Rom Kristo-yab 14

1Gɑɑt mɑn yɑdɑ-kɑnpuɑnɑ dɑnm nɑ, ŋɑɑn dɑɑ noi nɑn’m mɔniɑɔk b dudukt po. 2Suɑ yɑdɑ e te k u di jiet kul, ŋɑɑn k wun nbɑ yɑdɑ k pɑɑl nɑ mun kuɑ nɑnt ŋmɑmu. 3Wun nbɑ di jiet kul ɑ nɑ dɑɑ goli wun nbɑ kuɑ jesiɑt nɑ yɑnn, k wun nbɑ mun kuɑ jesiɑt nɑ dɑɑ biil wun nbɑ di jiet kul nɑ sɑnn, k mɑɑn Yennu gɑɑl’ɔ wɑɑ. 4A tie ŋmee k sɑɑ biil suɑ tuontunnɔ? U mɔnŋ yudɑɑnɔ nɑ e sɑɑ yet wɑɑ dii nɑn wɑɑ bɑɑ, k u set sɑɑ di wɑɑ k mɑɑn Yonmdɑɑnɔ mɔk pɑnŋ nbɑ sɑɑ te k wun di. 5Tɔn, nisiɑb mun duki ɑ dɑyenɑ cie dɑliɑ, k siɑb mun jii dɑɑ kul k l jɑn e. Suɑ kul yɑn ii pɑɑl nɑn wɑɑ tien lin nbɑ yɑdɑ. 6Wun nbɑ duki ɑ dɑyenɑ cie dɑliɑ nɑ, u tie nnɑ k tien Yonmdɑɑnɔ bɑɑkl e, k wun nbɑ mun di jiet kul nɑ, u tie nnɑ e k tien Yonmdɑɑnɔ bɑɑkl mun, k mɑɑn u tien Yennu niipuouk jiet nɑ pɑɑk, k wun nbɑ mun kuɑ jesiɑt nɑ mun tie nnɑ e k tien Yonmdɑɑnɔ bɑɑkl, k mun biɑ tien Yennu niipuouk. 7Suɑ kɑɑ k be k fo u yul pɑɑk, ɑmi k kpenn u mɔnŋ lonm kuun. 8T i fo, t fo k dont Yonmdɑɑnɔ sɑnn e. T i mun i biɑ kii kpo, t kpo Yonmdɑɑnɔ sɑnn ni e. Tɔn, t i fo ɑmi t i sɑɑ kpo i e, t tie Yonmdɑɑnɔ yɑb e. 9K mɑɑn Klistu din kpo k biɑ fiil kuun ni ɑ wun tien fuotb nɑn kpienm Yonmdɑɑnɔ. 10Fin, ɑ mun tie ŋmee k sɑɑ wɑnn ɑ nɑɑbik nɑn wɑɑ tien lin nbɑ ŋɑn kuo l k ŋɑn i? Bee tien k ɑ sɑlkt ɑ nɑɑ bik i? T kul tɑn sɑɑ set Yennu tuɑnn k wun bu t buut. 11L diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «Min, Yonmdɑɑnɔ nbɑ fo nɑ, n yien’i nɑn buolu kul sɑɑ gbɑɑn n tuɑnn, k suɑ kul sɑɑ yet u mɔb ni, ɑ n set tie Yennu.» 12L pɑɑk, suɑ kul tɑn sɑɑ fiit u mɔnŋ k tul Yennu. 13L pɑɑk, t dɑɑ duki nɑn t sɑɑ fit yet nɑn lin nbɑ k t lieb tuun nɑ ŋɑn kuo l k ŋɑn. Lin nbɑ ŋɑn tie k i lol i mɔnŋ pɑl ni, nɑn i kɑn te k i nɑɑ bik n gbiɑt kuo k bɑɑ. 14Mɑɑ tien Yiesu yɑdɑ nɑ pɑɑk e te k n bɑnn nɑn jiet kɑɑ k kuɑ. Ŋɑɑn suɑ i dukn nɑn jesiɑt kuɑ l kuɑ u buol e. 15Fi i te k ɑ nɑɑ bik pɑl biil jiet nbɑ k ɑ di nɑ pɑɑk, ŋɑnn ŋɑnin ɑ ji k tuun lonm tuonɑ kɑɑ. Nilɔ nbɑ k Klistu din gɑɑl u pɑɑk k kpo nɑ, ɑ dɑɑ te k wun nyik Yennu sɔnu ɑ jiet dinu pɑɑk. 16A dɑɑ te k niib n pɑk k biil lin nbɑ k ɑ duki nɑn l ŋɑn. 17K mɑɑn Yennu nɑɑn lɑbɑɑl k tie jiet-dinu ɑmi nyunu lɑbɑɑl kɑɑ, ŋɑɑn l tie Yennu nbɑ luon k tii tuun bɑnnu nbɑ, nɑn mɑnu nɑn pɑlpienn nbɑ k Foŋɑnm tul’t nɑ lɑbɑɑl. 18K mɑɑn wun nbɑ wɑɑ Klistu nnɑ, Yennu sii mɔk pɑlpienn nɑn l dɑɑnɔ, k niib biɑ sii tie’u bɑɑkl. 19L pɑɑk, ŋɑɑnt mɑn k tin yɑbl k tun lin nbɑ bɑɑt nɑn mɑnu, nɑn lin nbɑ sɑɑ sonm t kul t yɑdɑ ni. 20Ii mi k ɑ biil Yennu tuonɑ, jiet pɑɑk. Jiet kul ŋɑn e, ŋɑɑn l k ŋɑn k ɑ di jiet nbɑ sɑɑ te k ɑ nɑɑ bik yɑdɑ n bɑɑ. 21Lin nbɑ ŋɑn tie k ɑ nyik lin nbɑ kul sɑɑ te k ɑ nɑɑ bik n bɑɑ, l i lek i tie nɑnt ŋmɑmu ɑmi dɑɑn nyunu. 22Fɑɑ tien yɑdɑ k jikt sɑɑ jiet dinu po biɑnŋ nbɑ nɑ, ŋɑɑnt k lii be fin nɑn Yennu sinsuuk ni. Wun nbɑ tun lin nbɑ k u dukn nɑn l ŋɑn, k k mɔk bilsuk l pɑɑk, pɑlpienn tie u yɑl e. 23Ŋɑɑn wun nbɑ mɔk bilsuk lin nbɑ k u di nɑ pɑɑk, ŋɑɑn dii, u mɔk biit, k mɑɑn u k di’l nɑn yɑdɑ. Nilɔ i kii tien yɑdɑ nɑn tuonsiɑl ŋɑn, ŋɑɑn tɑn tuun tuonn mɑnŋ, l tie biit e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\