Dɔgdu 9

1Mɑlɑkɑ nbɑ wɑɑ munŋmu ni nɑ nbɑ pebl u kɑtkɑɑk nɑ, k n lɑ ŋmɑɑbil nbɑ nyii sɑnpɑɑpo k tɑn bɑɑ tingbounŋ nɑ ni, k b tul’ɔ buotuk nbɑ sumi bonciɑnn k kɑɑ telk nɑ pienu. 2K ŋmɑɑbil nɑ luot buotsunsunŋ nɑ, k munyuut nyii lenŋ k tie nɑn musɑɑkɑu munyuut nɑ, k l munyuut nɑ dɔkn yennu, k tingbounŋ nɑ bɔnn. 3K tuɑli nyii munyuut nɑ ni k sik tingbounŋ nɑ ni, k b tul’b tonu nɑn nɑni nbɑ mɔk tonu tingbounŋ nɑ ni biɑnŋ nbɑ nɑ. 4K Yennu yet’b ɑ b dɑɑ biil muɑt nɑn bonbulkɑlɑ nɑn tiini, ɑ ŋɑɑn bii muks niib nbɑ k mɔk Yennu dɔkt b yugbiɑ pɑɑk nɑ, 5k u tul’b mɔb ɑ b dɑɑ kpi niib mɑnŋ, ɑ ŋɑɑn te k bin di fɑlɑ k sɑɑ diɑn ŋmɑɑli ŋɑnŋmu, ŋɑɑn b i jun nilɔ l tonu sii tie nɑn nɑnŋ tonu nɑ e. 6L yuo mɑnŋ, l nibuolu sɑɑ lon kuun ŋɑɑn kɑn lɑ. B biɑ tɑn sii luon bin kpo, ŋɑɑn kuun sɑɑ ciɑl ŋɑɑn nyik’b e. 7K tuɑli nɑ tie nɑn tɑɑni nbɑ tien siil ɑ bin tuok tɑb nɑ e, k yil lin nbɑ nɑɑn nɑn sɑlmɑ fokli nɑ b yulɑ pɑɑk, k b nunpo nɑɑn nɑn nifosɑɑlk nunpo nɑ, 8k b yut nɑɑn nɑn puob yut nɑ, k b nyɑnɑ nɑɑn nɑn yɑnbɔlɑ nyɑnɑ nɑ. 9K b liɑ nɑɑgbɑnkɔnŋɑ k l nɑɑn nɑn kut nɑ k dɔkn b pɑlɑ pɑɑk, k b kpinkpɑnt fu fuut nɑn tɔb tɑɑni nbɑ tuu tien siil k dɑɑl tolt k tuokt tɔb nɑ. 10K b mɔk juɑ k l mɔk pieni nɑn nɑni yɑl nɑ, k b juɑ mɑnŋ e k b sɑɑ jii k muks nifosɑɑli k sɑɑ diɑn ŋmɑɑli ŋɑnŋmu nɑ. 11K mɑlɑkɑ nbɑ guu buotsunsunŋ mɑnŋ tie b kpɑnbɑl, k Hebluonbɑ mɑɑn ni b yi’u Abɑɑdɔn, k Glek mɑɑn ni b yi’u Apoliɔn. (Sɑnn mɑnŋ pɑɑk tie «Biiltuɑ.») 12Sinsinn pɑlbiil nɑ gɑl ɑ, ŋɑɑn pɑlbiil munle biɑ wɑɑ puol. 13Mɑlɑkɑ nbɑ wɑɑ munluob ni nɑ nbɑ pebl u kɑtkɑɑk nɑ, k n gbɑt k kunkɔl nyii sɑlmɑ binbintl nbɑ sie Yennu tuɑnn po nɑ, l lɔti ŋɑnnɑ nɑ ni, 14k kunkɔl nɑ yet mɑlɑkɑ nbɑ wɑɑ munluob nɑ ni k diɑ kɑtkɑɑk nɑ, ɑ wun lot mɑlɑkɑɑnbɑ bɑnnɑ nbɑ k b lol’b kpengbenŋl nbɑ k b yi Eflɑɑt nɑ kpinŋ k ŋɑɑ’b, 15k u luot mɑlɑkɑɑnbɑ bɑnnɑ nɑ k ŋɑɑ’b. Yennu e din diɑ’b, k u ponŋ din senn l yuo nɑn l dɑɑl nɑn l ŋmɑɑlk nɑn l binn, ɑ bin fit kpi nifosɑɑli bɔktu tɑɑl muntɑ nɑ yenn, 16k n gbɑt k b yien sejenm nbɑ tie tɑnjɑklɑ nɑ kɑnn, k l tie tusɑ-tusl fuunu kobi ŋɑnle. 17K n yelntu mɑnŋ ni k n lɑ tɑɑni nɑn b tɑnjɑklɑ nɑ k b tie nnɑ e: k tɑnjɑklɑ nɑ liɑ nɑɑgbɑnkɔnŋɑ nbɑ dɔkn b pɑlɑ pɑɑk, k l mɔn nɑn muu nɑ k biɑ tie nɑn bonbɔnwuwulɑ nɑ, k biɑ mɔn nɑn sɑlwuutl nɑ, k tɑɑni nɑ yulɑ nɑɑn nɑn yɑnbɔlɑ yulɑ nɑ, k muu nɑn munyuut nɑn sɑlwuutɑ nyi b mɔi ni. 18L bonbiɑ ŋɑntɑ, muu nɑn munyuut nɑn sɑlwuutɑ nbɑ nyi tɑɑni nɑ mɔi ni nɑ kpii nifosɑɑli bɔktu tɑɑl muntɑ nɑ yenn. 19Tɑɑni mɑnŋ pɑnŋ be b mɔi ni nɑn b juɑ ni e, k b juɑ nɑ nɑɑn nɑn wɑi nɑ e, k mɔk yulɑ k b diɑ junt niib. 20K niib nbɑ biɑl k bonbiil mɑnŋ k kpii’b nɑ din k nyik bɑɑ jiɑntl nɑlnbiit nɑn pɑtɑ nbɑ k b tien nɑn sɑlmɑ nɑn likli kut nɑn kut nbɑ k b yi blɔns nɑn tɑnɑ nɑn ciceli nbɑ k nyɔi k biɑ k gbiɑ, k biɑ kɑn fit sonm nɑ. 21Niib mɑnŋ biɑ k nyik b nikpinu nɑn b jɑbɑ bunu nɑn b boncuncontuonɑ nɑn b nɑn-yuk tuonɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\