1 Kwarinti hay 12

1Məlma aɗaw hay, wure keɗe ya daa guzlkwar da ray gədaŋ mekele mekele masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma vəlda ŋgada ndaw a, ndaw a maja mewuɗey-vaw aŋga. Ya wuɗey na, ka cəndamara mey da ray gədaŋ a maaya maaya. 2Ka sərmara daa masa akwar ta təram ndəhay ŋga Yesu Kəriste daa ba araŋ na, akwar fa tam kuley hay. Kuley hay na, aa guzlam ba, ama akwar fa vəldamara ray akwar a kuley hay ŋga wamakwar ma fəna ma fəna, ka gwamara ŋga jaram ba. 3Maja ŋgene, ya wuɗey na, ka sərmara fara fara, da ndaw aŋga ta Mesəfney ŋga Gazlavay da ray a na, ndaw aha, a gwa ŋgaa guzley, a ləvey: «Kuse! Yesu ŋga nəsey» na, daa ba. Ama, da ndaw aa guzley, a ləvey: «Yesu ara Bay aləkwa Mahura» na, ŋgene, ndaw aha aa guzley ta gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay. 4Gədaŋ masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma vəldatara a ndəhay ŋga key sləra aŋga na, a wuzwa wal wal fa ndaw a fa ndaw a, ama ara Mesəfney a pal ŋgene ma vəldatara a ndəhay. 5Sləra hay masa Bay Mahura Yesu ma vəldatara ŋgada ndəhay na, ata wal wal may, ama ya kakwa sləra ŋgada Bay Mahura pal gway. 6Gazlavay a vəltar gədaŋ wal wal ŋgada ndəhay ŋga key sləra aŋga, ama ara Gazlavay pal ma vəlda gədaŋ ŋga key sləra hay a tabiya. 7Gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay fa wuzwa vaw wal wal ŋgada kwa waawa da wuzlah akwar. A key anda ŋgene na, ŋga jəney ndəhay tabiya. 8Mesəfney ŋga Gazlavay a vəlar leŋgesl maaya ŋgada ndaw ŋgaa guzley maaya. Ŋgada ndaw laŋgar, Mesəfney a, a vəlar gədaŋ ŋga sərey cek hay amba a wuzdatara a ndəhay. 9Ŋgada ndaw laŋgar saya, Mesəfney ŋga Gazlavay a vəlar gədaŋ ŋga təɓey mey ŋga Yesu fara fara aa mevel aŋga. A səra a gwa a key cek ma fəna gədaŋ aŋga ta fa Mesəfney ŋga Gazlavay a. Ŋgada ndaw mekele, Mesəfney ŋga Gazlavay a vəlar gədaŋ ŋga mbəley masa-macay hay. Ara Mesəfney ŋga Gazlavay a pal ŋgene ma vəlda gədaŋ ŋga key sləra hay a. 10A vəlar ŋgada ndaw laŋgar gədaŋ ŋga key maazla hay. Ŋgada ndaw mekele, a vəlar gədaŋ ŋga təley mey masa Gazlavay ma wuzdara. Ŋgada ndaw mekele, a vəlar gədaŋ ŋga sərey sləra ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay ta ŋga sərey sləra ŋga mesəfney maaya ba. Ŋgada ndaw laŋgar saya, a vəlar gədaŋ ŋgaa guzley ta mey hay mekele mekele masa aŋga ma cənda ba. Ŋgada ndaw laŋgar saya, a vəlar gədaŋ ŋga mbəɗdey mey masa ndaw ma cənda ba. 11Ara Mesəfney ŋga Gazlavay a pal taava aŋga ma gwa ŋga vəlda gədaŋ ŋga key sləra hay a tabiya. Mesəfney a, a wunkey gədaŋ mekele mekele anda aa ma wuɗey ŋgada kwa waawa. 12Yaw, vaw ŋga ndaw-magədaŋ na, aŋga pal, ama mezəvey hay mekele mekele daha. Kwa mezəvey hay ga fa ndaw daha, ama vaw na, aŋga pal gway. Kəriste na, aa kəne may. 13Daa masa aləkwa ma hətkwa baptem na, aləkwa tabiya ta tərkwa vaw pal sem ta gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay pal. Aləkwa tabiya, kwa Jəwif hay, kwa ndəhay masa Jəwif hay ba, kwa beke hay, kwa beke hay ba, Gazlavay a vəlndakwar na, Mesəfney aŋga ha ŋgene pal. 14Vaw ŋga ndaw na, aŋga ta mezəvey pal daada ba, ama aŋga ta mezəvey hay ga. 15Da salay a ləvey: «Yah mezəvey ŋga vaw ba maja yah na, har ba», kwa da aa guzley kəne na, aŋga mezəvey ŋga vaw ba fara daw? 16Da sləmay a ləvey: «Yah mezəvey ŋga vaw ba, maja yah na, dey ba», kwa da aa guzley kəne na, aŋga mezəvey ŋga vaw ba fara daw? 17Da vaw ŋga ndaw ara dey daada na, ŋgene ndaw aha a da jəkey sləmay ta me? Da vaw ŋga ndaw, ara sləmay daada na, ŋgene ndaw aha a da cənda mezey ŋga cek hay ta me? 18Ama Gazlavay ta katərwa mezəvey hay ŋga vaw la tabiya aa slam aŋga, aa slam aŋga, anda aa ma wuɗey. 19Da Gazlavay a pey mezəvey ŋga vaw pal daada na, ŋgene, ara vaw ba. 20Ya sərkwa, mezəvey hay ŋga vaw na, ata ga, ama vaw na, aŋga pal gway. 21Anda keɗe, dey a gwa a ləvey: «Walay aɗaw ta har daa ba» na, kəne ba. Asaya, ray a gwa a ləvey: «Walay aɗaw ta salay daa ba» na, kəne ba. 22Sasəkar jak, mezəvey ŋga vaw masa kah ma pa ŋga cek ŋga tede ŋgene, da mezəvey a daa ba na, ka məcey. 23Mezəvey hay ŋga vaw masa ma mbafandakwar ba na, ya wakwa vaw ta aŋga jak, ba diya? Mezəvey hay ŋga vaw masa aləkwa ma ɓadatakwa fa dey ŋga ndəhay na, ya pakwa leŋgesl kalah na, a ray ata jak, ba diya? 24Mezəvey hay ŋga vaw masa ma mbam na, ŋga ata, ya pakwa leŋgesl a ray ata ba. Gazlavay a pata mezəvey ŋga vaw ŋga ndaw cəpa, a həsltar ray. A həsltar ray ma fəna na, ŋgada mezəvey hay masa ma nəkam anda cek ŋga tede. 25A patərwa mezəvey hay tabiya aa slam a na, amba vaw a wunkey ba, asaya, amba mezəvey hay a jənam vaw da wuzlah ata. 26Da mezəvey ŋga vaw pal fa sərey banay na, mezəvey hay ŋga vaw tabiya a səram banay asiya may. Da fa həslmar ray a mezəvey ŋga vaw pal na, mezəvey hay siya tabiya aa səmam may. 27Yaw, akwar na, vaw ŋga Kəriste. Kwa waawa na, aŋga mezəvey pal ŋga vaw ŋga Kəriste he. 28Daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu na, Gazlavay ta pey ndəhay la mekele mekele ŋga key sləra aŋga. Ŋgeeme na, a pey ndəhay meslərey ŋga Yesu. Ŋga dey cew e na, a pey ndəhay ma təla mey aŋga. Ŋga dey maakar a na, a pey ndəhay maa sərkada ndəhay. Asaya, ŋgada ndəhay mekele a vəltar gədaŋ ŋga key maazla hay. Ŋgada ndəhay mekele, a vəltar gədaŋ ŋga mbəley masa-macay hay. Ŋgada ndəhay mekele, a vəltar gədaŋ ŋga jəney ndəhay. Ŋgada ndəhay mekele, a vəltar gədaŋ ŋga key bay-ray. Ŋgada ndəhay mekele saya, a vəltar gədaŋ ŋgaa guzley ta mey hay mekele mekele masa ata ma sərmara ba. 29Ndəhay tabiya na, ata ndəhay meslərey ŋga Yesu daw? Ndəhay tabiya na, fa təlam mey ŋga Gazlavay daw? Ndəhay tabiya na, faa sərkadamatara mey ŋga Gazlavay a ndəhay daw? Ndəhay tabiya na, fa kam maazla hay daw? 30Ndəhay tabiya na, fa mbəlam ndəhay daa macay daw? Ndəhay tabiya na, faa guzlam ta mey hay masa ata ma sərmara ba daw? Ndəhay tabiya na, fa mbəɗdamara mey hay masa ndəhay ma cəndamara ba a ndəhay mekele daw? 31Ama sləra hay masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma vəldatara a ndəhay ma fənta siya hay na, kamara ta mevel pal. Wure keɗe, ya da wuzkwar cəveɗ maaya ma fənta cəveɗ hay mekele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\