Dɔgdu 4

1L puolpo k n biɑ lɑ Yendɔunŋ ni gɑnn k l yɑɑ, k n gbɑt kunkɔl nbɑ k n ponŋ gbɑt nɑ k l biɑ piɑk k tien’n k nɑɑn nɑn kɑtkɑɑk nbɑ tuu mɔ biɑnŋ nbɑ nɑ, k kunkɔl mɑnŋ yet ɑ: «Don nnɑ k n wɑnn’ɑ lin nbɑ sɑɑ tun l puolpo.» 2L tɑɑkpɑɑk ni k Foŋɑnm nɑ fiil n ni, k n lɑ k suɑ kɑl nɑɑngbounŋ pɑɑk Yendɔunŋ ni, 3k u nunpo nyili nɑn tɑnɑ nbɑ k b yi jɑsp nɑn sɑldoenn nɑ, k nɑɑtuoluk buɑn k lint nɑɑngbounŋ nɑ, k l nyili nɑn tɑnn nbɑ k yi’l emeluod. 4K nɑɑngbɑnt piinle nɑn ŋɑnnɑ duɑ k lint nɑɑngbounŋ nɑ. K sɑɑkɑb piinle nɑn bɑnnɑ liɑ tɑpieni k yil sɑlmɑ fokli k kɑl nɑɑngbɑnt piinle nɑn ŋɑnnɑ mɑnŋ pɑɑk. 5K sɑnyiknti nyi nɑɑngbounŋ mɑnŋ ni nɑn fuut nɑn sɑtiɑni. K fitɑ ŋɑnlole lɑkn di nɑɑngbounŋ nɑ tuɑnn. Ŋɑnn e tie Yennu Sei ŋɑnlole nɑ. 6K siɑl nɑɑn nɑn mɔkgbenŋl nɑ k duɑ nɑɑngbounŋ nɑ tuɑnn k tie nɑn miɑnu nbɑ nyili biɑnŋ nbɑ nɑ. K bonfuɑ bɑnnɑ be nɑɑngbounŋ nɑ sinsuuk ni k biɑ lint nɑɑngbounŋ mɑnŋ, k mɔk ninbinɑ bonciɑnn b nunpo nɑn b puolpo kul. 7Sinsinn bonfuol nɑ nɑɑn nɑn yɑnbɔl nɑ e, k wun nbɑ wɑɑ munle ni nɑ mun nɑɑn nɑn nɑɑjɑk nɑ, k wun nbɑ wɑɑ muntɑ ni nɑ nunpo nɑɑn nɑn nifosɑɑlk nunpo nɑ, k wun nbɑ wɑɑ munnɑ ni nɑ mun nɑɑn nɑn kɔnbɑkpel nbɑ yuuk nɑ. 8K bonfuɑ bɑnnɑ nɑ kul mɔk kpinkpɑnt ŋɑnluob-luob, k biɑ mɔk ninbinɑ bonciɑnn b gbɑnɑnt kul po nɑn b nuɑk ni. K yennu ni nɑn nyiɑɔk kul b k nyikt yɑni yinu. B yiin ɑ: « Ŋɑnɔ, Ŋɑnɔ, Ŋɑnɔ tie Yonmdɑɑnɔ Yennu nbɑ mɔk yiikuo kul ɑ, k din be, k biɑ be mɔtɑɑnɑ, k biɑ tɑn sii be nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu nɑ.» 9Yuo kul bonfuɑ ŋɑnnɑ nɑ i tɑnŋ i yiin yɑni k dontl k jiɑntl k tien wun nbɑ kɑl nɑɑngbounŋ nɑ pɑɑk k be mɔkmɔk nɑn mɔkmɔk nɑ niipuouk, 10l yuo e k sɑɑkɑb piinle nɑn bɑnnɑ nɑ tuu bɑɑ k gbɑɑn wun nbɑ kɑl nɑɑngbounŋ mɑnŋ pɑɑk tuɑnn, k puki wun nbɑ be mɔkmɔk nɑn mɔkmɔk nɑ. B biɑ tuu yit b fokli nɑ e k bil nɑɑngbounŋ nɑ tuɑnn ŋɑɑn yien ɑ: 11«T Yonmdɑɑnɔ Yennu, l jɑnŋ nɑn tin tul’ɑ yudɑnt, k tul’ɑ bɑɑkl nɑn yiikuo wɑɑ, k mɑɑn fin e din nɑn bont kul ɑ. A nɑɑɔnŋ mɑnŋ kul be k mɔk mɑnfuol, k mɑɑn ɑ din luon nnɑ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\