Rom Kristo-yab 7

1N nɑɑ wɑɑs, i kul mi senni nɑ po, l pɑɑk, i sɑɑ fit suol mɑɑ yɑɑ n yet lin nbɑ nɑ pɑɑk ɑ. Senni nɑ mɔk wun nbɑ be u mɑnfuol ni nɑ kuukuɑ yiikuo e. 2L tie nɑn puo nɑn u sɔlɔ sinsuuk ni nɑ e. Senni nɑ nuɑk ni, l kpɑɑ tɑlɑs nɑn puo n tɑɑn nɑn u sɔlɔ yuo nbɑ k u sɔlɔ dɑɑ be u mɑnfuol ni, ŋɑɑn u sɔlɔ nɑ i tɑnŋ i kpo yuo nbɑ, senni nɑ ji k mɔk puo nɑ yiikuo. 3L pɑɑk, l i tie k u kun jɑluɑ k suɑ u sɔlɔ dɑɑ be u mɑnfuol ni, b sii yi’u puocunconn e. Ŋɑɑn l i tie k u sɔlɔ kpo i e, Yennu senni ji k mɔk u yiikuo, k u sɑɑ fit kun jɑluɑ ŋɑɑn k b kɑn fit k yiin’ɔ puocunconn. 4N nɑɑ wɑɑs, l mun tie nnɑ e k tul’i. I kpo e k senni ji k mɔk i yiikuo, k yɑɑ tie Klistu gbɑnɑnt bɔkl nɑ, i tie suɑ yɑb e. Mɔtɑɑnɑ, i gɑɑ nɑn nisuɑ e, wun nbɑ fiil kuun ni nɑ, ɑ yii tuun lin nbɑ mɔk nyuɑt k tul Yennu. 5Yuo nbɑ k t din tuun t gbɑnɑnt lonm nɑ e, senni nɑ te k t mɔk niɑnbiiuk k l tuun t gbɑnɑnt ni. Niɑnbiiuk mɑnŋ e din te k t tuonɑ juontl nɑn kuun. 6Mɔtɑɑnɑ ŋɑnin, senni nɑ k diɑ’t k mɑɑn t din kpo e k senni nɑ ji k mɔk t yiikuo. L pɑɑk, t ji fit tuun k tien Yennu nɑn binbenpɑɑnŋ nbɑ nyii Foŋɑnm buol ni. T ji k tuun nɑn binbenkpelk nbɑ k senni nbɑ diɑn lolkpel kɑdɑɑɔk ni mɔk l yiikuo nɑ kɑɑ. 7L pɑɑk, t sɑɑ yet ɑ nlee? T sɑɑ yet ɑ senni tie lin nbɑ bɑɑt nɑn biit ɑmi? T kɑn yet nnɑ kɑɑ. Senni nɑ i bo i kɑɑ, n bo kɑn bɑnn biit nbɑ tie lin nbɑ. Senni nɑ i bo i kii wɑnn’n ɑ: ɑ dɑɑ mɔk niɑɔnŋ nɑn ɑ luɑ bonɑ, n bo kɑn bɑnn niɑɔnŋ nbɑ tie lin nbɑ, 8ŋɑɑn k biit lɑ yiikuo sennu mɑnŋ nɑ ni, k te k niɑnbuolu buolu bonciɑnn fiil n pɑl ni. Senni nɑ i bo i kɑɑ, biit bo sii tie bonkpienn e. 9Yuo nbɑ k n din k mi senni mɑnŋ nɑ, n din mɔk mɑnfuol e, ŋɑɑn mɑɑ tɑn bɑnn sennu mɑnŋ, k biit fiil, k n kpo. 10Sennu nbɑ bo sɑɑ bɑɑl nɑn mɑnfuol nɑ, k l bɑɑl nɑn kuun, 11k mɑɑn biit lɑ u sɔnu senni nɑ ni e k kpɑnn’n, k lenŋ e k l kpii’n. 12Senni nɑ tiɑɔnŋ nyii Yennu buol k sennu mɑnŋ mun nyii Yennu buol e, k tuok k biɑ ŋɑn. 13Tɔn, l wɑnt nɑn lin nbɑ ŋɑn e kpɑnt tien lin nbɑ bɑɑl nɑn kuun k tul’n ɑmi? Aɑi, l k wɑnt nnɑ kɑɑ. Biit nɑ e jii lin nbɑ ŋɑn nɑ k bɑɑl nɑn kuun tul’n, ɑ lin wɑnn biit nbɑ tie lin nbɑ. Ŋɑnn e, sennu mɑnŋ ni k t ji bɑnn nɑn biit tie bonbilɑnkɑnt e. 14T mi nɑn senni nyii Yennu buol e, ŋɑɑn min ŋɑnin tie nisɑɑlk e, k b kɔi’n k n tie nɑn biit dɑɑbl nɑ. 15Lin nbɑ k n tuun nɑ, n k mi l pɑɑk, k mɑɑn n k tuun lin nbɑ k n luon, ŋɑɑn lin nbɑ k n nɑn nɑ, ŋɑnn e k n tuun. 16Mi i tun lin nbɑ k n bo k luon k n tun nɑ, l wɑnt nɑn n sɑk nɑn senni mɑnŋ ŋɑn e. 17L pɑɑk, l k tie n mɔnŋ kɑɑ tuun’l, ŋɑɑn l tie biit nbɑ be n ni nɑ. 18N mi nɑn bonŋɑnsiɑl kɑɑ n ni, k l wɑnt nɑn n biit binbenŋ ni, k mɑɑn n luon k n tun lin nbɑ ŋɑn, ŋɑɑn n kɑn fit k tuun’l. 19Mɑɑ luon k n tun bonŋɑnn nbɑ nɑ, n k tuun’l, ŋɑɑn bonbiil nbɑ k n k luon k n tun nɑ, ŋɑnn e k n tuun. 20L i tie k n tuun lin nbɑ k n k luon mii tuun, l ji k tie min kɑɑ tuun, ŋɑɑn l tie biit nbɑ be n ni nɑ e tuun. 21N lɑ k sennsiɑl be n ni yuo kul ɑ. Mi i yɑɑ n tun lin nbɑ ŋɑn, ŋɑɑn bonbiil biɑ lek tuu be nɑn’n. 22K mɑɑn n ni, n pɑl pien Yennu senni nɑ pɑɑk, 23ŋɑɑn k n lɑɑt sennsiɑl nbɑ tuun n gbɑnɑnt ni, k l kɔn nɑn senni nbɑ k n yɑn luon nɑ. Sennliel nbɑ bɑɑt nɑn biit nɑ tuun n gbɑnɑnt ni k lol’n nɑn dɑnsɑlk nɑ. 24Abɑ, n tie yɑnbɔndɑɑnɔ e. Ŋmee sɑɑ fɑt’n k nyinn’n gbɑnɑnt nbɑ sɑɑ nɑn’n kuun ni nɑ? 25Yennu yien niipuouk t Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu ni. L pɑɑk, n mɔnŋ wɑɑ Yennu senni nɑ n yɑn ni, ŋɑɑn k n nifosɑɑlk binbenŋ ni n tie sennliel nbɑ bɑɑt nɑn biit nɑ dɑɑbl e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\