Dɔgdu 2

1«Diɑnt k tul Efes jɑɑnti mɑlɑkɑ ɑ: ‹Wun nbɑ diɑ ŋmɑɑbilɑ ŋɑnlole u niidiitu ni k biɑ sonm fitɑ ŋɑnlole sinsuuk ni nɑ lɑbɑɑl e nɑ: 2N mi ɑ tuonɑ po nɑn fɑɑ yɑbl k tuun tuonŋɑnɑ biɑnŋ nbɑ nɑ, k mi ɑ suklu po. N biɑ mi nɑn ɑ k luon nibiit nbɑ tuun lin nbɑ. A din bikn bin nbɑ yɑɑ ɑ b tie tuomiinbɑ ŋɑɑn k k tie nɑ, k mi nɑn b tie fɑidɑnm e. 3A mɔk suklu k biɑ dii fɑlɑ, ŋɑɑn ɑ k nyik’n. 4Ŋɑɑn gotl lin nbɑ k n tɑɑl’ɑ l pɑɑk: ɑ ji k luon’n nɑn fɑɑ din dɔnŋ luon’n sinsinn biɑnŋ nbɑ nɑ. 5Tiɑt fɑɑ din tuu be biɑnŋ nbɑ nɑ ŋɑɑn ji tɑn lebt k nyik’l nɑ. Mɔ kuɑŋɑɑn k lebt binbenŋ ŋɑɑn kii tuun tuonɑ nbɑ k ɑ din tuun sinsinn nɑ. L i tie k ɑ k mɔ kuɑŋɑɑn k lebt binbenŋ, n sɑɑ bɑɑl ɑ buol ni k nyinn ɑ fitl lɑɑ tuu be siɑn nbɑ nɑ. 6Ŋɑɑn fɑɑ tuun lin nbɑ k l ŋɑn e nɑ. A k luon Niikolɑiitnbɑ nbɑ tuun lin nbɑ nɑ, nɑn mɑɑ mun k luon biɑnŋ nbɑ nɑ e.› 7«Wun nbɑ mɔk tubɑ, wun gbiint lin nbɑ k Foŋɑnm nɑ yien k tien jiɑnti nɑ. «Wun nbɑ nyɑnn nyɑnnu nɑ, ŋuɑ e k n sɑɑ cɑb’ɔ wun di tiik nbɑ tien niib mɑnfuol k be Yennu gɔktuk ni nɑ luɑnɑ.» 8«Diɑnt k tul Simiilinn jɑɑnti mɑlɑkɑ ɑ: ‹Wun nbɑ din sint, k biɑ tɑn sɑɑ juont, k din kpo k biɑ fiil kuun ni nɑ lɑbɑɑl e nɑ: 9N mi ɑ fɑlɑ po, k biɑ mi nɑn ɑ tie nɑndɑɑnɔ e, ŋɑɑn mɔmɔnm, ɑ tie mɔktɔ e, k n mi nɑn nisiɑb piɑk k biil ɑ sɑnn, k biɑ yɑɑ ɑ b tie Suifnbɑ e, ŋɑɑn k k tie nnɑ. B tie Sɑɑtɑn mɔtɑɑɔk niib e. 10A dɑɑ tiin jɑŋmɑɑni nɑn fɑlɑ nbɑ bɑɑt ɑ pɑɑk nɑ. Sɑɑtɑn sɑɑ kuɑn i siɑb dɑnsɑlk ni k bikn’m. I tɑn sɑɑ lɑ muksuk fɑlɑ k sɑɑ diɑn dɑɑ piik. Ii wɑɑ n mɔb, k l i lek i tie kuun i e, k n tɑn sɑɑ pi’ɑ mɑnfuol foklk.› 11«Wun nbɑ mɔk tubɑ, wun gbiint lin nbɑ k Foŋɑnm nɑ yien k tien jiɑnti nɑ. «Wun nbɑ nyɑnn nyɑnnu mɑnŋ, u kɑn lɑ kuun nbɑ pukn munle nɑ.» 12«Diɑnt k tul Pelgɑnm jɑɑnti mɑlɑkɑ ɑ: ‹Gotl lɑbɑɑl nbɑ nyii wun nbɑ mɔk juk-bɑnjiɑk nbɑ di mɔliemi nɑ buol ni e nɑ: 13N mi nɑn siɑn nbɑ k ɑ kɑl nɑ tie siɑn nbɑ k Sɑɑtɑn nɑɑngbounŋ nɑ be. A set wɑɑ n mɑɑn. B din tɑn kpii Antiipɑɑs nbɑ din tie n siɑlɑɑdɑɑnɔ nɑn bɑlmɔni nɑ, ɑ mɔnŋ duo nbɑ k Sɑɑtɑn be nɑ ni e. L yuo, ɑ din k nyik yɑdɑ nbɑ k ɑ tien’n nɑ. 14Ŋɑɑn ɑ mɔk biit ŋɑnle nnɑ e k n sɑɑ tɑɑl’ɑ: ɑ mɔk nisiɑb nbɑ wɑɑ Bɑɑlɑɑnm wɑnnu. Ŋuɑ e din wɑnn Bɑlɑk bɑnnu nbɑ k u sɑɑ jɑnm Islɑɑeltieb ɑ bin biil Yennu senni k di pɑtɑ nɑnt k biɑ tun boncuncontuonɑ. 15Nnɑ e biɑk ɑ mɔk nisiɑb nbɑ wɑɑ Niikolɑiitnbɑ wɑnnu. 16L pɑɑk, mɔ kuɑŋɑɑn k lebt binbenŋ. Nnɑ i kɑɑ, l i yɑnn wɑɑn, n sɑɑ bɑɑl nɑn juk-bɑnjiɑk nbɑ tɑntl k nyi n mɔb ni nɑ, k kɔn nɑn niib nɑ.› 17«Wun nbɑ mɔk tubɑ, wun gbiint lin nbɑ k Foŋɑnm nɑ yien k tien jiɑnti nɑ. «Wun nbɑ nyɑnn nyɑnnu nɑ, ŋuɑ e k n sɑɑ tul’ɔ jiet nbɑ k b bɔl ɑ k l sɑnn yi mɑnn nɑ, k n biɑ sɑɑ tul’ɔ tɑnpienn nbɑ k sɑnpɑɑnn diɑn l pɑɑk k suɑ k mi’l nɑ, sie fin nbɑ gɑɑl’l nɑ kuukuɑ.» 18«Diɑnt k tul Tiɑtiil jɑɑnti mɑlɑkɑ ɑ: ‹Lɑbɑɑl nɑ nyii Yennu Bijɑ nbɑ k u ninbinɑ nɑɑn nɑn mupienu nɑ, k u tɑɑ nyili nɑn kut nbɑ k b yi’l blɔns nɑ. 19N mi ɑ tuonɑ po, k biɑ mi ɑ lonm nɑn ɑ yɑdɑ nɑn tuonɑ nbɑ k ɑ tuun k tien Yennu niib, nɑn fɑɑ mɔk suklu biɑnŋ nbɑ, k biɑ mi nɑn ɑ tuonɑ nbɑ k ɑ tuun k tien lieb nɑ po. 20Ŋɑɑn ɑ biit nbɑ k n sɑɑ tɑɑl’ɑ l pɑɑk tie nnɑ e: fɑɑ sɑk k puo nbɑ k b yi’u Sesɑɑbel k u yi u mɔnŋ Yennu sɔkni nɑ i be i buol ni. U wɑnnu ni e k u kpɑnn n tuontunnɑ, ɑ bii tuun boncuncontuonɑ kii di jiet nbɑ tie pɑtɑ yɑl. 21N tul’ɔ yuo ɑ wun mɔ kuɑŋɑɑn k lebt binbenŋ k nyik u cunconsn, ŋɑɑn u k sɑɑk. 22L pɑɑk, n sɑɑ jii’u k lu’u fɑlɑ gɑdo pɑɑk, k l i tie k bin nbɑ conm nɑn’ɔ nɑ k mɔ kuɑŋɑɑn k lebt binbenŋ k nyi biit mɑnŋ ni, n sɑɑ kuɑn’m fɑlgbenŋl ni, 23k n biɑ sɑɑ kpi u wɑɑs, k nnɑ e k Yiesu mɔtɑɑɔk niib kul sii mi nɑn n tie wun nbɑ mi nisɑɑli dudukt, k biɑ mi lin nbɑ be b pɑlɑ ni, k n tɑn sɑɑ pɑ suɑ kul u tuonɑ nyuɑt nbɑ tie biɑnŋ nbɑ. 24‹Ŋɑɑn yinm nbɑ be Tiɑtiil k k wɑɑ puo mɑnŋ wɑnnu, k biɑ k wɑɑ lin nbɑ k siɑb yi’l Sɑɑtɑn wuol ni lɑbɑɑl nɑ, n yien yinm e, ɑ n kɑn jinn’i jik-kpiɑtliɑ. 25Ŋɑɑn ii diɑ mɑn lin nbɑ k i mɔk nɑ fɑnu mɔkmɔk nɑn yuo nbɑ k n tɑn sɑɑ bɑɑl nɑ. 26Wun nbɑ nyɑnn nyɑnnu nɑ, k tuun mɑɑ luon lin nbɑ k kɑn nyik, n sɑɑ tul’ɔ yiikuo nbɑ k n gɑɑl n Bɑɑ buol ni nɑ buolu, u sii mɔk tingbounŋ nɑ tini kul yiikuo. U yiikuo sii tie nɑn kut pɑtu nɑ e, k u sɑɑ fɑɑ’b k bil’b nɑn bɑɑ fɑɑ bobɑ k yie biɑnŋ nbɑ nɑ. 28N biɑ sɑɑ cɑb l dɑɑnɔ sɑn-nyɑfɑɑl ŋmɑɑbil.› » 29«Wun nbɑ mɔk tubɑ, wun gbiint lin nbɑ k Foŋɑnm nɑ yien k tien jiɑnti nɑ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\