Rom Kristo-yab 2

1L pɑɑk, fin nbɑ bu ɑ luɑ buut nɑ, suklu kɑɑ ɑ pɑɑk, k mɑɑn fɑɑ bu ɑ luɑ buut nɑ, ɑ mun bu ɑ mɔnŋ mɔnŋ buut e k mɑɑn ɑ mun tuun nnɑ e. 2T mi nɑn Yennu nbɑ bu bin nbɑ tuun nnɑ nɑ buut nɑ, u buut bunu nɑ tuok. 3Fin nbɑ tie nifosɑɑlk k wɑnt lieb biit, bɑɑ tuun biɑnŋ nbɑ, ŋɑɑn mun tuun nnɑ nɑ, ɑ duki nɑn Yennu kɑn dɑt ɑ tubl ii? 4Ami ɑ sɑlkt lonciɑɔnŋ nɑn suklu bonciɑnn nbɑ k Yennu mɔk nɑn’t nɑ ɑmi nlee? A k mi nɑn Yennu mɔk bulcint nɑn’ɑ ɑ wun te k ɑ mɔ kuɑŋɑɑn k lebt binbenŋ ee? 5Ŋɑɑn ɑ pɑl wɑki k ɑ lek k sɑk nɑn fɑn mɔ kuɑŋɑɑn k lebt binbenŋ nɑ, l pɑɑk, ɑ puki ɑ mɔnŋ fɑlɑ nbɑ k ɑ tɑn sɑɑ lɑ dɑɑl nbɑ k Yennu wutuol nɑ tɑn sɑɑ nyi pɑɑnu, k u tɑn sɑɑ bu niib buut nɑn bɑlmɔni, 6k tul suɑ kul u tuonɑ nyuɑt nbɑ tie biɑnŋ nbɑ. 7Bin nbɑ ninbinɑ mɔn nɑn bii tuun tuonŋɑnɑ k lɑ pɑku nɑn bɑɑkl nɑn mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu nɑ, ŋɑnm e k Yennu sɑɑ tul’b mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu mɑnŋ. 8Ŋɑɑn bin nbɑ mɔk kunkɔnɑ, k k sɑk lin nbɑ tie bɑlmɔni nɑ, ŋɑɑn wɑɑ bonbiil sɔnu, ŋɑnm e k Yennu wutuol sɑɑ do b pɑɑk k wun bu b buut. 9U sɑɑ jii fɑlɑ nɑn muksuk k tul nisɑɑli kul nbɑ tuun biit nɑ. Suifnbɑ nɑ e sɑɑ lɑ l tubdɑtu sinsinn, k bin nbɑ k tie Suifnbɑ nɑ n juont. 10Ŋɑɑn Yennu sɑɑ jii pɑku nɑn bɑɑkl nɑn mɑnu k tul bin nbɑ kul tuun bonŋɑnn nɑ. Suifnbɑ sɑɑ gɑl sinsinn, k bin nbɑ k tie Suifnbɑ nɑ n juont, 11k mɑɑn Yennu k mɔk ningɑnni. 12Bin nbɑ kul k mi Yennu senni k tuun biit, b lek sɑɑ kpo b biit tumu nɑ pɑɑk ɑ, ŋɑɑn l k tie bɑɑ k diɑ senni nɑ pɑɑk nɑ kɑɑ. Bin nbɑ kul mɔk Yennu senni nɑ, ŋɑɑn tuun biit, Yennu tɑn sɑɑ jii senni mɑnŋ e k bu nɑn’m. 13K mɑɑn l k tie ɑ bin nbɑ gbiɑ senni nɑ kɑɑ tie niŋɑnm Yennu buol, ŋɑɑn bin nbɑ set tuun biɑnŋ nbɑ k senni nɑ wɑnn nɑ, ŋɑnm e tie niŋɑnm u buol. 14Bin nbɑ k tie Suifnbɑ nɑ, b k mɔk senni nɑ, ŋɑɑn b i tuun senni nɑ nbɑ wɑnn biɑnŋ nbɑ nɑn b tiɑɔnŋ yɑn i e, b mɔk b tiɑɔnŋ senni b pɑlɑ ni, nɑn bɑɑ lek k mɔk senni mɑnŋ nɑ. 15Ŋɑnn e wɑnt nɑn senni nbɑ senn biɑnŋ nbɑ nɑ diɑn b pɑlɑ ni, k b yɑngɑnm mun wɑnt’b lin nbɑ ŋɑn nɑn lin nbɑ k ŋɑn, k mɑɑn yuo nɑn yuo b dudukt tuu tɑn sɑk b tuon-yenɑ nɑn l ŋɑn, ŋɑɑn yosɑu mun b dudukt n biɑ yet b tuonliɑ pɑɑk nɑn l k ŋɑn. 16Tɔn, l tɑn sii tie nnɑ e dɑɑl mɑnŋ dɑɑl nbɑ k Yennu tɑn sɑɑ te k Yiesu Klistu n bu nisɑɑli wuol ni dudukt buut, nɑn mɑɑ muɑntl lɑbɑmɑnn mɑnŋ biɑnŋ nbɑ nɑ. 17Gotl, ɑ yi ɑ mɔnŋ Suif e k mɔk pɑlbifɑɑnu fɑɑ mɔk senni nɑ pɑɑk k yi ɑ mɔnŋ Yennu yuɑ. 18A mi lin nbɑ k Yennu luon fii tuun k senni wɑnn’ɑ biɑnŋ nbɑ k ɑ sɑɑ lukt lin nbɑ ŋɑn. 19A tien yɑdɑ nɑn ɑ fit wɑnt juɑni sɔnu, k biɑ tie yentu k tul bin nbɑ be bunbɔnn ni nɑ. 20A dukn nɑn ɑ fit kpɑɑn jɑtt nɑ kpɑɑni k biɑ tumi wɑɑs k mɑɑn ɑ mi nɑn ɑ mɔk minu kul nɑn bɑlmɔni kul, senni mɑnŋ ni. 21A wɑnt lieb wɑnnu, ŋɑɑn bee k ɑ k wɑnt ɑ mɔnŋ i? A wɑnt lieb ɑ nɑn-yuk k ŋɑn, ŋɑɑn bee te k fin jɑɑn i? 22Fin nbɑ wɑnt niib ɑ b dɑɑ tuun boncuncontuonɑ nɑ, ŋɑɑn, ɑ biɑ conm ii? Fin nbɑ sɑlkt pɑtɑ mɑɑn nɑ, ŋɑɑn bee te k ɑ jɑɑn puokpeli ni bonɑ? 23Fin nbɑ fuɑ bɑlɑ senni mɑnŋ pɑɑk nɑ, ɑ yien senni mɑnŋ k dint Yennu fei, 24nɑn lɑɑ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «Yinm Suifnbɑ pɑɑk e k bin nbɑ k tie Suifnbɑ nɑ piɑk k suki Yennu.» 25L i tie k ɑ sɑk Yennu senni, ɑ punpotu mɔk nyuɑt, ŋɑɑn l i tie k ɑ k sɑk senni nɑ, l nɑɑn nɑn ɑ k pot nɑ e. 26L pɑɑk, l i tie k wun nbɑ k pot nɑ sɑk senni e, Yennu kɑn gɑɑl’ɔ nɑn wun nbɑ pot nɑ ɑɑ? 27Wun nbɑ k pot punn, ŋɑɑn wɑɑ senni nɑ, ŋuɑ e tɑn sɑɑ bu fin nbɑ k sɑɑk senni ŋɑɑn biɑ mɔk senni k l diɑn senni kɑdɑɑɔk ni k biɑ pot punn nɑ buut. 28Nilɔ nbɑ tie Suif pɑɑnu ni kuukuɑ, u k tie Suif nɑn mɔni. Punpotu nɑn mɔni mun k tie punpotu nbɑ niib goli nɑ kɑɑ. 29Bɑlmɔni Suif tie wun nbɑ tie Suif u pɑl ni e. Punpotu nɑn mɔni mun be pɑl ni e, k l punpotu tie Foŋɑnm tuonn e k k tie senni nbɑ diɑn senni kɑdɑɑɔk ni nɑ pɑɑk kɑɑ. L dɑɑnɔ pɑku k nyii nisɑɑli buol kɑɑ, l nyii Yennu buol e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\