1 Kwarinti hay 10

1Məlma aɗaw hay, ya wuɗey ka sərfadamara cek masa Gazlavay ma ka ta papaŋ ŋga papa aləkwa hay zleezle daa masa ata fa səpmar wurzay ŋga Mawiz. Gazlavay ta sərtata la ta mekwtene tabiya ata. Asaya, ata tabiya ta zləŋgam la ta daa Bəlay Magaza. 2Ata tabiya, Gazlavay ta katar baptem la daa mekwtene leŋ daa bəlay a, amba a cəmta ta Mawiz. 3Ata tabiya, ta zəmam cek ma sawa ta fa Gazlavay la daa slam a, 4asaya, ta sam yam ma sawa ta fa Gazlavay la may. Yam masa ata ma samara ha na, a bawa daa pəraɗ masa Gazlavay ma vəldatara. Pəraɗ aha fa daw asi ata. Pəraɗ aha na, ara Kəriste. 5Ta ŋgene he cəpa, ndəhay ga da wuzlah ata, a kam cek ma mbafar a Gazlavay ba. Maja ŋgene, ta məcam sem da wuzlah-ley. 6Cek hay a ma kam ŋgene na, a pandakwar leŋgesl amba cek hay malamba masa papaŋ ŋga papa aləkwa hay ma kamara ŋgene na, ya kakwa ba. 7Ndəhay siya da wuzlah ata ta tam kuley hay la. Aŋga letek anda ma wuzlalakaya zleezle daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey: «Da mey kuley, ndəhay a njam ŋga zəmey cek ta ŋga sey wuzam. Fa dəɓa ha, a lacam, a gərvam da mey kuley a.» Akwar na, ka da tam kuley anda ata ba. 8Ndəhay siya da wuzlah ata ta lam vaw saw la da palah, maja ŋgene, ndəhay gabal kwakwar cew a ray a maakar (23.000) ta məcam la pas pal. Aləkwa na, ya da lakwa vaw saw da palah anda ata ba. 9Ndəhay siya da wuzlah ata ta jadamara Bay Gazlavay la, haa zezekw hay a zamata, ta’, a məcam. Aləkwa na, ya da jadakwa Bay Mahura Kəriste anda ata ma jadamara Bay Gazlavay ba. 10Ndəhay siya da wuzlah ata taa ŋguram mey la, maja ŋgene, maslaŋ ŋga Bay Gazlavay masa ma kəɗey ndaw vagay ta kəɗta sem vagay. Akwar na, ka daa ŋguram mey anda ata ba. 11Cek hay maaya ba ma hətfatar papaŋ ŋga papa aləkwa hay a ŋgene na, amba ndəhay a pam leŋgesl. Ta wuzlalamata cek hay a ma kam ŋgene la aa ɗerewel ŋga Gazlavay amba a pandakwar leŋgesl, aləkwa masa ta dey da bəla masa fa da ndəvey keɗe. 12Maja ŋgene, ndaw ma wulkey aa majarakaya na, si a wey vaw, da daa ba na, a da təɗey. 13Banay ma sawa a ray akwar ŋga jadakwar na, aa letek ta banay ma sawa a ray ndəhay tabiya. Gazlavay na, cek masa aa ma ləvey a ka la na, a ka fara fara. Gazlavay a, a jənkwar la, anda keɗe, cek ma da jadakwar ŋga fənkwar ta gədaŋ daa ba. Da masa banay fa sawa a ray akwar ŋga jadakwar na, Gazlavay a da vəlkwar gədaŋ amba ka ɓəsmara banay a, asaya, a vəlkwar cəveɗ amba ka ləham. 14Anda keɗe, jam aɗaw hay, hwam dəreŋ ta kuley hay. 15Yaa guzlkwar anda keɗe kaa na, maja ya səra akwar ndəhay ta leŋgesl. Mey masa yah maa guzlda keɗe na, ara mey fara fara. Akwar ta ray akwar, wulkam da ray mey a cey! 16Daa masa aləkwa fa zəmkwa ɗaf ŋga sərfedey meməcey ŋga Kəriste na, aləkwa fa kakwa suse a Gazlavay maja cek mesey daa vəley, ya sərkwa aləkwa macəmkaya ta Kəriste maja mambaz aŋga. Daa masa aləkwa fa zəmkwa peŋ na, ya sərkwa aləkwa macəmkaya ta Kəriste maja vaw aŋga. 17Ma zəmamara peŋ e na, aləkwa ga, ama peŋ e na, aŋga pal gway. Maja ŋgene, aləkwa macəmkaya pal. 18Wulkam da ray ndəhay Israyel hay zleezle, ata fa həram gənaw hay da ray slam-mefəkey cek a Gazlavay. Ndəhay ma zəmam aslaw mavəldakaya ŋgada Gazlavay na, ata macəmkaya ta Gazlavay. 19Yaw, mey a keɗe, a wuɗey ŋga ləvey na, kwara? A wuɗey ŋga ləvey, kuley ta aslaw ŋga kuley a na, ara cek hay fara fara ba. 20Ama da ndəhay ma sərmara Gazlavay ba fa tam kuley na, a vəldamara aslaw a, a mesəfney maaya ba hay, ba na, a Gazlavay ba. Ya wuɗey na, ka cəmam ta mesəfney maaya ba hay a ba. 21Ka sam cek masa mavəldakaya ŋgada mesəfney maaya ba hay, asaya, ka sam cek ŋga sərfedey meməcey ŋga Bay Mahura saya na, kwara? Ka zəmam ɗaf masa mavəldakaya ŋgada mesəfney maaya ba hay, asaya, ka zəmam ɗaf ŋga sərfedey meməcey ŋga Bay Mahura saya na, kwara? 22Da ya kakwa kəne na, Bay Mahura a da cey mevel a ray aləkwa, ba diya? Ka wulkam na, ya fənkwa Bay Mahura ta gədaŋ daw? 23Ndəhay siya da wuzlah akwar, fa wulkam, a ləvam: «Cek matəkakaya ŋga key na, daa ba.» Ahaw, fara, cek matəkakaya daa ba, ama cek hay tabiya maaya ŋga key ba. «Cek matəkakaya ŋga key na, daa ba.» Ama cek hay tabiya a gwamara ŋga jənmata ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu ba. 24Ka da nəkam dey fa cek hay ma jənmakwar daada ba, ama nəkam dey fa cek hay ma jənam ndəhay mekele may. 25Aslaw tabiya masa akwar ma hətam daa luma na, ka gwamara ŋga həɗkamara, ka zəmamara. Ka da wulkam da ray a ba səlak, ka daa cəfɗamara ara aslaw ŋga me ba. 26Yaa guzley anda keɗe na, maja mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey: «Bəla ta cek hay da hwaɗ a tabiya na, ara ŋga Bay Gazlavay.» 27Anda keɗe, da ndaw ma təɓa mey ŋga Yesu Kəriste ba ta zəlkwar la ŋga zəmey ɗaf da way aŋga, da akwar ma təɓmara la ŋga daw a way aŋga ha na, ɗaf masa ata ma vəldamakwara na, zəmamara, ka da wulkam da ray a ba səlak, ka daa cəfɗamara ara aslaw ŋga me ba. 28Ama da ndaw a ləvkwar: «Aslaw keɗe, ara aslaw ŋga kuley» na, ŋgene, ka da zəmamara ba. Ka zəmamara ba maja ndaw ma kadakwara ŋgene, a da wulkey. 29Yaa guzley na, maja mewulkey akwar ba, ama maja mewulkey ŋga ndaw aha. Fara fara, cek matəkakaya ŋga zəmey na, daa ba. Kaa, ya da key cek anda mewulkey ŋga ndaw mekele na, maja me? 30Da ya zəmey cek na, ya kar suse a Gazlavay maja cek aha. Kaa ndaw aa guzley maaya ba da ray aɗaw maja yah ma zəma cek masa yah ma kar suse sem a Gazlavay maja na, kwara? 31Maja ŋgene, kwa ka zəmam cek, kwa ka sam cek, kwa ka kam cek wura wura na, kamara amba sləmay ŋga Bay Gazlavay a zəley. 32Ka da kam cek masa ma həldata ndəhay ŋga kam mebərey ba, kwa ŋgada ndəhay Jəwif hay, kwa ŋgada ndəhay masa Jəwif hay ba hay, kwa ŋgada ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, ka da kam ba. 33Njam anda yah, cek hay tabiya masa yah ma ka na, ya wuɗey amba a mbafatar a ndəhay tabiya. Ya nəkey dey na, fa cek ma da jənya yah taava aɗaw ba, ama ya fa nəkey dey fa cek ma da jəney ndəhay ga may, amba Gazlavay a ləhdata daa mebərey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\