Dɔgdu 22

1L yuo k mɑlɑkɑ nɑ wɑnn’n mɑnfuol nyun kpenu nɑ, k l puuk nyi Yennu nɑn Pebik nɑ nɑɑngbounŋ nɑ ni, k nyili nɑn miɑnu nɑ, 2k puuk k gɑɑl duo nɑ sɔnjosinsuuk ni, k tiik nbɑ k b yi’l mɑnfuol tiik nɑ sie kpenkpini ŋɑnle nɑ kul po k kuok sɑɑ wɑɑ, k tiik mɑnŋ lon luɑnɑ tɑɑl piik nɑn ŋɑnle binn nuɑk ni, ŋmɑɑlk kul ni l luon e, k l fɑɑt nɑ tie tebuk k tul tingbounŋ yent kul niib. 3K Yennu nbɑ pol mɔb k wɑnn lin nbɑ kul, l ji kii be duo mɑnŋ ni. Yennu nɑn Pebik nɑ nɑɑngbounŋ mɑnŋ sii be duo mɑnŋ ni, k u tuontunnɑ nɑ sii jiɑntl’ɔ. 4K b sɑɑ lɑ u nunpo, k u sɑnn sɑɑ diɑn b yugbiɑ pɑɑk. 5Nyiɑɔk ji tɑn sii kɑɑ, b tɑn ji kii luon fitl nɑn yennu yentu lenŋ, k mɑɑn Yonmdɑɑnɔ Yennu sii tie b yentu. K b sɑɑ di nɑɑn kii be nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu. 6K mɑlɑkɑ nɑ biɑ yet’n ɑ: «Mɔbonɑ nɑ tie mɔni e, k niib sɑɑ fit tien’l yɑdɑ. K Yonmdɑɑnɔ Yennu nbɑ te k u sɔkniinbɑ muɑntl b lɑbɑɑl nɑ, ŋuɑ e tun u mɑlɑkɑ ɑ wun bɑɑl k wɑnn u tuontunnɑ lin nbɑ sɑɑ tun mɔtɑɑnɑ.» 7K Yiesu yet ɑ: «Gotl, n bɑɑt e mɔtɑɑnɑ. Tɔn, bin nbɑ sɑɑk Yennu mɑɑn nbɑ diɑn kɑdɑɑɔk nɑ ni nɑ, pɑlpienn tie b yɑl e.» 8Min Sɑn gbɑt k biɑ lɑ lin nbɑ nɑ. Mɑɑ gbɑt k biɑ lɑ nɑ, l yuo e k n gbɑɑn mɑlɑkɑ nbɑ wɑnn’n lin nbɑ mɑnŋ nɑ tuɑnn k yɑɑ n jiɑnt’ɔ. 9Ŋɑɑn k u yet’n ɑ: «Dɑɑ tie nnɑ kɑɑ. N tie fin nɑn ɑ nɑɑ wɑɑs nbɑ tie sɔkniinbɑ nɑn bin nbɑ sɑɑk mɑɑn nbɑ be kɑdɑɑɔk nɑ ni nɑ tuontunluɑ e. Jiɑntl Yennu e.» 10Ŋɑnn e k u biɑ yet’n ɑ: «Dɑɑ bɔli Yennu mɑɑn nbɑ be kɑdɑɑɔk nɑ ni, k mɑɑn yuo nɑ pel ɑ. 11Wun nbɑ tuu tuun tuonbiit, wun biɑl kii tuun nnɑ, k wun nbɑ mun tuu tuun jɑknt tuonn, wun mun biɑl kii tuun nnɑ, ŋɑɑn k wun nbɑ mun tuu tuun tuonŋɑnɑ, wun mun biɑl kii tuun nnɑ, k wun nbɑ mun be binbenŋ nbɑ gbuot Yennu nunm nɑ ni, wun mun biɑl kii tie nnɑ.» 12K Yiesu yet ɑ: «Gotl, n bɑɑt e mɔtɑɑnɑ nɑ, k diɑ suɑ kul nɑn u tuonɑ nyuɑt ɑ n tɑn pɑ’u. 13Min e tie Alfɑ nɑn Omeegɑ, sinsinn yuɑ nɑn juontu yuɑ, pinpiik nɑn gbennu.» 14Dɑnm nbɑ wuul b tiɑt nɑ, pɑlpienn tie b yɑl e, k l pɑɑk k b mɔk yiikuo nbɑ sɑɑ muɑ tiik nbɑ tien mɑnfuol nɑ luɑnɑ, k sɑɑ kuɑ tɑnmɔb nɑ ni k sɑɑn duo nɑ ni. 15Bɔi e biɑl nɑn-yel nɑ, bin nbɑ bu jɑbɑɑt nɑn bin nbɑ tuun jɑknt tuonɑ nɑn nikpiilɑ nɑn bin nbɑ mɑnn pɑtɑ nɑn bin nbɑ luon fɑɑk k biɑ fɑ fɑɑk nɑ. 16«Min Yiesu e tun n mɑlɑkɑ, ɑ wun tɑn fiit mɑɑn nɑ k tul’i ɑ yii tie l siɑlɑ k tul jiɑnti nɑ. N tie kpɑnbɑl Dɑɑfiid yɑɑbuonn e k biɑ tie sɑn-nyɑfɑɑl ŋmɑɑjɑl nbɑ nyɔkt nɑ.» 17Tɔn, Foŋɑnm nɑn Pebik nɑ puoyuokl nɑ yet ɑ: «Bɑɑt.» K wun nbɑ gbɑt’l mun yet ɑ: «Bɑɑt.» K wun nbɑ kul k nyun-nyuklu suol’ɔ, wun bɑɑl, k wun nbɑ luon mɑnfuol nyun, wun bɑɑl k u sɑɑ gɑɑl yɑnn. 18Min, Sɑn, n kpɑɑn wun nbɑ kul gbɑt Yennu mɑɑn nbɑ be kɑdɑɑɔk nɑ ni nɑn ninmɔnn: wun nbɑ pukn siɑl mɑɑn mɑnŋ ni, Yennu sɑɑ jii bonbiil buolu buolu nbɑ diɑn kɑdɑɑɔk nɑ ni nɑ, k pukn u tubdɑtu po. 19K wun nbɑ mun nyinn siɑl Yennu mɑɑn nbɑ be kɑdɑɑɔk nɑ ni, Yennu sɑɑ nyinn u tol mɑnfuol tiik nɑ ni nɑn Yennu duo nbɑ k b diɑn l po kɑdɑɑɔk nɑ ni nɑ. 20Tɔn, k wun nbɑ tul siɑlɑ nɑ yet ɑ: «Mɔmɔnm, n bɑɑt e mɔtɑɑnɑ.» Amenn. Yonmdɑɑnɔ Yiesu, bɑɑt nɑ. 21Yonmdɑɑnɔ Yiesu ii mɔk ninkpɑbɑɔnŋ nɑn u niib kul. Amenn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\