Dɔgdu 6

1L puolpo k n lɑ k Pebik nɑ tɑbt yiit ŋɑnlole nɑ yenn, k n gbɑt bonfuɑ bɑnnɑ nɑ yenɔ kunkɔl k l tie nɑn sɑtiɑni nɑ k yiin ɑ: «Bɑɑt.» 2K n got k lɑ tɑnpienŋ, k wun nbɑ jɑk u pɑɑk nɑ diɑ tɑdɑɑɔk, k b tul’ɔ nɑɑnfoklk, k u nyii, k tie pɑnŋ dɑɑnɔ, ɑ wun kɔn k nyɑnn bonsiɑl kul. 3K Pebik nɑ biɑ tɑbt yiit nbɑ pukn ŋɑnle nɑ, k n gbɑt bonfuol nbɑ pukn bɑnle nɑ kunkɔl k u yiin ɑ: «Bɑɑt.» 4Ŋɑnn e k n lɑ tɑnmɔnŋ nyii k set, k b tul wun nbɑ jɑk’ɔ nɑ yiikuo ɑ wun bɑɑl nɑn tɑb tingbounŋ kul po k te k niib i kpi b lieb, k b biɑ kubn’ɔ juk-bɑnjɑgbenŋl. 5K Pebik mɑnŋ biɑ tɑbt yiit nbɑ pukn ŋɑntɑ nɑ, k n biɑ gbɑt k bonfuol nbɑ pukn bɑntɑ nɑ yiin ɑ: «Bɑɑt.» K n biɑ lɑ k tɑnbɔnŋ sie lenŋ, k wun nbɑ jɑk’ɔ nɑ diɑ lin nbɑ k b biki bonɑ kpɑiu nɑ u nuu ni. 6K n gbɑt fuut k l tie nɑn kunkɔl nɑ k nyii bonfuɑ bɑnnɑ nɑ ni k yien ɑ: « Ble cilu tie denie, k ɔls cilu ŋɑntɑ mun tie denie, ŋɑɑn dɑɑ biil kpɑn nɑn dɑmunŋ nɑ.» 7K Pebik nɑ tɑbt yiit nbɑ pukn ŋɑnnɑ nɑ, k n gbɑt kunkɔl k l nyii bonfuol nbɑ pukn bɑnnɑ nɑ ni, k u yiin ɑ: «Bɑɑt.» 8Ŋɑnn e k n lɑ tɑnpienwuwul, k wun nbɑ jɑk’ɔ nɑ sɑnn tie Kuun, k Kpientinŋ mun wɑɑ u puol, k Yennu tul’b yiikuo ɑ bin kpi tingbounŋ nɑ niib bɔktu tɑɑl munnɑ ni yenn, ɑ bin kpi’b nɑn juk-bɑnjiɑk nɑn kon nɑn yiɑlu, k biɑ te k tingbounŋ nɑ bonkob-biit n kpi’b. 9K Pebik nɑ biɑ tɑbt yiit nbɑ pukn ŋɑnŋmu nɑ, k n lɑ k bin nbɑ k b din kpii’b Yennu mɑɑn nɑn b bɑlmɔni siɑlɑ pɑɑk nɑ sei, k l be binbintl nɑ nyɑkl, 10k yikn sɑnpɑɑpo k yien ɑ: «T Yonmdɑɑnɔ, fin nbɑ tie niŋɑnɔ k biɑ tie bɑlmɔni dɑɑnɔ, l sɑɑ wei nlee wɑɑ, k ɑ tɑn bu tingbounŋ nɑ niib nɑ buut k dɑt b tubɑ, bɑɑ kpii’t nɑ pɑɑk i?» 11Ŋɑnn e k b tul b kul liɑtfopieni, ŋɑɑn yet’b ɑ bin guul wɑɑn nɑn yuo nbɑ k b tuontunlieb nɑn b nɑɑ wɑɑs nbɑ k niib sɑɑ kpi’b nɑ n kpo gbenn. 12K n lɑ k Pebik nɑ tɑbt yiit nbɑ pukn ŋɑnluob nɑ, k tinŋ jekl bonciɑnn, k yennu bɔnn cinm nɑn kuun cincenbounŋ nɑ, k ŋmɑɑlk munn mɔnn nɑn nyunmɔnt nɑ. 13K ŋmɑɑbilɑ nyii sɑnpɑɑpo k bɑɑ tinŋ ni nɑn wounŋ nbɑ tuu fikt k ninŋ tiik nbɑ k b yi fiigie, k u luɑnɑ tuu bɑɑ biɑnŋ nbɑ nɑ. 14K sɑnpɑɑk pɔbn pɔbn nɑn puɑbt nɑ k bot, k juɑt kul nɑn gbingbɑnɑ nbɑ k nyun lint’l nɑ cɑɑt cɑɑt siɑn nbɑ k l tuu be nɑ. 15Ŋɑnn e k tingbounŋ nɑ kpɑnbɑlɑ nɑn nijɑɑnɑ nɑn sejenm yudɑnm nɑn mɔktɑ nɑn yiikuo dɑnm nɑn nibuolu kul, dɑɑbɑ nɑn bin nbɑ yen b mɔnŋ, k b kul ciɑl ciɑl k kuɑ tɑnkɔlt nɑn tɑnfiɑt ni, 16k b yien juɑt nɑn tɑnɑ ɑ: «Bɑɑn t pɑɑk k piin’t k bɔl’t k fɔkt nɑn’t wun nbɑ kɑl nɑɑngbounŋ pɑɑk nɑ nunpo k biɑ fɔkt nɑn’t nɑn Pebik nɑ wutuol nɑ. 17k mɑɑn wun nbɑ kɑl nɑɑngbounŋ nɑ pɑɑk nɑ nɑn Pebik nɑ wutuol dɑgbenŋl dɑɑl mɑnŋ bɑɑl nɑ, k suɑ kɑɑ k sɑɑ set b wutuol mɑnŋ tuɑnn po.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\