Rom Kristo-yab 12

1L pɑɑk, n nɑɑ wɑɑs, Yennu ninbɑtinu pɑɑk e te k n boi’i ɑ yin jii i gbɑnɑnt k tul’ɔ, k lii tie mɑnnu nbɑ fo, kii wɑɑ ŋuɑ kuukuɑ, k l sɑɑ mɑnŋ’ɔ. Ŋɑnn e tie Yenjiɑntu nɑn bɑlmɔni. 2I dɑɑ te k i binbenŋ tie nɑn tingbounŋ nɑ niib binbenŋ nɑ, ŋɑɑn ŋɑɑnt k Yennu n lebt i dudukt nɑn bɑlmɔni, kii ŋɑnm i binbenŋ fɑnu. Ŋɑnn e k i sɑɑ bɑnn Yennu yɑnbuɑt nbɑ tie bɑnnu nbɑ, k ŋɑnn e tie lin nbɑ ŋɑn, lin nbɑ gbuot u nunm nɑn lin nbɑ tie dede. 3Yennu nbɑ tin’n ninbɑɑɔk nɑ pɑɑk e, k n yien i kul, ɑ i dɑɑ duki i mɔnŋ po k l gɑl yɑɑ set tie bɑnnu nbɑ, ŋɑɑn ii duki i mɔnŋ po nɑn sikn-n-mɔnŋ, k i ni suɑ kul i duki u mɔnŋ po nɑn Yennu nbɑ tul’ɔ yɑdɑ bɑnnu nbɑ nɑ. 4Tɔn, nilɔ gbɑnɑnt mɔk pɑɑk pɑɑk e, ŋɑɑn k bɔkl kul mɔk u tuonn, ŋɑɑn tɑɑn k tie gbɑnɑn-yent kuɑ. 5L mun biɑ tie nnɑ e, nɑn tɑɑ yɑb bonciɑnn nɑ, t kul tɑɑn k tie gbɑnɑn-yent e tɑɑ be Klistu ni nɑ, k t kul ɑ nɑ gbɑnɑnt tɑɑn tɑɑn k tukn k ji tien gbɑnɑn-yent ɑ. 6T kul ɑ mɔk piini nɑn Yennu nbɑ tin’t ninbɑɑɔk bɑnnu nbɑ nɑ e, k l k tɑɑ tɑɑ. Yenɔ piini i tie wuu sɔknt Yennu mɑɑn nɑ i e, l ŋɑn wun tun nɑn wɑɑ mɔk yɑdɑ bɑnnu nbɑ nɑ. 7Luɑ piini i tie wun sonm lieb i e, l ŋɑn wun sonm’b. Luɑ i tie wɑntuɑ, l ŋɑn wun wɑnn lieb tumiu. 8Luɑ piini i tie wuu kpɑɑn u lieb kpɑɑni e, wuu kpɑɑn’m. Luɑ piini i tie wuu pi piini, wuu pi piini nɑn bulcint. Luɑ piini i tie wuu mɔk yiikuo, wuu tuun yiikuo tuonn mɑnŋ bonŋɑnn. Luɑ piini i tie wuu tiin niib ninbɑɑɔk u e, wuu tiin’m ninbɑɑɔk nɑn pɑlpienn. 9Ŋɑɑnt k lonm i tie bɑlmɔni lonm. Ii nɑn biit mɑn, ŋɑɑn suol lin nbɑ ŋɑn. 10Ii luon lieb mɑn bonŋɑnn nɑn nilɔ nɑn u nɑɑ bik nbɑ tuu luon lieb biɑnŋ nbɑ nɑ, k kot kii bɑɑkt lieb, 11kii tie nikɑkti, k dɑɑ tiin gbɑn-nyɑkl, ŋɑɑn kii tuun Yonmdɑɑnɔ tuonɑ nɑn i pɑlɑ kul ɑ. 12Ii mɔk pɑlpienn i dindɑnn pɑɑk mɑn, kii mɔk mintl i fɑldinu sinsuuk ni, ŋɑɑn kii mei Yennu yuo kul. 13Pɑɑtl mɑn lin nbɑ k i mɔk nɑ k tul Yennu niib nbɑ k mɔk, kii gɑɑn sɑɑnm kii cɑntl’b i ŋei ni. 14Bin nbɑ muks’i, yin jiin’m ɑ: «Yennu yetŋɑnm ii be i pɑɑk.» Mɔmɔnm, ii jiin’m nnɑ. I dɑɑ tien’m mɔpol gbɑɑ. 15Wun nbɑ mɔk pɑlpienn, ii mun i mɔk pɑlpienn nɑn’ɔ mun, k wun nbɑ mun mɔk pɑlbiil, ii mun i mɔk pɑlbiil nɑn’ɔ mun. 16Ii mɔk mɑn dudukyenn kuɑ k dɑɑ mɔk dont-n-mɔnŋ, ŋɑɑn kii sɑɑk tuonɑ nbɑ k mɔk dont-n-mɔnŋ, k dɑɑ duki nɑn i mɔk nin-yentl. 17I dɑɑ tuun biit k jiint biit pɑɑk. Kotl i mɔnŋ kii tuun lin nbɑ k niib kul sɑɑ lɑ k l ŋɑn. 18I yɑbl i mɔnŋ pɑɑk mɑn l i tie k l sɑɑ fit kii be bɑnnu nbɑ k mɑnu sii be yinm nɑn niib sinsuuk ni. 19N yɔnimɔni, i kpɑn dɑɑ tuun biit k jiint biit pɑɑk, ŋɑɑn ŋɑɑnt k Yennu wutuol n tun, k mɑɑn l diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni, ɑ Yonmdɑɑnɔ yet ɑ: «Min kuukuɑ e mɔk yiikuo nbɑ sɑɑ dɑt niib tubɑ. Min e sɑɑ pɑ biit mɑnŋ pɑnn.» 20L biɑ diɑn ɑ: «A dɑtɑɑk i mɔ kon, fɑn din’ɔ, nyun-nyuklu i suol’ɔ, fɑn tul’ɔ nyun wun nyu, k fi i tie nnɑ, ɑ dint’ɔ fei e.» 21Dɑɑ ŋɑɑnt k biit n nyɑnn’ɑ ni, ŋɑɑn jii tuonŋɑnɑ k nyɑnn biit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\