Dɔgdu 7

1L puolpo k n lɑ mɑlɑkɑɑnbɑ bɑnnɑ k b sie tingbounŋ nɑ lokɑ ŋɑnnɑ nɑ ni, k diɑ wounŋ nbɑ nyi lokɑ kul nɑ ni, ɑ l dɑɑ dɑ tinŋ ni ɑmi mɔkgbenŋl ni ɑmi tisiɑk pɑɑk. 2L yuo k n lɑ mɑlɑkluɑ k u nyii yendopo k diɑ dɔuk nbɑ tie mɑnfodɑɑnɔ Yennu yɑl nɑ, k yikn nɑn kunkɔsɑɑkɑl k yien mɑlɑkɑɑnbɑ bɑnnɑ nbɑ k Yennu tul’b yiikuo ɑ bin biil tingbounŋ nɑn mɔkgbenŋl nɑ, 3ɑ: «I dɑɑ biil tingbounŋ nɑn mɔkgbenŋl nɑn tiini mɑn, sie k b tɑn dɔk t Yennu niib b yugbiɑ pɑɑk sinsinn.» 4K n gbɑt bin nbɑ k b dɔk’b nɑn Yennu dɔuk nɑ kɑnn, k b tie niib tusɑ kobk nɑn tusɑ piinnɑ nɑn tusɑ ŋɑnnɑ (144.000), bin nbɑ nyii Islɑɑel nibuolu kul ni: 5k b dɔk Suudɑ buolu ni niib, tusɑ piik nɑn ŋɑnle (12.000), Luubenn buolu ni, tusɑ piik nɑn ŋɑnle (12.000), Gɑɑd buolu ni, tusɑ piik nɑn ŋɑnle (12.000), 6Asel buolu ni, tusɑ piik nɑn ŋɑnle (12.000), Neftɑɑli buolu ni, tusɑ piik nɑn ŋɑnle (12.000), Mɑnɑɑse buolu ni, tusɑ piik nɑn ŋɑnle (12.000), 7Siimeɔn buolu ni, tusɑ piik nɑn ŋɑnle (12.000), Leefi buolu ni, tusɑ piik nɑn ŋɑnle (12.000), Isɑɑkɑɑl buolu ni, tusɑ piik nɑn ŋɑnle (12.000), 8Sɑɑbuulɔn buolu ni, tusɑ piik nɑn ŋɑnle (12.000), Suosiɑf buolu ni, tusɑ piik nɑn ŋɑnle (12.000), Bensɑɑmen buolu ni mun k b dɔk niib tusɑ piik nɑn ŋɑnle (12.000). 9L puolpo e k n got k lɑ nibulciɑɔnŋ k b kɑɑ kɑnn, k nyii tini kul ni, nɑn buolu kul ni, nɑn nibuolu kul ni, nɑn mɑbuolu kul ni, k b sie nɑɑngbounŋ nɑ nɑn Pebik nɑ tuɑnn po k liɑ liɑtfopieni, k diɑ diɑ biɑbfɑɑt b nii ni, 10k b yikn nɑn kunkɔsɑɑkɑlɑ k yien ɑ: «T fielu nyi t Yennu nbɑ kɑl nɑɑngbounŋ nɑ pɑɑk nɑ nɑn Pebik nɑ buol e.» 11K mɑlɑkɑɑnbɑ nɑ kul set k lint nɑɑngbounŋ nɑ nɑn sɑɑkɑb nɑ nɑn bonfuɑ bɑnnɑ nɑ, k bɑɑ finfɑbɑ nɑɑngbounŋ nɑ tuɑnn k jiɑntl Yennu, 12k yien ɑ: « Amenn, pɑku nɑn dontl nɑn yɑn nɑn niipuouk tulu nɑn bɑɑkl nɑn yiikuo nɑn pɑnŋ tie Yennu yɑl e mɔkmɔk nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu. Amenn.» 13K sɑɑkɑb nɑ yenɔ boi’n ɑ: «K bin nbɑ liɑ liɑtfopieni nɑ tie lɑnm e, k b nyii lee?» 14K n jiin k yet’ɔ ɑ: «N Yonmdɑɑnɔ, fin e mi.» K u yet’n ɑ: «Niib nɑ nyii fɑlgbenŋl nɑ ni e, k b wuul b liɑtfɔkt nɑ Pebik nɑ sɔn ni k l ji pien. 15L pɑɑk e, k b sie Yennu nɑɑngbounŋ nɑ tuɑnn k tuun tien’ɔ nyiɑɔk nɑn yennu ni u jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk nɑ ni, k ŋuɑ Yennu nbɑ kɑl nɑɑngbounŋ nɑ pɑɑk nɑ sii be nɑn’m, k biɑ sii guu’b, 16ɑ k kon nɑn nyun-nyuklu kɑn mi suol’b, k yennu tonu ɑmi tongbeŋsiɑl kɑn mi k tonŋ b gbɑnu. 17K mɑɑn Pebik nbɑ be nɑɑngbounŋ nɑ buol nɑ sii tie b pekpɑɑlk, k sɑɑ ciɑn’m sɑɑn nɑn’m nyunbuul nbɑ tien mɑnfuol nɑ ni, k Yennu sɑɑ fiɑl b nyin-nyuut kul.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\