑ ŋɑnle nɑn fitɑ ŋɑnle nbɑ sie Yonmdɑɑnɔ nbɑ yen tingbounŋ nɑ tuɑnn po. 5K suɑ i tɑnŋ i luon wun tul’b dɑnŋ, muu nyi b mɔi ni k tɑn di b dɑtɑi mɑnŋ. Wun nbɑ kul luon wun tul’b dɑnŋ, nnɑ e k b sɑɑ kpi’u. 6B biɑ mɔk yiikuo k sɑɑ suol sɑɑk, k sɑɑk kɑn bɑɑ yuo nbɑ k b sɔknt Yennu mɑɑn nɑ, k biɑ mɔk yiikuo k sɑɑ te k nyun n kpɑnt sɔn, k biɑ sɑɑ fit te k fɑlbiiuk n bɑɑ tingbounŋ nɑ ni yuo kul nbɑ k b luon. 7Yuo nbɑ k b tɑn sɑɑ gbenn b siɑlɑ tuonɑ nɑ, bonkobsiɑɔk nbɑ be buotsunsunŋ nbɑ kɑɑ telk nɑ sɑɑ nyi k tuok’b nɑn tɔb, k nyɑnn’b ŋɑɑn kpi’b. 8K b gbɑnɑnt tɑn sii duɑ dogbenŋl sɔnjok ni, siɑn nbɑ k b din kpɑɑ Yonmdɑɑnɔ dɑpunpunn pɑɑk nɑ, k duo nɑ mɔk sɑnjɔi ŋɑnle k l tie Suodonm ɑmi Ejipt. 9K niib nbɑ nyii nibuolu kul ni nɑn buolu kul ni nɑn mɑbuolu kul ni, nɑn tini kul niib ni nɑ, tɑn sɑɑ tikl k got b gbɑnɑnt dɑmunɑ ŋɑntɑ nɑn dɑjinn, k tɑn kɑn cɑb k bin pii b gbɑnɑnt mɑnŋ. 10Tingbounŋ nɑ niib sii mɔk pɑlpienn bonciɑnn niib bɑnle nɑ kuun pɑɑk, k b sɑɑ jeln k pi b lieb piini, k mɑɑn sɔkniinbɑ bɑnle nɑ dɑɑn te k tingbounŋ nɑ niib dii fɑlɑ bonciɑnn. 11K dɑɑ ŋɑntɑ nɑn dɑjinn nɑ nbɑ gɑl, k fuon nbɑ tien mɑnfuol nɑ nyii Yennu buol k bɑɑl kuɑ’b, k b fiil set, k jɑŋmɑɑni bonciɑnn suol bin nbɑ lɑ’b nɑ. 12L yuo nɑ k sɔkniinbɑ bɑnle nɑ gbɑt kunkɔsiɑl k l nyii sɑnpɑɑpo k yet’b ɑ: «Don mɑn nnɑ nɑ.» L yuo e k b duo sɑnpɑɑpo k kuɑ sɑnpɑgbounŋ ni, k b dɑtɑi nɑ sie ŋɑɑn goli. 13L tɑɑkpɑɑk ni k tinŋ dɑnm bonciɑnn, k dogbenŋl mɑnŋ ciɑnu tɑɑl piik ni yenn biil, k niib tusɑ ŋɑnlole kpo tinŋ mɑnŋ dɑnmu ni, k jɑŋmɑɑni suol bin nbɑ biɑl nɑ, k b donn Yendɔunŋ ni Yennu sɑnn. 14Gotl mɑn, pɑlbiil nbɑ pukn munle nɑ gɑl ɑ, ŋɑɑn pɑlbiil nbɑ pukn muntɑ nɑ sɑɑ bɑɑl mɔtɑɑnɑ. 15Mɑlɑkɑ nbɑ wɑɑ munlole ni nɑ pebl u kɑtkɑɑk nɑ, k kunkɔsɑɑkɑlɑ yien Yendɔunŋ ni ɑ: «Tingbounŋ nɑ nɑɑn kul kpɑnt t Yonmdɑɑnɔ Yennu nɑn u Klistu yɑl ɑ, k u sɑɑ diɑ’b mɔkmɔk nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu.» 16K sɑɑkɑb piinle nɑn bɑnnɑ nbɑ kɑl b nɑɑngbɑnt pɑɑk Yennu tuɑnn nɑ, k b bɑɑ finfɑbɑ k ji jiɑntl Yennu, 17k yien ɑ: «T Yonmdɑɑnɔ Yennu, wun nbɑ mɔk yiikuo kul, wun nbɑ biɑ be, k din tun be nɑ, t tien’ɑ niipuouk, k mɑɑn ɑ jii ɑ yiikuogbenŋl k ji piin k yen tingbounŋ nɑ. 18K tingbounŋ yent kul niib donn wutuol, k ɑ mɔnŋ wutuol mun duo. K yuo bɑɑl nɑn k ɑ bu bin nbɑ kpo nɑ buut, k tul ɑ tuontunnɑ nbɑ tie ɑ sɔkniinbɑ nɑ b nyuɑt, nɑn ɑ niib kul nbɑ cɔln ɑ sɑnn, bin nbɑ tie nijɑɑnɑ nɑn nitɑli kul, k yuo biɑ bɑɑl nɑn k ɑ biil bin nbɑ biil tingbounŋ nɑ.» 19Ŋɑnn e k Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk nbɑ be Yendɔunŋ ni nɑ luot, k lɑkl nbɑ k Yennu senni be l ni nɑ be dieok nɑ ni. K sɑnyiknti nyikntl, k sɑtiɑni tiɑn nɑn fuut, k tinŋ dɑnm, k sɑkɑɑnɑ nbɑ gbenŋ bonciɑnn bɑɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\