Dɔgdu 5

1Ŋɑnn e, k n biɑ lɑ k suɑ kɑl nɑɑngbounŋ nɑ pɑɑk k diɑ kɑdɑpuɑbl u niidiitu ni, k kɑdɑɑɔk mɑnŋ mɔk diɑni l nunpo nɑn l puolpo, k b tɑbn l ŋmii boɑ ŋɑnlole ni. 2K n lɑ mɑlɑkɑ nbɑ mɔk pɑnŋ k u muɑntl nɑn kunkɔsɑɑkɑl ɑ: «Ŋmee jɑnŋ nɑn wun pɔbt kɑdɑpuɑbl nɑ k tɑbt’l i?» 3Ŋɑɑn k suɑ kɑɑ Yendɔunŋ ni ɑmi tingbounŋ nɑ ni ɑmi kpientinŋ, k sɑɑ fit pɔbt kɑdɑpuɑbl nɑ k got l nuɑk ni. 4L yuo k n bui nɑn nyin-nyuut k mɑɑn suɑ nbɑ kɑɑ k jɑnŋ nɑn wun pɔbt kɑdɑpuɑbl nɑ k got l nuɑk ni nɑ. 5Ŋɑnn e k sɑɑkɑb nɑ yenɔ yet’n ɑ: «Dɑɑ bui. Gotl wun nbɑ tie Suudɑ buolu ni Yɑnbɔl nbɑ tie kpɑnbɑl Dɑɑfiid yɑɑbuonn nɑ. Ŋuɑ nyɑnn nyɑnnu k fit tɑbt yiit ŋɑnlole nɑ k pɔbt kɑdɑpuɑbl mɑnŋ.» 6K n lɑ Pebik k u sie nɑɑngbounŋ nɑ buol k bonfuɑ bɑnnɑ nɑ nɑn sɑɑkɑb nɑ sie k lint’ɔ. Pebik nɑ tie nɑn pebik nbɑ k b kpii’u nɑ e, k mɔk yinɑ ŋɑnlole nɑn ninbinɑ ŋɑnlole nbɑ tie Yennu sei ŋɑnlole nbɑ k u tun’m tingbounŋ nɑ kul ni nɑ. 7K Pebik nɑ sɑɑn k sɑɑ gɑɑl kɑdɑpuɑbl nɑ dɑɑnɔ nbɑ kɑl nɑɑngbounŋ nɑ pɑɑk niidiitu ni. 8Wɑɑ gɑɑl kɑdɑpuɑbl nɑ yuo nbɑ k bonfuɑ bɑnnɑ nɑ nɑn sɑɑkɑb piinle nɑn bɑnnɑ nɑ gbɑɑn u tuɑnn, k b kul ɑ diɑ biɑt nɑn sɑlmɑ kɔbi, k bonnunubt nbɑ k b tuu jokt muu k l tie Yennu niib miɑlu nɑ gbie kɔbi mɑnŋ ni. 9K b yiin yɑnpɑɑnŋ k tien Pebik nɑ k yien ɑ: «A set jɑnŋ nɑn fɑn gɑɑl kɑdɑpuɑbl nɑ k tɑbt l yiit nɑ, k mɑɑn ɑ din kpo e k jii ɑ sɔn k dɑɑ niib k tul Yennu. Niib mɑnŋ nyii buolu kul ni, nɑn mɑbuolu kul ni, nɑn nibuolu kul ni, nɑn tini kul niib ni. 10A biɑ te k b tie ɑ nɑɑn ni niib, bin nbɑ tie mɑnntieb, ɑ bin tun Yennu tuonɑ, k b sii yen tingbounŋ nɑ tieb.» 11L puolpo biɑk k n got k lɑ mɑlɑkɑɑnbɑ tusɑ tusɑ tusɑ, k biɑ gbɑt b kunkɔlɑ, k b ŋɑɑ lint nɑɑngbounŋ nɑ nɑn bonfuɑ bɑnnɑ nɑ nɑn sɑɑkɑb nɑ. 12K b yien nɑn kunkɔsɑɑkɑl ɑ: «Pebik nbɑ k b din kpii’u nɑ, ŋuɑ e jɑnŋ nɑn wun gɑɑl yiikuo nɑn mɔktuk nɑn yɑn nɑn pɑnŋ nɑn bɑɑkl nɑn dontl nɑn pɑku.» 13K lin nbɑ kul k Yennu din nɑn nɑ, lin nbɑ be sɑnpɑɑpo nɑn lin nbɑ be tingbounŋ nɑ ni nɑn lin nbɑ be kpientinŋ nɑn lin nbɑ be mɔkgbenŋl ni, b kul yien ɑ: «Pɑku nɑn bɑɑkl nɑn dontl nɑn yiikuo kul ii be wun nbɑ kɑl nɑɑngbounŋ nɑ pɑɑk nɑ nɑn Pebik nɑ pɑɑk nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu.» 14K bonfuɑ bɑnnɑ nɑ sɑk k yet ɑ: « Amenn.» K sɑɑkɑb nɑ kul gbɑɑn k jiɑntl’ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\