Rom Kristo-yab 6

1L pɑɑk, t sɑɑ yet nlee? T biɑ sii be t biit tumu ni e k Yennu ninkpɑbɑɔnŋ nɑ n pukn ɑmi ii? 2Aɑi, ŋɑnn kɑɑ. L tie nɑn t kpo nɑ e, k l pɑɑk biit k mɔk t yiikuo. Nlee k t sɑɑ biɑl biit tumu ni? 3I k bɑn nɑn bɑɑ din wul’t Yennu nyunwulu, ɑ lin tɑɑn tinm nɑn Yiesu Klistu nɑ, l wulu biɑ din tɑɑn tinm nɑn Yiesu Klistu u kuun ni ee? 4L pɑɑk, t din kpo e nɑn Klistu k b lɑkn pii’t nɑn’ɔ Yennu nyunwulu ni, k u Bɑɑ nbɑ din jii u bɑktnɔunŋ yiikuo k fiin’ɔ kuun ni nɑ, nnɑ e k t mun fiil ɑ tii be mɑnfopɑɑnn ni. 5L i tie k tinm nɑn Klistu lɑkn kpo, nnɑ e biɑk k t biɑ sɑɑ lɑkn k fiil kuun ni nɑn wɑɑ din fiil biɑnŋ nbɑ nɑ. 6T mi nɑn t binbenkpelk nɑ lɑkn k kpo nɑn Yiesu u dɑpunpunn pɑɑk, ɑ t biit binbenŋ nɑ ji dɑɑ mɔk yiikuo, k t ji kii be biit dɑbs ni, 7k mɑɑn wun nbɑ kpo nɑ ji k be biit dɑbs ni. 8L i tie k t kpo nɑn Klistu nɑ, t tien yɑdɑ nɑn t sii be mɑnfuol ni nɑn’ɔ. 9T mi nɑn Yennu nbɑ din fiin Klistu kuun ni nɑ, k u ji kɑn mi kpo. Kuun k mɔk u yiikuo. 10Yiesu nbɑ din kpo nɑ, u din kpo t biit pɑɑk e tɑɑl yonm kuɑ, ŋɑɑn wɑɑ ji be u mɑnfuol ni nɑ, u be k tien Yennu e. 11Nnɑ e mun, i jii i mɔnŋ k lii nɑɑn nɑn i kpo nɑ k biit ji k mɔk i yiikuo, ŋɑɑn, Yiesu Klistu pɑɑk, i ji be i mɑnfuol ni k tien Yennu. 12L pɑɑk, i dɑɑ cɑbt k biit n yent i gbɑnɑnt nbɑ tɑn sɑɑ kpo wɑɑ nɑ, k te k i tuun gbɑnɑnt mɑnŋ lonm. 13Dɑɑ cɑbt biit k l mɔk i gbɑnɑnt yɑɑk k tuun nɑn’n bonbiil, ŋɑɑn jiin i mɔnŋ k tul Yennu, ŋɑɑn kii tie nɑn i nyii kuun ni e k kuɑ mɑnfuol ni nɑ. Jiin i gbɑnɑnt kul k tul Yennu ɑ lii tuun lin nbɑ tuok. 14K mɑɑn, senni nbɑ ji k yen’i, ŋɑɑn Yennu ninkpɑbɑɔnŋ nɑ e yen’i nɑ, l k ŋɑn k biit i mɔk i yɑɑk. 15Tɔn, senni nɑ nbɑ k yen’t nɑ, i ŋɑɑn k Yennu ninkpɑbɑɔnŋ nɑ e i yen’t, t sɑɑ biɑl biit tumu ni ɑmi ii? Aɑi, t kɑn tien nnɑ kɑɑ. 16I mi nɑn l i tie k i jii i mɔnŋ k tul suɑ ɑ yin sɑk u mɔb i e, i set tie wun nbɑ k sɑɑk u mɔb nɑ dɑɑbɑ e. I i sɑk k tuun biit, i tie biit dɑɑbɑ e, k l juontu tie kuun e. Ŋɑɑn i i sɑk Yennu mɔb, i tie mɔsɑkdɑnm e, k ŋɑnn e sɑɑ te k i tie niŋɑnm Yennu buol. 17Siɑn yuo, biit din mɔk i yiikuo, ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ i mɑntk sɑɑk bɑlmɔni wɑnnu nbɑ k b din wɑnt’i nɑ nɑn i pɑlɑ kul. L pɑɑk, k n tien Yennu niipuouk. 18Mɔtɑɑnɑ i ji k tie biit dɑɑbɑ, ŋɑɑn i ji tie dɑɑbɑ k tul lin nbɑ tuok nɑ tumu e. 19Yinm nisɑɑli nbɑ k fit bɑnt Yennu mɑɑn yiɑn nɑ pɑɑk e k n yɑɑ n pɑk nisɑɑlk yɑn k wɑnn’i u lɑbɑɑl. Yɑɑ din jii i mɔnŋ k tien biit dɑɑbɑ k l nɔb nɑ, mɔtɑɑnɑ jiin mɑn i mɔnŋ kii tuun yentinu tuonɑ kii tie niŋɑnm. 20Yɑɑ din tuu tie biit dɑɑbɑ nɑ, i din k tie lin nbɑ tuok nɑ dɑɑbɑ. 21Tuonɑ nbɑ k i din tuun k l mɔk’i fei mɔtɑɑnɑ nɑ, l din mɔk nyɔlɑnt e k tul’i ni? L tuonbuolu bɑɑt nɑn kuun e. 22Ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ i ji nyii biit dɑɑbs ni wɑɑ k ji tie Yennu dɑɑbɑ e. L pɑɑk, yɑɑ tuun lin nbɑ kul, i gbuot Yennu nunm e k mɔk mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu. Ŋɑnn e tie i nyuɑt. 23K mɑɑn biit nyuɑt tie kuun e, ŋɑɑn Yennu piini nbɑ k u tien’t yɑnn nɑ tie mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu e, t Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu pɑɑk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\