Rom Kristo-yab 4

1Tɔn, t sɑɑ yet ɑ bee k jikt sɑɑ t yejɑ Ablɑɑhɑɑnm po? U din lɑ bee? 2Wɑɑ din wɑɑ senni nɑ ii dinŋ ii te k Yennu yet ɑ u tie niŋɑnɔ u tuɑnn, u bo sii mɔk pɑlbifɑɑnt, ŋɑɑn u kii mɔk pɑlbifɑɑnt Yennu tuɑnn. 3L diɑn nlee Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni? L yet ɑ: «Ablɑɑhɑɑnm din tien Yennu yɑdɑ e, k u yɑdɑ mɑnŋ pɑɑk e k Yennu tien’ɔ niŋɑnɔ u tuɑnn.» 4L i tie k nilɔ tuun tuonɑ, u nyuɑt kii tie piini kɑɑ, ŋɑɑn l sii tie pɑɑɔk o. 5Ŋɑɑn nilɔ nbɑ k tien senni weiu nɑ yɑdɑ, ŋɑɑn tien Yennu yɑdɑ, Yennu sɑɑ jii l dɑɑnɔ k u tie niŋɑnɔ u tuɑnn. L dɑɑnɔ yɑdɑ pɑɑk e k Yennu sɑɑ jii’u. 6Nnɑ e k Dɑɑfiid din yet ɑ dɑɑnɔ nbɑ k Yennu jii’u k u tie niŋɑnɔ u tuɑnn k l k tie ɑ u tuonɑ pɑɑk kɑɑ, l dɑɑnɔ mɔk pɑlpienn bonciɑnn. 7Dɑɑfiid din yet ɑ: «Dɑnm nbɑ k Yennu nyik b biit k cɑb’b k piin b biit nɑ, pɑlpienn tie b yɑl e. 8Dɑɑnɔ nbɑ k Yennu k tiɑn u biit po, pɑlpienn tie u yɑl e.» 9L pɑlpienn mɑnŋ tie bin nbɑ pot nɑ kuukuɑ yɑl ɑmi ii? Kuo l mun biɑ tie bin nbɑ k pot nɑ yɑl e? T ponŋ bo yet ɑ Ablɑɑhɑɑnm din tien Yennu yɑdɑ e, k u yɑdɑ mɑnŋ pɑɑk e k Yennu jii’u k u tie niŋɑnɔ u tuɑnn. 10Nlee yuo e k Yennu din jii’u nnɑ? Yennu ponŋ din yi’u niŋɑnɔ e wɑɑ, k u tɑn pot ɑmi u din pot e wɑɑ, k Yennu yi’u niŋɑnɔ? Aɑi, Yennu ponŋ din yi’u niŋɑnɔ e wɑɑ, k u tɑn pot. 11U din pot ɑ, ŋɑɑn u potu mɑnŋ tie siɑlɑ nbɑ wɑnt nɑn u yɑdɑ mɑnŋ pɑɑk e k Yennu ponŋ din jii’u k u tie niŋɑnɔ. L puolpo e wɑɑ, k u ji tɑn pot. L pɑɑk, bin nbɑ kul tie Yennu yɑdɑ ŋɑɑn k k pot nɑ, Ablɑɑhɑɑnm tie b bɑɑ e. Bɑɑ tie Yennu yɑdɑ pɑɑk e, k Yennu yi’b niŋɑnm. 12Ablɑɑhɑɑnm tie bin nbɑ pot nɑ mun yɑɑ bɑɑ e. L k tie ɑ bɑɑ pot nɑ pɑɑk kɑɑ, ŋɑɑn bɑɑ biɑ wɑɑ biɑnŋ nbɑ k t bɑɑ Ablɑɑhɑɑnm din tien Yennu yɑdɑ nɑ, l puolpo e wɑɑ k u din tɑn pot. B yɑdɑ pɑɑk e k Ablɑɑhɑɑnm tie b bɑɑ. 13Yennu din senn mɔsonn k tul Ablɑɑhɑɑnm nɑn u yɑɑbuonɑ ɑ tingbounŋ nɑ tɑn sii tie b yɑl e. L din k tie nɑn Ablɑɑhɑɑnm nbɑ wɑɑ senni nɑ pɑɑk kɑɑ k Yennu senn mɔsonn mɑnŋ, ŋɑɑn Yennu nbɑ din jii Ablɑɑhɑɑnm k u tie niŋɑnɔ ŋuɑ Yennu tuɑnn u yɑdɑ pɑɑk nɑ, pɑɑk e k Yennu din senn mɔsonn mɑnŋ. 14L i bo i tie k Yennu mɔsonn nɑ tie bin nbɑ diɑ senni mɑnŋ yɑl i e, ŋɑnn ŋɑnin, nilɔ yɑdɑ bo sii tie yɑnn e, k Yennu mɔsonn bo kii mɔk nyuɑt, 15k mɑɑn senni e bɑɑt nɑn Yennu wutuol ŋɑɑn senni i kɑɑ, mɔyetuk biɑ sii kɑɑ. 16L pɑɑk, Yennu mɔsonn sie yɑdɑ nɑ pɑɑk e, ɑ lii tie piini nbɑ nyii Yennu buol kii biɑ kii tie Ablɑɑhɑɑnm yɑɑbuonɑ kul yɑl. L k tie bin nbɑ wɑɑ senni nɑ kuukuɑ yɑl kɑɑ, ŋɑɑn bin nbɑ kul tien Yennu yɑdɑ nɑn Ablɑɑhɑɑnm nbɑ din tien biɑnŋ nbɑ. Ablɑɑhɑɑnm e tie t kul ɑ bɑɑ, 17nɑn lɑɑ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni k u yet Ablɑɑhɑɑnm ɑ: «N tien’ɑ nibuolu bonciɑnn bɑɑ e.» L pɑɑk, Ablɑɑhɑɑnm tie t bɑɑ e Yennu buol, wun nbɑ k Ablɑɑhɑɑnm tien’ɔ yɑdɑ nɑ. Ŋuɑ e te k kpienm lɑɑt mɑnfuol, k biɑ piɑk lin nbɑ dɑɑ k be po nɑn l set be. 18Siɑl din k wɑnt nɑn Ablɑɑhɑɑnm ii mɔk dindɑnn ŋɑɑn Ablɑɑhɑɑnm lek ji din mɔk dindɑnn k biɑ tien yɑdɑ, k u din tien nibuolu bonciɑnn bɑɑ, nɑn Yennu nbɑ yet’ɔ ɑ: «A yɑɑbuonɑ tɑn sɑɑ pɔt bonciɑnn.» 19Ablɑɑhɑɑnm din lɑ nɑn binɑ kobk nɑ, k din mi nɑn u gbɑnɑnt kpet ɑ, k u ŋɑɑpuo Sɑɑlɑ biɑ din tie puokɑnmɑtl e, ŋɑɑn nɑn l kul ɑ gbɑɑ, Ablɑɑhɑɑnm yɑdɑ din k wɑt. 20U mɑntk din tien Yennu yɑdɑ, u din k mɔk bilsuk nɑn Yennu mɔsonn nɑ, u yɑdɑ e din te k u pɑl cie, k u din piɑk Yennu. 21U mɑntk din mi k k bils nɑn Yennu mɔk yiikuo k set sɑɑ fit tun lin nbɑ k u senn nɑ. 22L pɑɑk, k: «Yennu jii’u k u tie niŋɑnɔ,» k mɑɑn u tien Yennu yɑdɑ. 23Ŋɑɑn Ablɑɑhɑɑnm kuukuɑ pɑɑk kɑɑ k l diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «Yennu jii’u k u tie niŋɑnɔ,» 24ŋɑɑn l diɑn k tien tinm nbɑ k Yennu sɑɑ gɑɑl’t mun k t tie niŋɑnm u tuɑnn, k mɑɑn tɑɑ tien’ɔ yɑdɑ, ŋuɑ Yennu wun nbɑ fiin t Yonmdɑɑnɔ Yiesu kuun ni nɑ. 25Ŋuɑ e din jii Yiesu k cɑb k u kpo t biit pɑɑk, ŋɑɑn biɑ fiin’ɔ kuun ni, ɑ wun te k tii tie niŋɑnm u tuɑnn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\