Dɔgdu 17

1Tɔn, k mɑlɑkɑɑnbɑ bɑnlole nbɑ diɑ seni ŋɑnlole nɑ yenɔ bɑɑl n buol ni k yet’n ɑ: «Bɑɑt nɑ, mɑn wɑnn’ɑ puocunconbiiuk nbɑ kɑl kpeni bonciɑnn nyun pɑɑk nɑ tubdɑtu nbɑ tɑn sii tie biɑnŋ nbɑ. 2Tingbounŋ nɑ kpɑnbɑlɑ conm nɑn’ɔ, k tingbounŋ nɑ niib nyuu u dɑmunŋ nbɑ tie boncunconsn nɑ k yib.» 3K Foŋɑnm nɑ sik n pɑɑk k mɑlɑkɑ nɑ jii’n k sɑɑn nɑn’n muuk ni, k n lɑ puo k u jɑk muuk ni bonkobmɔnŋ pɑɑk, k sɑnbiit nbɑ suki Yennu sɑnn nɑ diɑn lint muuk ni bonkobuk mɑnŋ gbɑnɑnt kul po, k bonkobuk mɑnŋ mɔk yulɑ ŋɑnlole nɑn yinɑ piik. 4K puo nɑ liɑ tɑmɔnt k b jii sɑlmɑ, nɑn tɑnɑ nbɑ nyili, nɑn lin nbɑ yɑɑ dɑɑuk pɑɑl k b yi pelil nɑ k tien wɑɑ tuu tuutuutɑ nbɑ, nɑn wɑɑ liɑ lɑɑni nbɑ, nɑn bɑni nbɑ k u pil nɑ. K u diɑ sɑlmɑ senŋ nbɑ k u boncuncontuonn jɑknt, nɑn lin nbɑ kul k ŋɑn nɑ gbie lenŋ. 5K sɑnn nbɑ k suɑ k mi l pɑɑk diɑn u yugbiɑl pɑɑk k l tie: «Dogbenŋl Bɑbiilonn, puocunconnɑ nɑn bin nbɑ tuun lin nbɑ b tingbounŋ nɑ ni nɑ nɑɑ.» 6K n lɑ k puo nɑ nyuu Yennu niib sɔn nɑn bin nbɑ tie Yiesu siɑlɑɑdɑnm nɑ sɔn k yib. Mɑɑ lɑ’u nnɑ mɑnŋ k l bɑkt’n bonciɑnn. 7K mɑlɑkɑ nɑ boi’n ɑ: «Bee k l yɑɑl ŋɑɑn lit’ɑ ni? N sɑɑ wɑnn’ɑ puo nɑ nɑn bonkobuk nbɑ k u jɑk k l mɔk yulɑ ŋɑnlole nɑn yinɑ piik nɑ pɑɑk nbɑ tie biɑnŋ nbɑ: 8Bonkobuk nbɑ k ɑ lɑ nɑ din fo siɑn-yuo, ŋɑɑn ji k fo, ŋɑɑn sɑɑ nyi buotsunsunŋ nbɑ kɑɑ telk nɑ ni k do, k sɑɑ sɑɑn siɑn nbɑ k b sɑɑ biil’ɔ nɑ buol. K l sɑɑ bɑkt niib nbɑ be tingbounŋ nɑ ni, k b sɑnɑ k diɑn mɑnfuol kɑdɑɑɔk ni yuo nbɑ k dulnyɑ dɑɑ din k kɑɑ nɑ, k mɑɑn bonkobuk mɑnŋ din fo, ŋɑɑn ji k fo, ŋɑɑn biɑ tɑn sii fo. 9«Lin nbɑ nɑ luon yɑn nɑn bɑnnu e. Yulɑ ŋɑnlole nɑ tie juɑt ŋɑnlole nbɑ k puo nɑ kɑl l pɑɑk nɑ e, k biɑ tie kpɑnbɑlɑ bɑnlole: 10k bɑnŋmu ji kɑɑ, k yenɔ tie kpɑnbɑl mɔtɑɑnɑ, k luɑ dɑɑ k dii nɑɑn; ŋɑɑn u tɑnŋ i dii nɑɑn, u yuo nɑ kɑn wei. 11Bonkobuk nbɑ din fo k ji k fo nɑ pukn kpɑnbɑlɑ bɑnlole nɑ pɑɑk, k wɑɑ bɑnniin ni. U mun tɑn sɑɑ sɑɑn siɑn nbɑ k b sɑɑ biil’ɔ nɑ buol. 12«K yinɑ piik nbɑ k ɑ lɑ nɑ tie kpɑnbɑlɑ piik, ŋɑɑn b dɑɑ k dii nɑɑn nɑ, ŋɑɑn ŋɑnm nɑn bonkobuk nɑ tɑn sɑɑ lɑkn di nɑɑn k sɑɑ wei wɑɑnm-nnɑ. 13B piik nɑ tɑn sɑɑ tɑɑn mɔb k jii b pɑnŋ nɑn b yiikuo nɑ k tul bonkobuk nɑ, 14k b tɑn sɑɑ kɔn nɑn Pebik nɑ, ŋɑɑn Pebik nɑ sɑɑ nyɑnn’b, k mɑɑn u tie yonmdɑnm kul Yonmdɑɑnɔ nɑn kpɑnbɑlɑ kul Kpɑnbɑl, k u puolpoweitieb nbɑ k u yiin’m k lukt’b, k b diɑ bɑlmɔni wɑnnu nɑ, b mun sɑɑ nyɑnn’b.» 15Ŋɑnn e k mɑlɑkɑ nɑ biɑ yet’n ɑ: «Nyun nbɑ k ɑ lɑ k puocunconn kɑl l pɑɑk nɑ tie nibuolu buolu nɑn nigbounŋ nɑn tingbounŋ yent nɑn mɑbuolu kul niib e. 16Yinɑ piik nbɑ k ɑ lɑ nɑ, ŋɑnm nɑn bonkobuk nɑ sii nɑn puocunconn nɑ, k b sɑɑ liɑt u tiɑt kul k nyik’ɔ yɑnn, k sɑɑ pɑt u gbɑnɑnt k ŋmɑn, ŋɑɑn juo’u lin nbɑ tenn nɑ muu. 17K mɑɑn Yennu tien dudukt b pɑlɑ ni, ɑ bii tuun wɑɑ luon lin nbɑ k b tɑɑn mɔyonm k jii b nɑɑngbounŋ yiikuo k tul bonkobuk nɑ mɔkmɔk nɑn Yennu mɑɑn mɑnŋ nbɑ tɑn sɑɑ gbie. 18Puo nbɑ k ɑ lɑ nɑ mun tie dogbenŋl nbɑ tie tingbounŋ nɑ kpɑnbɑlɑ yudɑɑnɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\