MATYE 1

1A Abraham yageng a David yageng a Zezi Kirist roog la a woto. 2A Abraham n dog a Izak, t'a Izak dog a Zakob, t'a Zakob dog a Zuda ne a ba-biisi, 3t'a Zuda ne pag a Tamaar dog a Farɛs ne a Zaara, t'a Farɛs dog a Hesrom, t'a Hesrom dog a Aram, 4t'a Aram dog a Aminadab, t'a Aminadab dog a Naasõ, t'a Naasõ dog a Salmo, 5t'a Salmo ne a pag a Rahaab dog a Booz, t'a Booz ne a pag a Rut dog a Obɛɛd, 6t'a Obɛɛd dog a Izayi, t'a Izayi dog a David. Rĩm a David ne a Uri pagã doga a Salomo, 7la a Salomo doga a Roboam, t'a Roboam dog a Abiya, t'a Abiya dog a Aza, 8t'a Aza dog a Zozafat, t'a Zozafat dog a Zoram, t'a Zoram dog a Oziyas, 9t'a Oziyas dog a Zoatam, t'a Zoatam dog a Akaaz, t'a Akaaz dog a Ezekiyas, 10t'a Ezekiyas dog a Manase, t'a Manase dog a Amo, t'a Amo dog a Zozɩyas, 11t'a Zozɩyas dog a Zekonyas ne a ba-biisi. Zemsa wakat ning b sẽn yõg Israyɛl nebã n kẽng Babilonnã. 12La bãmb sẽn ta Babilon, a Zekonyas yaool n doga a Salatyɛl, t'a Salatyɛl dog a Zorobabɛlle, 13t'a Zorobabɛll dog a Abiyuud, t'a Abiyuud dog a Eliyakim, 14t'a Eliyakim dog a Azaoor, t'a Azaoor dog a Sadok, t'a Sadok dog a Akim, 15t'a Akim dog a Eliyuud, t'a Eliyuud dog a Eleyazaar, t'a Eleyazaar dog a Mata, t'a Mata dog a Zakob, 16t'a Zakob dog a Zozɛf sẽn ya a Maari sɩda, Maari ning sẽn dog a Zezi b sẽn boond tɩ Kiristã. 17Woto, sẽn sɩng ne a Abraham tɩ ta a David, yaa zamaan piig la a naase. La sẽn sɩng ne a David tɩ ta b sẽn na n yõg Israyɛll nebã n kẽng Babilonnã, yaa zamaan piig la a naase. La sẽn sɩng ne b sẽn yõg bãmb n kẽng Babilonnã tɩ ta Kiristã, yaa zamaan piig la a naase. 18Ad a Zezi Kirist dogem sẽn yɩ to-to: B rag n dɩka bãmb ma a Maari n kõ a Zozɛf, la sẽn deng b sẽn na n vɩɩmd ne taaba, b mikame t'a Maari tʋtame, la yaa Sɩɩg-sõng n kɩt t'a yɩ a woto. 19La a sɩd a Zozɛf sẽn ya nin-tɩrga, n ka rat n ning-a yãnd neb nifẽ yĩnga, a tagsame n dat n soos n bas-a. 20Wakat ning a Zozɛf sẽn tagsd a woto, Zu-soabã malɛk puka a meng ne yẽnda zãmsd pʋgẽ n yeele: Zozɛf, a David yagenga, da zoe dabeem tɩ peeg f pag a Maari ye, bala pʋgã a sẽn tarã yita Sɩɩg-sõng nengẽ. 21Yẽ na n doga bi-ribla, la fo na n pʋda a yʋʋr t'a Zezi. Yaa bãmb n na n yols b nebã ne yel-wẽnã. 22Bõn-kãens fãa maaname tɩ Zu-soabã sẽn dag n gom ne b no-rɛɛsã noorã paam pidsgu: 23Ade, pa-kuil na n dɩka pʋga, n dog bi-ribla, la b na n pʋda a yʋʋr tɩ Emanuwɛlle, sẽn dat n togs tɩ Wẽnd be ne-do. 24A Zozɛf sẽn neke, yẽ maana wa Zu-soabã malɛkã sẽn yeel yẽ wã, la a peega a pagã. 25La yẽ ka bãng-a hal t'a rog bi-riblã, t'a pʋd a yʋʋr t'a Zezi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\