Rom Kristo-yab 8

1Tɔn, mɔtɑɑnɑ Yennu kɑn bu k biil bin nbɑ be Yiesu Klistu ni, 2k mɑɑn mɑɑ tɑɑn nɑn Yiesu Klistu nɑ, Foŋɑnm senni nbɑ tien mɑnfuol nɑ, fɑt’n biit nɑn kuun senni ni wɑɑ. 3Senni nɑ k fit tun nnɑ, k mɑɑn tinm nisɑɑli k fit diɑ’l fɑnu. Ŋɑnn e k Yennu din tun u mɔnŋ Bijɑ tingbounŋ nɑ ni, ɑ wun gɑɑl binbenŋ nbɑ nɑɑn nɑn tinm biitdɑnm binbenŋ nɑ, k tɑn gɑɑl t pɑɑk k kpo t biit pɑɑk. K u kuun mɑnŋ pɑɑk, Yennu biil biit nbɑ be tinm nisɑɑli pɑlɑ ni nɑ pɑnŋ. 4Yennu din tun nnɑ, ɑ senni nbɑ boi’t lin nbɑ nɑ, n tun t ni, tinm nbɑ ji k tuun t tiɑɔnŋ gbɑnɑnt lonm, ŋɑɑn tuun Foŋɑnm nbɑ luon bɑnnu nbɑ nɑ. 5Bin nbɑ wɑɑ b tiɑɔnŋ nisɑɑlk binbenŋ nɑ jiit b dudukt k tie binbenŋ mɑnŋ ni, ŋɑɑn bin nbɑ wɑɑ Foŋɑnm nɑ jiit b dudukt k tie lin nbɑ k Foŋɑnm luon nɑ ni e. 6Dudukt nbɑ wɑɑ nisɑɑlk binbenŋ nbɑ luon lin nbɑ nɑ, juontl nɑn kuun e, ŋɑɑn dudukt nbɑ wɑɑ Foŋɑnm nbɑ luon lin nbɑ nɑ, juontl nɑn mɑnfuol nɑn mɑnu e. 7Wun nbɑ yɑɑ dudukt be nisɑɑlk binbenŋ yiikuo ni, l dɑɑnɔ tie Yennu dɑtɑɑk, k k sɑɑk Yennu senni, k set kɑn fit k sɑk’l. 8Bin nbɑ be b nisɑɑlk binbenŋ ni nɑ kɑn fit penn Yennu pɑl. 9Foŋɑnm i set be i ni, i k wɑɑ nisɑɑlk binbenŋ kɑɑ, ŋɑɑn i wɑɑ Foŋɑnm nbɑ luon lin nbɑ nɑ e. Wun nbɑ k mɔk Klistu Siek mɑnŋ u ni, l dɑɑnɔ k tie Klistuyuɑ. 10I gbɑnɑnt nbɑ lek sɑɑ kpo biit pɑɑk nɑ, ŋɑɑn Yiesu i be i ni, Foŋɑnm tien’i mɑnfuol, k mɑɑn Yennu yet ɑ i tie niŋɑnm e u buol. 11L i tie k Yennu Siek nbɑ fiin Yiesu kuun ni nɑ be i ni, ŋuɑ nbɑ fiin Yiesu Klistu kuun ni nɑ sɑɑ tul i gbɑnɑnt nbɑ tɑn sɑɑ kpo wɑɑ nɑ mɑnfuol, Siek nbɑ be i ni nɑ pɑɑk. 12L pɑɑk, n nɑɑ wɑɑs, l luon k t mɑbn t mɔnŋ k dɑɑ wɑɑ nisɑɑlk binbenŋ nbɑ luon bɑnnu nbɑ. 13K mɑɑn, l i tie k i wɑɑ nisɑɑlk binbenŋ, i sɑɑ kpo wɑɑ, ŋɑɑn l i tie k i jii Foŋɑnm yiikuo k kpi i gbɑnɑnt biit, i sɑɑ lɑ mɑnfuol ɑ. 14Bin nbɑ k Foŋɑnm ŋmɑktl’b sɔnu nɑ, ŋɑnm e tie Yennu wɑɑs. 15K mɑɑn Foŋɑnm nbɑ k u tul’i nɑ, u k te k i tie dɑɑbɑ nɑn jɑŋmɑɑndɑnm kɑɑ, ŋɑɑn u te k i tie Yennu wɑɑs e, k yi Yennu ɑ: «Abbɑ! n Bɑɑ.» 16Foŋɑnm mɑnŋ e te k t mɔnŋ sei mi bonŋɑnn nɑn t tie Yennu wɑɑs. 17Tɑɑ set tie u wɑɑs nɑ pɑɑk, t sɑɑ lɑ u bonŋɑnɑ nbɑ k u bil k guun u niib nɑ wɑɑ. T biɑ sɑɑ lɑkn nɑn Klistu k gɑɑl’l ɑ, k mɑɑn l i tie k tinm nɑn Klistu libn dii fɑlɑ, tinm nɑn ŋuɑ mun tɑn sɑɑ libn lɑ yudɑnt ɑ. 18N mi nɑn fɑlɑ nbɑ k t di mɔtɑɑnɑ nɑ, l kɑn fit yekn nɑn yudɑnt nbɑ k Yennu sɑɑ wɑnn’t nɑ. 19Dulnyɑ bonɑ kul nbɑ k Yennu nɑn nɑ, guu nɑn ninmɔnn e nɑn yuo nbɑ k Yennu tɑn sɑɑ nyinn u wɑɑs yienin ni, 20k mɑɑn dulnyɑ bonɑ kul din biil ɑ, k ji k mɔk nyuɑt, l din k tun l tiɑɔnŋ kɑɑ, l din tie Yennu lonm e k l tien nnɑ, ŋɑɑn k dindɑnn biɑ lek be dulnyɑ mɑnŋ pɑɑk. 21Dɑsiɑl be k dulnyɑ bonɑ mɑnŋ tɑn sɑɑ nyi kuun dɑɑbs ni, k kuun ji kɑn diɑ’l, k l mun tɑn sii yen l mɔnŋ nɑn Yennu wɑɑs nbɑ sii yen b mɔnŋ nɑn yudɑnt bɑnnu nbɑ nɑ e. 22T mi nɑn l yiɑl dulnyɑ bonɑ mɑnŋ k tɑn tuu mɔtɑɑnɑ nɑn puo nbɑ tuu mɔ mɑtyiɑlu k kuli biɑnŋ nbɑ nɑ. 23L k tie dulnyɑ bonɑ nɑ kuukuɑ kɑɑ k l yiɑl, ŋɑɑn tinm nbɑ mɔk Foŋɑnm nbɑ tie Yennu sinsinn piini nɑ mun kuli e t pɑlɑ ni, k guu yuo nbɑ k Yennu tɑn sɑɑ te k t tien u wɑɑs, k te k t gbɑnɑnt n nyi dɑɑbs ni. 24Tɑɑ lɑ fielu nɑ e k t mɔk dindɑnn nɑ. Tɔn, nilɔ i lɑ lin nbɑ k u bo mɔk dindɑnn l pɑɑk nɑ, ŋɑnn ŋɑnin, l ji k tie dindɑnn. Ŋmee ji sii mɔk dindɑnn nɑn lin nbɑ k u ponŋ lɑ’l pɑɑk i? 25Ŋɑɑn t i mɔk dindɑnn nɑn lin nbɑ k t k lɑɑt pɑɑk, ŋɑnn ŋɑnin, t ji tuu guu nɑn suklu e. 26Nnɑ e mun k Foŋɑnm nɑ bɑɑl ɑ wun sonm tinm nbɑ k mɔk pɑnŋ nɑ k mɑɑn t k mi biɑnŋ nbɑ k t sii mei Yennu. Ŋɑɑn Foŋɑnm mɔnŋ e mei Yennu k tien’t k kuli bɑnnu nbɑ k t mɔbonɑ kɑn fit wɑnn l pɑɑk. 27K Yennu nbɑ lɑɑt nisɑɑlk pɑl ni mi Foŋɑnm nɑ dudukt nbɑ tie, k mɑɑn Foŋɑnm nɑ mei Yennu u tiɑɔnŋ niib pɑɑk, k l wɑɑ nɑn ŋuɑ Yennu nbɑ luon biɑnŋ nbɑ nɑ. 28Bin nbɑ k Yennu yiin’m nɑ, u mɔk lin nbɑ pɑɑk k u yinm e, k b mɔk lonm nɑn’ɔ, k t mi nɑn lin nbɑ kul tuun nɑ, u te k l tien bonŋɑnn k tien ŋɑnm e. 29U ponŋ din senn nɑn bin nbɑ k u lukt’b nɑ, ɑ bii tie nɑn u Bijɑ nɑ, k u Bijɑ nɑ n tien Bikpelk, wɑɑs bonciɑnn sinsuuk ni. 30K Yennu yiin bin nbɑ k u senn nɑ, k bin nbɑ k u yiin’m nɑ k u yet ɑ b tie niŋɑnm u buol, k bin nbɑ k u yet ɑ b tie niŋɑnm u buol nɑ, k u donn’b. 31T i got lin nbɑ nɑ kul, t sɑɑ yet ɑ nlee? L i tie k Yennu be t po, ŋmee ji be k sɑɑ biil’t i? 32Yennu nbɑ k minn’t u mɔnŋ Bijɑ nɑ, ŋɑɑn jii’u k tul t kul nɑ, nlee k u ji kɑn tul’t lin nbɑ kul biɑl i? 33Ŋmee sɑɑ tɑɑl bin nbɑ k Yennu lukt’b nɑ? Ŋuɑ Yennu e yet ɑ b tie niŋɑnm u buol. 34Ŋmee be k sɑɑ bu b buut k biil’b i? Suɑ kɑɑ, k mɑɑn Yiesu Klistu nbɑ din kpo k fiil kuun ni k biɑ be Yennu niidiitu po k tie t sindɑntinnɔ nɑ. 35Ŋmee sɑɑ fit nyinn’t Yiesu Klistu lonm ni? T fɑlɑ ɑmi mɑɑn ɑmi muksuk ɑmi kon ɑmi nɑmu ɑmi bonbiil ɑmi kuun e? Aɑi. 36L tie nɑn lɑɑ diɑn biɑnŋ nbɑ Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni nɑ ɑ: «A pɑɑk e k t be kuun fɑlɑ ni sɑn-nyiɑɔk ni wɑɑ k tɑn tuu dɑɑjuouk, k t tie nɑn pei nbɑ k b tuu tie siil ɑ bin kpi’b nɑ e.» 37Ŋɑɑn bonɑ kul ni t mɔk nyɑnnu kul, wun nbɑ mɔk lonm nɑn’t nɑ pɑɑk. 38K mɑɑn, n mi fɑnu nɑn siɑl kɑɑ k sɑɑ fit bɔkt tinm nɑn Klistu lonm, kuun ɑmi mɑnfuol ɑmi mɑlɑkɑɑnbɑ ɑmi nɑlnbiit ɑmi lin nbɑ tie mɔtɑɑnɑ ɑmi lin nbɑ tɑn sɑɑ tien ɑmi 39lin nbɑ be sɑnpɑɑpo ɑmi tinpuɑl ni ɑmi. Siɑl kɑɑ nɑɔnŋ kul ni k sɑɑ fit bɔkt tinm nɑn Yennu lonm nbɑ k t lɑ t Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu ni nɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\