Dɔgdu 12

1L puolpo k nyingbenŋl dɔkt sɑnpɑɑpo, k puo gbɑb yennu nɑn cincenn nɑ, k sie ŋmɑɑlk pɑɑk, k yil ŋmɑɑbilɑ piik nɑn ŋɑnle nɑn foklk nɑ, 2k puo mɑnŋ mɔk puol k bui mɑtyiɑlu. 3Ŋɑnn e k nyinliel biɑ dɔkt sɑnpɑɑpo, k timunt nnɑ sie k mɔk yulɑ ŋɑnlole nɑn yinɑ piik, k nɑɑnfokli ŋɑnlole yil u yulɑ ŋɑnlole nɑ pɑɑk. 4K u jii u juol k dɑt ŋmɑɑbilɑ nɑ bɔktu ŋɑntɑ ni yenn k nyinn’l sɑnpɑɑpo k lu’l tingbounŋ nɑ ni, k ji sie puo nbɑ mɔ mɑtyiɑlu nɑ tuɑnn, k guu ɑ, wun mɑl gbenn ɑ, k wun ji ŋmɑn sɑnpɑntk nɑ. 5K puo mɑnŋ tɑn mɑl bonjɑk nbɑ sii diɑ kut dɑnml kii yen i buolu kul nɑn pɑnŋ, k b nyiiɑl bik nɑ k sɑɑn nɑn’ɔ Yennu buol, u nɑɑngbounŋ pɑɑk. 6K puo nɑ mun ciɑl k sɑɑn pɑɑnpieonŋ ni siɑn nbɑ k Yennu tien siil k guun’ɔ nɑ, k sii dint’ɔ k sɑɑ diɑn dɑɑ tusl nɑn kobi ŋɑnle nɑn piinluob. 7Ŋɑnn e k tɔb fiil Yendɔunŋ ni. K mɑlɑkɑ wun nbɑ k u sɑnn yi Miisiɑl nɑ, k ŋuɑ nɑn u mɑlɑklieb kɔn k tuokt timunt nɑ nɑn u mun yɑɑ mɑlɑkɑɑnbɑ nɑ, 8k b nyɑnn timunt nɑn u mɑlɑkɑɑnbɑ nɑ, k k cɑb’b ɑ bii be Yendɔunŋ ni. 9K b jii timunt nɑ k lu’u nɑn-yel po. U ponŋ tuu tie wɑɑɔk nbɑ tuu be e wɑɑ, k u sɑnn yi Sɑnbiiltuɑ ɑmi Sɑɑtɑn, k tuu kpɑnn tingbounŋ nɑ tieb kul nɑ. K b nyinn ŋuɑ nɑn u mɑlɑkɑɑnbɑ k lu’b tingbounŋ nɑ ni. 10L yuo k n gbɑt kunkɔsɑɑkɑl sɑnpɑɑpo k l yien ɑ: «Mɔtɑɑnɑ, Yonmdɑɑnɔ Yennu fielu nɑn u yiikuo nɑn u nɑɑn nɑn u Klistu yiikuo bɑɑl nɑ, k mɑɑn wun nbɑ tuu tɑɑl t nɑɑ wɑɑs Yennu tuɑnn, yennu nɑn nyiɑɔk nɑ, b ji nyinn’ɔ k lu’u wɑɑ. 11Pebik nɑ sɔn nɑn u lɑbɑmɑnn nbɑ k b muɑntl nɑ pɑɑk e k b nyɑnn nyɑnnu, k b din yit b mɑnfuol sɑlk e k gɑɑl kuun. 12L pɑɑk, yinm nbɑ be Yendɔunŋ ni nɑ, ii mɔk mɑn pɑlpienn. Ŋɑɑn tingbounŋ nɑ niib nɑn bin nbɑ be mɔkgbenŋl ni ŋɑnin, pɑlbiil be b pɑɑk, k mɑɑn Sɑɑtɑn sik b pɑɑk nɑn wutogbenŋl, wɑɑ mi nɑn u yuo ji k yɑb nɑ pɑɑk.» 13Timunt nɑ nbɑ bɑnn nɑn b jii’u k lu tingbounŋ nɑ ni nɑ, k u ji wɑɑ puo nbɑ mɑl bonjɑk nɑ, ɑ wun suol’ɔ. 14K b jii kɑnbɑgbenŋl kpinkpɑnt ŋɑnle k tul puo nɑ, ɑ wun yukl k sɑɑn muuk ni kii sɑɑ kii be siɑn nbɑ k b sii dint’ɔ k jɑnŋ binɑ ŋɑntɑ nɑn binjinn k wɑɑɔk nɑ ji dɑɑ fit k so’u. 15K timunt nɑ puut nyunpɑnɑ puo nɑ pɑɑk k l nɑɑn nɑn mɔkl ni nyun nɑ, ɑ nyun nɑ n di’u, 16ŋɑɑn k tinŋ sonm puo nɑ k yɑɑt ŋɑɑn jiin mubn nyun nbɑ nyii timunt mɔb ni nɑ pɑɑk. 17K timunt nɑ wutuol duo nɑn puo nɑ bonciɑnn, k u sɑɑn ɑ wun sɑɑ kɔn nɑn puo nɑ yɑɑbuonɑ nbɑ biɑl k wɑɑ Yennu senni k diɑ Yiesu lɑbɑmɑnn nɑ, 18ŋɑɑn sɑɑn sie mɔk-kpinŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\