1 Kwarinti hay 14

1Teeseɗ na, səpam ŋga wuɗey vaw da wuzlah akwar. Asaya, vəldamara ray akwar may ŋga hətey gədaŋ masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma vəldatara ŋgada ndəhay ŋga key sləra aŋga. Vəldamara ray akwar kalah na, ŋga hətey gədaŋ ŋga təley mey masa Gazlavay ma wuzdara ŋgada ndəhay. 2Ndaw maa guzley mey hay masa ma cəney ba na, a key ŋgene, aa guzlar a Gazlavay, ba na, aa guzley ŋgada ndəhay ba, maja ndəhay a cəndamara mey masa aŋga maa guzlda ha ba. Aa guzley ŋgene na, ta gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay, aa guzley da ray cek hay maɓadatakaya. 3Ama ndaw ma təla mey masa Gazlavay ma wuzdara na, a key ŋgene, aa guzltar a ndəhay. Mey aŋga a vəltar gədaŋ a ndəhay, a jənta amba a təɓmara mey ŋga Gazlavay maaya maaya, asaya, a dəktar mevel. 4Ndaw maa guzley mey masa ndəhay ma cəndamara ba na, ŋgene, mey a, a jəney aŋga ray aŋga gway. Ndaw ma təla mey masa Gazlavay ma wuzdara na, a key ŋgene, a jənta ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu tabiya. 5Ya wuɗey na, akwar tabiya, kaa guzlam ta mey masa ndəhay ma cəndamara ba, ama ya wuɗey ma fəna saya na, ka təlam mey masa Gazlavay ma wuzdakwara may. Da ndaw aa guzley ta mey masa ndəhay ma cəndamara ba, maaya na, ndaw ŋga mbəɗda mey a daha amba mey a, a jənta ndəhay tabiya daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu. Da ndaw ŋga mbəɗda mey a daa ba na, ŋgene, ndaw ma təla mey masa Gazlavay ma wuzdara na, a jənta ndəhay a fəna ndaw maa guzley ta mey masa ndəhay ma cəndamara ba. 6Məlma aɗaw hay, da ya daw fa akwar, yaa guzlkwar ta mey mekele mekele masa akwar ma cəndamara ba, ŋgene, mey a, a da jənkwar na, kwara? Da ya kadakwara mey maɓadakaya ŋga Gazlavay ba, da ya wuzdakwara cek hay mekele ba, da ya təley mey masa Gazlavay ma wuzdiwa ba, asaya, da yaa sərkadakwar ba na, ŋgene, a key ya jənkwar daw? 7Aŋga letek ta cek hay ma ka walay anda sləlam ta ganjaval. Da ka fa sləlam saw na, ndaw a da cənda ɗay ŋga walay masa kah ma fa ha na, kwara? Da ka kəɗa ganjaval saw na, ndaw a da cənda ɗay ŋga walay masa kah ma kəɗa ha na, kwara? 8Mefey taalam ŋga zəley ndəhay ŋgadaa vəram na, kəne may. Da ndaw ma fa taalam a maaya maaya daa ba na, ndaw fa da səra ara madaw ŋgadaa vəram na, daa ba. 9Ŋgada akwar may kəne. Da kaa guzlam mey masa ndəhay ma cəndamara ba, ndəhay a da cəndamara mey masa akwar maa guzldamara ha na, kwara? Anda keɗe, mey akwar a, a da tərey ŋga cek ŋga tede. 10Mey hay mekele mekele ga daha da bəla. Kwa səkway wura wura faa guzley ta mey aŋga na, a cənda. 11Anda keɗe, da ndaw aa guzlya ta mey aŋga, ama ya cənda mey a ba na, ndaw a ŋgene aŋga ndaw-məlak fa mey aɗaw. Yah may, yah məlak fa mey aŋga. 12Yaw, maja akwar fa wuɗam ŋga hətey gədaŋ ŋga key sləra hay masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma vəldatara ŋgada ndəhay aŋga hay na, maaya na, ka səpam ŋga hətey teeseɗ na, gədaŋ ŋga key sləra hay ma gwa ŋga jənmata ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu. 13Maja ŋgene, ndaw masa ta gədaŋ ŋgaa guzley ta mey masa ndəhay ma cəndamara ba na, ŋga dərey daŋgay a Gazlavay amba Mesəfney ŋga Gazlavay a vəlar gədaŋ ŋga mbəɗda mey a ta mey masa ndəhay ma cəndamara. 14Da ya dərar daŋgay a Gazlavay ta mey masa yah ma cənda ba na, fara fara mevel aɗaw fa dərey daŋgay, ama yah na, kwa ya cənda ba səlak. 15Anda keɗe, ya da key na, kwara? Ya da dərey daŋgay ta mey masa yah ma cənda ba ta gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay, asaya, ya da dərey daŋgay ta mey aɗaw ta leŋgesl aɗaw may. Ya da zley walay ta mey masa yah ma cənda ba ta gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay, asaya, ya da zley walay ta mey aɗaw ta leŋgesl aɗaw may. 16Da kah, ka fa kar suse a Gazlavay ta mey masa ndəhay ma cəndamara ba na, ndaw ma səra mey ŋga Gazlavay ba da wuzlah akwar na, a gwa ŋga təɓa, a ləvey: «Amen» na, kwara? A gwa ba, maja a cənda mey masa kah maa guzlda ha ba. 17Kwa ka fa kar suse a Gazlavay maaya maaya daa medərey-daŋgay a na, ama medərey-daŋgay a, a gwa ŋga jəna ndaw aha ba. 18Ya fa kar suse a Gazlavay maja ya faa guzley mey hay ga masa ndəhay ma cəndamara ba a fənkwar. 19Ama, da masa yah da wuzlah ndəhay ŋga Yesu makustakaya na, ŋgama yah maa guzley mey pal ta mey masa ndəhay ma cəndamara amba yaa sərkadata, da ray yah ma daa guzley ga ta mey masa ndəhay ma cəndamara ba. 20Məlma aɗaw hay, daa menjey akwar na, ka da wulkam anda bəza hay ba, ama wulkam anda ndəhay ma sərmara mey ŋga Gazlavay maaya maaya. Ka da kam cek malamba daa sləra akwar ba. Təram anda bəza hay da mey ɗəwa masa ma sərmara ŋga key cek malamba ba. 21Mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey: «Bay Gazlavay a ləvey: “Ya daa guzltar a ndəhay aɗaw hay ta mey masa ata ma cəndamara ba. Ahaw, ya daa guzltar ta mey ŋga ndəhay daa hwayak mekele. Ama ta ŋgene he cəpa na, ndəhay aɗaw hay fa da jəkfamaya sləmay daa ba cəŋga.”» 22Anda keɗe, ŋgada ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu ba, meeguzley ta mey masa ndəhay ma cəndamara ba na, ara cek ma wuzwa ŋgada ata, Gazlavay a katar sariya la. Ŋgada ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu na, kəne ba. Ŋgada ata, metəley-mey ŋga Gazlavay na, ara cek ma wuzwa Gazlavay aa da wuzlah ata. Ŋgada ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu ba na, kəne ba. 23Wulkam cey: da masa akwar ndəhay ŋga Gazlavay makustakaya tabiya, ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu ba, da daa ba, ndəhay ma samawa ŋga jəkam sləmay saw a samawa a wuzlah akwar, a hətfamakwar akwar faa guzlam ta mey hay masa ndəhay ma cəndamara ba na, a padamakwar ŋga ndəhay ta malula da ray, daa ba daw? 24Ama da akwar tabiya fa təlam mey masa Gazlavay ma wuzdakwara, ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu ba ta ndəhay ma samawa ŋga jəkam sləmay saw a samawa, a hətfamakwar na, mey a, a da wuzdatara mebərey ata. Asaya, mey akwar a, a da vəltar mewulkey da ray menjey ata maaya ba, 25cek hay maɓadatakaya daa mevel ata, a da wuzwa a palah. Maja ŋgene, a da ragadamar a Gazlavay, a da həlmamara, asaya, a da ləvam: «Fara fara, Gazlavay aa da wuzlah akwar.» 26Maja ŋgene, məlma aɗaw hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, ka da kam na, kwara? Da masa akwar makustakaya daa slam a na, ndaw pal da wuzlah akwar ŋga zley walay, ndaw mekele ŋgaa sərkadata ndəhay ta mey ŋga Gazlavay, ndaw mekele ŋga wuzda cek masa Gazlavay ma wuzdara a ndəhay, ndaw mekele ŋgaa guzley ta mey masa ndəhay ma cəndamara ba, ndaw mekele saya ŋga mbəɗda mey a, a ndəhay. Ka kamata cek hay tabiya ŋgene na, ŋga jəney ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu amba a diyam fa mey fa mey. 27Da ndaw aa guzley ta mey masa ndəhay ma cəndamara ba na, ndəhay cew, da daa ba, maakar gway ŋgaa guzlam pal pal, ndaw pal ŋga mbəɗda mey masa ata maa guzldamara ha a ndəhay. 28Da ndaw ŋga mbəɗda mey a daa ba na, ŋgene, ndaw maa guzley ta mey masa ndəhay ma cəndamara ba ha na, a daa guzley ta gədaŋ fa mey ŋga ndəhay ba, ama ŋgaa guzley da hwaɗ da hwaɗ ŋgada ray aŋga ta ŋgada Gazlavay gway. 29Ŋgada ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay na, ndəhay cew, da daa ba, maakar ŋgaa guzlam gway, ndəhay siya na, ŋga jəkam sləmay da mey a ara mey ŋga Gazlavay fara fara kwa. 30Daa masa ndaw masa faa guzley na, da Gazlavay a wuzar mey a ndaw mekele daa mekusey akwar na, maaya na, ndaw masa ŋgeeme a njey teete ɗagay. 31Akwar tabiya akwar, akwar ta cəveɗ ŋga təley mey ŋga Gazlavay, ama gwaguzlam pal pal amba ndəhay tabiya aa sərkam maaya maaya, asaya, amba a hətam gədaŋ. 32Ndaw masa aa ta gədaŋ ŋga təley mey ŋga Gazlavay na, ara aŋga ma wey da ray gədaŋ aha, 33maja mekey cek ta cəveɗ e ba na, a mbafar a Gazlavay ba. Gazlavay a wuɗey na, ya njakwa ta zazay. Njam anda ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu siya. 34Masa akwar makustakaya daa slam a na, ŋgusay ŋga njam teete. Ata ta cəveɗ ŋgaa guzley daa ba, ŋga namatar ray a zel hay anda mawuzlalakaya daa mewey ŋga Gazlavay. 35Da mey daha masa ata ma cəndamara ba na, a daa cəfɗamara daa mekusey a ba, ama ŋgaa cəfɗamata fa zel ata hay da way. Ŋgwas aa guzley daa mekusey ŋga ndəhay ŋga Yesu na, maaya ba. 36Ka wulkam mey ŋga Gazlavay a zlawa na, fa akwar gway daw? Ka wulkam mey ŋga Gazlavay a wusey na, fa akwar daada daw? 37Da ndaw a wulkey aa ta gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay, da daa ba, aa ta gədaŋ ŋga wuzey mey ŋga Gazlavay na, ŋga səra, mey masa yah ma wuzlalakwara keɗe na, ara mey masa Bay Mahura ma wuzdiwa. 38Da ndaw aha a jəkey sləmay fa mey masa yah ma wuzlalakwara keɗe ba na, ŋgene, Gazlavay fa da səra ndaw aha daa ba. 39Da ray ŋgene, məlma aɗaw hay, səpam teeseɗ na, gədaŋ ŋga təley mey ŋga Gazlavay. Asaya, da ndəhay faa guzlam ta mey hay masa ndəhay ma cəndamara ba na, ka da təkmata ba. 40Cek masa mahura na, si ka kamata cek hay tabiya daa mekusey akwar maaya maaya, asaya, ka kamata ta cəveɗ e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\