1 Kwarinti hay 15

1Məlma aɗaw hay, ya wuɗey ŋgaa guzlkwar saya da ray Mey-maaya-mawiya masa yah ma wuzdakwara zleezle masa akwar ma təɓmara. Ahaw, akwar ta təɓmara mey a la fara fara aa mevel akwar. 2Ta fa metəɓey Mey-maaya-mawiya ha na, Gazlavay a ləhdakwar la, ama si akwar fa təɓmara anda yah ma wuzdakwara, ka mbəkdamara ba. Da daa ba na, metəɓey mey a ŋgada akwar na, ara cek ŋga tede. 3Ya taa sərkadakwara mey masa Yesu maa sərkadiwa la. Mey masa mahura da hwaɗ a na, ara Kəriste ma məcey maja mebərey aləkwa anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay. 4Ta jəhmara la, ŋga ɗar maakar a ta sləkɗawa sem daa meməcey anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay. 5Masa aŋga ma sləkɗawa cay daa meməcey a na, ta wuzar vaw la a Piyer, asaya, ta wuztar vaw la a ndəhay aŋga hay meslərey siya. 6Fa dəɓa ha, ndəhay aŋga hay a fəna temere zlam ta hətmar la ata cəpa daa slam a may. Ndəhay ma hətmar na, har-gədaŋ da wuzlah ata, ata daha ta dey ɗagay, ama siya hay ta məcam sem. 7Ta wuzar vaw la a Jak. Fa dəɓa ha, ta wuztar vaw la a ndəhay aŋga hay meslərey tabiya saya. 8Fa dəɓa ata tabiya, kwa yah anda bəzey masa ma yawa rav-baŋ na, ta wuzya vaw la may. 9Dasi ndəhay meslərey ŋga Yesu Kəriste tabiya na, yah mecəhe da wuzlah ata. Yah na, ya wusa amba a zəlmaya ndaw-meslərey ba, maja ya ta sərdata banay la ta ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu Kəriste. 10Ama maja mepəsey-mey ŋga Gazlavay da ray aɗaw na, ya ta tərey ndaw masa akwar ma hətmar wure keɗe la. Mepəsey-mey aŋga ha na, ara cek ŋga tede ŋgada yah ba, sasəkar jak, ya ta key sləra la ga, ma fəna ndəhay meslərey mekele. Ma ka sləra ha na, ara yah ta gədaŋ aɗaw ba, ama fara fara ara maja mepəsey-mey ŋga Gazlavay aa da ray aɗaw. 11Anda keɗe, kwa da ara yah ma wuzda Mey-maaya-mawiya, kwa da ara ndəhay meslərey mekele na, ara cek letek. Ala tabiya ala, ya wuzam mey letek masa akwar ma təɓmara aa mevel akwar. 12Ala fa wuzdamara ya ləvam Kəriste ta sləkɗawa sem daa meməcey. Kaa, ndəhay siya da wuzlah akwar a ləvam ndəhay fa da sləkɗamawa daa meməcey daa ba na, kwara? 13Da fara fara ndəhay fa da sləkɗamawa daa meməcey daa ba na, ŋgene, Kəriste ta sləkɗawa daa meməcey daa ba may. 14Da fara fara Kəriste ta sləkɗawa daa meməcey daa ba na, ŋgene, mey ŋga Gazlavay masa ala ma wuzdamara na, ara mey ŋga tede, ka təɓmara mey a ŋga tede may. 15Da kəne na, ala ta mbərzlam sem a ray Gazlavay maja ala ta ləvmatar la a ndəhay, Gazlavay ta sləkɗadərwa Kəriste sem daa meməcey. Ama da ndəhay fa da sləkɗamawa daa meməcey daa ba na, ŋgene, Gazlavay ta sləkɗadərwa Kəriste daa meməcey daa ba may. 16Da Gazlavay fa da sləkɗadatərwa ndəhay daa meməcey daa ba na, ŋgene, Kəriste may, Gazlavay ta sləkɗadərwa daa meməcey daa ba. 17Da Gazlavay ta sləkɗadərwa Kəriste daa meməcey daa ba na, ŋgene, ka təɓmara mey aŋga ŋga tede, asaya, akwar ta mebərey cəŋga. 18Anda meləvey saya, ndəhay ma təɓmara mey ŋga Kəriste masa ma məcam sem na, taa zəɗam sem. 19Da aləkwa fa pakwa Kəriste ŋga ndaw ma da jənndakwar fara fara, ama da a jənndakwar daa masa aləkwa da bəla daada na, ŋgene, anja matəway daa dey aləkwa a fəna ŋga ndəhay mekele la. 20Ama fara fara na, Kəriste ta sləkɗawa sem daa meməcey. Aŋga na, ara ndaw masa ma sləkɗawa teeseɗ daa meməcey. Anda keɗe, a wuzwa fara fara ndəhay mekele a sləkɗamawa la daa meməcey may. 21Meməcey a sawa a bəla na, ta fa ndaw pal, mezəley Adam. Yaw, ma wura cəveɗ amba ndəhay a sləkɗamawa daa meməcey na, ara ndaw pal may, mezəley Yesu Kəriste. 22Ndəhay tabiya a məcam maja ata macəmkaya ta Adam aha. Ama ndəhay tabiya masa macəmkaya ta Kəriste na, a sləkɗamawa la daa meməcey anda aŋga may. 23Ama kwa waawa a da sləkɗawa daa meməcey na, fa dəle fa dəle. Kəriste ta sləkɗawa sem teeseɗ daa meməcey. Ta pas masa aa ma da vəhwa na, ndəhay aŋga hay a sləkɗamawa la daa meməcey may. 24Fa dəɓa ha, bəla a ndəvey la. Kəriste a daa zəɗdata mesəfney hay maaya ba hay ta gədaŋ ŋga bay ata hay tabiya. A da key bay-gula da ray bay hay ma wam da bəla. Fa dəɓa ha, a da vəldara bay aŋga a Gazlavay Papaŋ aa slam a. 25Ama si Kəriste a wey da ray cek hay tabiya haa kasl Gazlavay Papaŋ ma pata masa-gəra aŋga hay tabiya asi salay aŋga ɗagay. 26Masa-gəra ŋga madagway-dakw masa Gazlavay ma daa zəɗda na, ara meməcey. 27Yaw, mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey: «Gazlavay ta pata cek hay tabiya la asi har ŋga Bəzey aŋga.» Ahaw, mawuzlalakaya anda ŋgene, ama fara fara, Gazlavay na, fa da njey asi har ŋga Bəzey aŋga daa ba, maja ara aŋga ma pata cek hay tabiya asi har ŋga Bəzey aŋga ha. 28Masa Gazlavay Papaŋ ta pata cek hay tabiya cay asi har ŋga Bəzey aŋga na, Bəzey aŋga ha may, a da vəlda ray aŋga asi har ŋga Papaha masa ma vəldara cek hay tabiya. Anda keɗe, Gazlavay Papaŋ a da wey maaya maaya da ray cek hay tabiya. 29Wulkam da ray ndəhay siya da wuzlah akwar ma hətam baptem maja ndəhay maməctakaya cey. Da fara fara ndəhay maməctakaya a sləkɗamawa daa meməcey daa ba na, a hətam baptem maja ndəhay maməctakaya na, maja me? 30Asaya, da ndəhay maməctakaya fa sləkɗamawa daa ba na, ala ta ray ala, ya fa vəldamara ray ala ŋga sərey banay mandaw mandaw na, maja me? 31Ahaw, mandaw mandaw ya fa hətar meməcey ta dey aɗaw. Məlma aɗaw hay, ya kadakwara cek hay tabiya keɗe na, maja fara fara ya faa səmey da ray akwar, akwar masa macəmkaya ta Yesu Kəriste Bay aləkwa Mahura. 32Feɗe da Efez, masa-gəra hay ga daha, ya ta kəɗey vaw la ta ata anda ta cek hay ŋga ley masa-həma. Da ya kəɗey vaw anda ŋgene maja mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ daada na, mekəɗey-vaw a, a da jənya na, kwara? Da ndəhay maməctakaya a sləkɗamawa daa ba na, ŋgene, a key anda mey daha ma ləvey: «Zəmkwa cek, sakwa cek, mandaw na, aləkwa daa saba.» 33Pam leŋgesl, maja da akwar fa pəkam ta ndəhay ma kam cek malamba na, akwar may ka kam cek malamba la anda ata. 34Kam cek ta cəveɗ e, ka da kam cek malamba saba. Ndəhay siya da wuzlah akwar daha masa ma sərmara Gazlavay ba. Yaa guzlkwar anda keɗe na, ŋga pakwar hwaray. 35Da kwa ndaw a gwa a wulkey daa ray aŋga, a ləvey: «Gazlavay a da sləkɗadərwa ndaw daa meməcey na, kwara? Vaw ŋga ndaw ma sləkɗawa daa meməcey, a da nəkey na, kwara?» 36Ndaw ma wulkey anda ŋgene na, ara ndaw manjar leŋgesl. Hulfaɗ masa kah ma sləka a ley na, a pəcwa ama masa masləkakaya cəma na, a zey. 37Hulfaɗ masa kah ma sləka, kwa ara daw, kwa ara meeme na, ka sləkey na, babəza daada gway, ka sləka ta panay a tabiya ba. 38Hulfaɗ hay na, ata wal wal, gwaslaf hay a may, ata wal wal. Masa kah ma sləka la na, Gazlavay a pəcrawa, a key gwaslaf anda Gazlavay ma wuɗey. 39Cek hay tabiya masa ta mesəfney na, ata ta vaw wal wal may. Anda meləvey, vaw ŋga ndaw-magədaŋ na, aŋga wal ta ŋga gənaw hay, wal ta ŋga ɗiyaŋ hay, asaya, wal ta ŋga ewet hay. 40Cek hay da gazlavay da vaɗ daha, cek hay da bəla daha may. Membey ŋga cek hay da gazlavay da vaɗ aŋga wal ta membey ŋga cek hay da bəla. 41Meweɗey ŋga pas na, aŋga wal, meweɗey ŋga kiya na, aŋga wal may. Meweɗey ŋga wurzla hay aŋga wal saya, kwa da wuzlah wurzla hay na, meweɗey ata wal wal. 42Masləkɗawa daa meməcey na, kəne may. Vagay masa ta pəshamara cay na, aŋga anda hulfaɗ, a da zey. Vaw masa ma sləkɗawa daa meməcey na, fa da zey daa ba səlak. 43Masa ta pəshamara vagay cay aa cəvay na, vagay a, a da zey, ara cek ŋga tede, asaya, a mbey fa dey ba. Ama masa ta sləkɗawa cay daa meməcey na, a zey ba, a njey aŋga ta gədaŋ, asaya, a mbey fa dey kalah. 44Da a pəsham vagay na, a pəsham ŋgene, aslaw ŋga vaw gway. Masa ta sləkɗawa cay na, a tərey vaw masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma ləma mawiya. Aləkwa ta vaw da bəla keɗe, ba diya? Sərmara, ya hətkwa vaw mekele la masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma ləma. 45Ara anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, ma ləvey: «Adam masa ŋgeeme na, ara ndaw-magədaŋ masa Gazlavay ma vəlar heter.» Adam masa ŋga madagway-dakw na, ara Kəriste ma tərey ŋga Mesəfney ma vəltar heter mawiya a ndəhay. 46Vaw masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma ləma na, ara vaw ŋgeeme ba. Anda keɗe, masa ŋgeeme na, ara vaw ŋga ndaw-magədaŋ da bəla keɗe ɗagay, fa dəɓa ha, vaw masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma ləma. 47Adam, ndaw ŋgeeme na, ara ndaw-magədaŋ masa Gazlavay ma ləma ta hwiyak. Ama Adam ŋga dey cew e na, a pawa salay da gazlavay da vaɗ. 48Ndəhay magədaŋ na, vaw ata anda vaw ŋga ndaw masa Gazlavay ma ləma ta hwiyak. Ndəhay da gazlavay da vaɗ na, vaw ata anda vaw ŋga ndaw ma pawa salay da gazlavay da vaɗ may. 49Wure keɗe na, vaw aləkwa anda vaw ŋga ndaw masa Gazlavay ma ləma ta hwiyak. Pas pal na, vaw aləkwa a da tərey anda vaw ŋga ndaw ma pawa salay da gazlavay da vaɗ. 50Məlma aɗaw hay, ya fa ləvkwar, aa slam masa Gazlavay fa wey da vaɗ na, ndaw fa da mbəzey a hwaɗ a ta vaw masa da bəla keɗe daa ba. Cek hay ma da zam na, a gwa ŋga cəmam ta cek hay ma da njam ŋga sərmataw ba. 51Jəkam sləmay, ya daa guzlkwar da ray cek maɓadakaya : ndəhay siya da wuzlah aləkwa tabiya fa da məcam daa ba, ama aləkwa tabiya, vaw aləkwa a da mbəɗey. 52A da key na, daa masa fa famara taalam ŋga madagway-dakw. Vaw aləkwa a da mbəɗey fiyaw fiyaw anda ndaw ma kəɓcey dey. Masa ta famara taalam cay na, ndəhay maməctakaya a sləkɗamawa la daa meməcey ta vaw masa ma da məcey saba. Aləkwa siya masa ta dey, aləkwa tabiya vaw aləkwa a da mbəɗey. 53Anda meləvey, vaw aləkwa ma da zey na, a da tərey ŋga vaw ma da zey saba. Ahaw, vaw aləkwa ma da məcey na, a da tərey ŋga vaw ma da məcey saba. 54Masa vaw aləkwa ta mbəɗey cay kəne na, ŋgene, mey mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay a da key fara fara anda mawuzlalakaya ha. Mey a, a ləvey: «Meməcey daa saba, Gazlavay ta fəna meməcey sem ta gədaŋ.» 55«Haya, bay-meməcey, gədaŋ akah na, aŋga ama dəɓa ama? Haya, bay-meməcey, ləvat akah masa kah ma məlta ndəhay ta aŋga na, aŋga ama dəɓa ama?» 56Ləvat ma məlta ndəhay ŋga məcam na, ara mebərey. Kwakwas ŋga Mawiz na, fa vəlar gədaŋ a mebərey ŋgaa zəɗdata ndəhay. 57Ama həlmakwa Gazlavay, maja ara aŋga ma vəlndakwar gədaŋ ŋga fəna meməcey ta fa Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste. 58Maja ŋgene, məlma aɗaw hay mawuɗtakaya, kam gədaŋ, kwa cek a da vəhdakwar ŋgada fa dəɓa ba. Kamara sləra ŋga Bay Mahura Yesu mandaw mandaw ta mevel pal. Ka sərmara sləra masa akwar ma kamara ta gədaŋ aŋga na, ara cek masa ŋga tede ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\