Rom Kristo-yab 3

1L i tie k nilɔ i tie Suif, l mɔk nyɔlɑnt e? Punpotu mɔk nyuɑt ii? 2L mɔk nyuɑt bonciɑnn. Sinsinn tie Yennu din jii u mɔbonɑ nɑ k guun Suifnbɑ e. 3B siɑb ii dinŋ ii kii wɑɑ Yennu sɔnu nɑn bɑlmɔni e, l wɑnt nɑn Yennu ji kii tie bɑlmɔni dɑɑnɔ bɑɑ k wɑɑ’u nɑ pɑɑk ii? 4Aɑi, l k wɑnt nnɑ kɑɑ. Niib kul i bo i tie fɑi dɑnm, ŋɑɑn Yennu ŋɑnin tie bɑlmɔnpɑklɔ e, nɑn lɑɑ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «L i tie k ɑ piɑk, b sɑɑ lɑ k ɑ mɔk mɔni, k b i bu ɑ buut, ɑ biɑ di mɔni e.» 5Ŋɑɑn t biit i fiit wɑnn nɑn Yennu mɔk mɔni, bee k t sɑɑ yet i? Wɑɑ dɑt t tubɑ nɑ pɑɑk, k t ji sɑɑ yet ɑ u k mɔk mɔni ii? (Nisɑɑlk dudukt e k n yet nnɑ.) 6Aɑi, n kɑn yet nnɑ kɑɑ. Yennu i kii mɔk mɔni, u bo kɑn fit kii bu tingbounŋ nɑ niib buut. 7Tɔn, n fɑɑk nɑ i wɑnt nɑn Yennu mɔk mɔni k biɑ pukn’ɔ dontl, bee tien k u sɑɑ dɑt n tubl ɑ n tie biitdɑɑnɔ? 8Bee k t ji kɑn yet ɑ: «Ŋɑɑnt k tin tun biit ɑ bonŋɑnn n tɑn bɑɑl,» ii? Setk nɑn mɔni, nisiɑb luon bin pɑk bonbiil k jiin n po k b tɑɑl’n ɑ n yet nnɑ. Yennu sɑɑ dɑt b tubɑ nɑn lɑɑ jɑnŋ nɑn’m biɑnŋ nbɑ e. 9K l tie nlee? Tinm nbɑ tie Suifnbɑ nɑ, t binbenŋ cie bin nbɑ k tie Suifnbɑ binbenŋ ɑmi? Aɑi, nɑn wɑɑn ɑ. N ponŋ dɔnŋ wɑnn biɑnŋ nbɑ k Suifnbɑ nɑn bin nbɑ k tie Suifnbɑ nɑ kul be biit yiikuo ni, 10nɑn lɑɑ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «Suɑ kɑɑ k tie niŋɑnɔ, ɑɑi, nɑn yenɔ kuɑ wɑɑ. 11Suɑ kɑɑ k mɔk minu, suɑ kɑɑ k kpɑɑn Yennu. 12Suɑ kul kpet sɔnu nbɑ ŋɑn nɑ wɑɑ, k b kul bot ɑ. Suɑ kɑɑ k tuun bonŋɑnn, suɑ kɑɑ nɑn yenɔ kuɑ wɑɑ gbɑɑ. 13B mɔi yɑɑ nɑn kɑyɑɑnt nɑ e, k fɑi nyi b jelmɑ ni, k lin nbɑ nyi b mɔi ni tie wɑɑɔk lɔbi e. 14Mɔpolɑ nɑn mɑbiit kuukuɑ e nyi b mɔi ni. 15K b tien siil nɑn nikpinu, 16k siɑn nbɑ kul k b gɑl, pɑlbiil tuu tɑn bɑɑl lenŋ e. 17B k mi sɔnu nbɑ k b sɑɑ tɔkn k lin bɑɑl nɑn mɑnu. 18B binbenŋ ni, b k tiin Yennu.» 19Tɔn, t mi nɑn Yennu senni i yet lin nbɑ, l yien k tien bin nbɑ be l yiikuo ni. L pɑɑk e k niib kul sii muu b mɔi, k tingbounŋ nɑ tieb kul be Yennu buut ni, k u tuɑnn suɑ kɑɑ k mɔk mɔni. 20Suɑ kɑɑ k sɑɑ fit tien niŋɑnɔ Yennu tuɑnn, wɑɑ wei senni nɑ nbɑ senn biɑnŋ nbɑ nɑ pɑɑk, ŋɑɑn senni nɑ pɑɑk e te k nifosɑɑlk bɑnn nɑn u tuun biit. 21Ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ, Yennu wɑnn’t bɑnnu nbɑ k u tien’t niŋɑnm u buol ni, k l k tie senni nɑ pɑɑk kɑɑ. Muois senni nɑ nɑn sɔkniinbɑ mɑɑn nɑ wɑnt ŋɑnn e. 22Yennu te k nisɑɑli kul nbɑ tien Yiesu Klistu yɑdɑ nɑ e tie niŋɑnm u tuɑnn. L tie nɑ e k tul bin nbɑ kul nbɑ tien Yiesu Klistu yɑdɑ nɑ, 23k mɑɑn nifosɑɑli kul tun biit k fɔk nɑn dontl nbɑ k Yennu luon wun tul’b nɑ. 24Yennu ninkpɑbɑɔnŋ pɑɑk e k u yet ɑ b tie niŋɑnm u tuɑnn. L tie piini e, k mɑɑn Yiesu Klistu pɑ b pɑɑk k nyinn’b biit dɑɑbs ni. 25Yennu e din luon k Yiesu n muɑn u sɔn k lii tie mɑlunŋ, k mɑlunŋ pɑɑk, k Yiesu n gɑɑl biit nyikcɑbu k tul bin nbɑ kul tien’ɔ yɑdɑ. Nnɑ e k Yennu din luon wun wɑnn bɑnnu nbɑ k u tie bɑlmɔni dɑɑnɔ: siɑn yuo u din mɔk suklu. U din k dɑt nisɑɑli tubɑ b biit pɑɑk. 26Ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ u wɑnn bɑnnu nbɑ k u te k nisɑɑli tie niŋɑnm u tuɑnn k mɑɑn u luon wuu tie bɑlmɔni dɑɑnɔ kii biɑ kii te k nisɑɑli i tie niŋɑnm u tuɑnn bɑɑ tien Yiesu yɑdɑ nɑ pɑɑk. 27L pɑɑk, siɑl be k t mɔk pɑlbifɑɑnt nɑn’n ii? Aɑi, siɑl kɑɑ. Bee pɑɑk e? L tie bɑɑ wɑɑ senni nbɑ wɑnn lin nbɑ nɑ pɑɑk ee? Aɑi, ŋɑɑn bɑɑ tien yɑdɑ nɑ pɑɑk e k pɑlbifɑɑnt kɑɑ. 28T duki k yien ɑ nisɑɑlk yɑdɑ tienu pɑɑk e k Yennu yet ɑ u tie niŋɑnɔ, k l k tie ɑ wɑɑ wɑɑ senni nɑ pɑɑk kɑɑ. 29Yennu tie Suifnbɑ kuukuɑ Yennu ee? U k tie bin nbɑ k tie Suifnbɑ Yennu mun ii? Nnn, u biɑ tie bin nbɑ k tie Suifnbɑ Yennu e, 30k mɑɑn Yen-yenɔ kuɑ e be k sɑɑ yet ɑ Suifnbɑ nɑn bin nbɑ k tie Suifnbɑ nɑ, k b kul n tien niŋɑnm u tuɑnn b yɑdɑ tienu pɑɑk. 31Tɔn, tɑɑ yet ɑ nifosɑɑlk lɑɑt fielu u yɑdɑ tienu ni e nɑ, ŋɑnn e te k senni nɑ tie yɑnn ii? Aɑi, l k tie nnɑ kɑɑ. T lek sie senni nɑ po e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\