Mateo 1

1A’bi Yesu dri, ori Davide ni ’bara Abramo dri dri ’i: 2Abramo ni Isako a ata ’i, Isako ni Yakobo a ata ’i, Yakobo ni Yuda ti a ata ana adrunzi tro ri ’i, 3Yuda ni Perezi ti a ata Zera tro ri ’i, aia endre ni Tamari ’i, Perezi ni Heroni a ata ’i, 4Rama ni Aminadabo a ata ’i, Aminadabo ni Nasoni a ata ’i, Nasoni ni Salomone a ata ’i, 5Salomone ni Boazi a ata ’i, ana endre ni Raaba ’i, Boazi ni Obedi a ata ’i, endre ni Ruti ’i, Obedi ni Jese a ata ’i, 6vua Jese ni Opi Davide a ata ’i. Davide ni Salomone a ata ’i, ana endre ni andrani Uria a izi ’i, 7Salomone ni Reoboamu a ata ’i, Reoboamu ni Abija a ata ’i, Abija ni Asa a ata ’i, 8Asa ni Josafati a ata ’i, Josafati ni Joramu a ata ’i, Joramu ni Azaria a ata ’i, 9Azaria ni Jotani a ata ’i, Jotani ni Aazi a ata ’i, Aazi ni Ezekia a ata ’i, 10Ezekia ni Manase a ata ’i, Manase ni Amoni a ata ’i, Amoni ni Josia a ata’i, 11vua Josia ni ata Jekonia ti dri adrunzi tro ri ’i. Oko otra ’ba ’dii Babilonia ga. 12Otra ’ba ’dii Babilonia ga ’di Jekonia o’e ata Sealatieli dri ’i, Sealatieli ni Zerubabele a ata ’i, 13Zerubabele ni Abiudi a ata ’i, Abiudi ni Eliakimu a ata ’i, Eliakimu ni Azori a ata ’i, 14Azori ni Zadoki a ata ’i, Zadoki ni Akimu a ata ’i, Akimu ni Eliudi a ata ’i, 15Eliudi ni Eleazaro a ata ’i, Eleazaro ni Matani a ata ’i, Matani ni Yakobo a ata ’i, 16vua Yakobo ni ata Yosefu ni Maria a ago dri ’i; Maria ni oko oti Yesu ni ungwele Kristo ’i. 17Karuni weli a’bi dri: mudri alimbi isu engajo Abramo ni nga, ecajo ndi Davide ni nga; mudri alimbi isu engajo Davide ni nga, ecajo ndi ai trajo Babilonia ’a rii nga, ecajo ndi Kristo ni nga. 18Yesu otiru ’dini. Esu Yosefu ka Yesu a endre ni Maria ni i’jo ki i’doki oluka anetro alu ni kuru; esu ani ’ba tro a ga okpo Endri Ole ri dri si. 19Ana ago Yosefu a oluka ma’di ole ri ’i ki ana leka ’ba amgbu rii koni ta ’dii ku si, ole ani koga Maria ni musi dru. 20Ora ana asi ga ta ’di ideka, ki malaika Opi dri ite’deru ani ni orobi si, o’jo: “Yosefu ori Davide, ori koko nyi Maria ni a’ika nyi ni izi dru si ku, a’dusi oko ’ba ’a ga ’dii okpo Endri Ole rii dri si. 21Keya ka ’barago ti ra vua kole nyemu nyi’da ru ani Yesu ’i, a’dusi- kua keya ka ’ba cidru ari aia enzi ni ’a ni. 22Dria ta ’dii ideru le’jo andrani Opi a ’jole profeta ti si ri kide dru ru: 23“Zaa ago ni’di ku rii, ka ’ba ko ’a ga ra, kotia ago, vua kaki evu kaki ani ungwe Emanuele ’i”, (ru ’di a ehwi ni “Rubanga ni ame tro. ”) 24Yosefu opi mi ’dii ri, ide ta malaika Opi dri a ’jole rii ra, oji ana izi ni ani dri ’baru; 25vua esu oluki ovi ago dri izi tro ri si oti andra kuru sa, oti ’barago; oko o’da ru a ni Yesu ’i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\