1 Kwarinti hay 16

1Ya daa guzlkwar wure keɗe na, da ray mey ŋga dala masa akwar ma da cakalamara ŋgada ndəhay ŋga Yesu da Jeruzelem. Ka da kamara anda yah ma ləvtar ŋgada ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu da Galati may. 2Fa luma ha, fa luma ha na, kwa waawa da wuzlah akwar ŋga ley dala daa dey masa aŋga ma hətar təɗe ta gədaŋ aŋga, ŋga cakala, amba da masa yah ma wusey la fa akwar na, ka cakalam dala mekele saba. 3Yah ma wusey la fa akwar na, ya slərdata ndəhay masa akwar ma walamata ŋga handamara dala akwar a, a Jeruzelem la. Ya slərdata la ta leeter da har masa yah ma da wuzlalatara da ray dala ha. 4Da maaya ya daw may na, ŋgene, ya diyam la bama daa slam a. 5Ya fa da daw aa hwayak ŋga Masadəwan amba ya cam ray ta ndəhay daa mecəmey-ray hay ŋga Yesu feteɗe. Fa dəɓa ha, ya wusey la fa akwar. 6Ayəwa, da ya njey la fa akwar nekəɗey kwa, da ya ndəvda kiya ŋga memeɗ la fa akwar kwa. Anda keɗe, masa ya fa da mbəkdakwar cay na, ka jənmaya la kwa ŋga daw aa slam wura wura mekele. 7Da ya wusey fa akwar amba ya njey nekəɗey gway na, ya wuɗey ba. Ama da Bay Mahura ta təɓa la na, ya wuɗey ŋga njey fa akwar ga. 8Ya njey la da Efez haa kasl gwagway ŋga Pantekwat ma wuswa, 9maja ya ta hətey har la ga ŋga key sləra maaya ŋga Gazlavay, asaya, masa-gəra hay ga feɗe daha. 10Da Timawte ta wusey la fa akwar na, təɓmara maaya maaya, amba a njey ta mandərzay daa dey ba, maja aŋga fa key sləra ŋga Bay Mahura anda yah may. 11Kwa ndaw a da rəsa ba səlak. Jənmara amba a vəhwa fa yah ta zazay, maja ya fa səkwta feɗe, aŋga ta məlmaŋ hay mekele . 12Da ray məlma aləkwa Apalaws na, ya ta kar ambahw la dey weewe, ya ləvar, maaya na, a daw ta məlmaŋ hay mekele ma da diyam fa akwar, ama a wuɗey ŋga daw wure keɗe ba səlak. Ama, da masa ta hətey har la na, a daw la. 13Ka da nam ɗar ba, njam maaya maaya daa cəveɗ ŋga Gazlavay, ka da zluram ba, kam gədaŋ. 14Cek hay tabiya masa akwar ma kamata na, kamara ta mewuɗey-vaw. 15Məlma aɗaw hay, ka sərmara Estefanas ta ndəhay da way aŋga, ba diya? Ata na, ndəhay masa ŋgeeme ma təɓmara mey ŋga Yesu Kəriste daa hwayak ŋga Akay. Ta vəldamara ray ata la ŋga jəney ndəhay ŋga Yesu. Ya kakwar ambahw, 16ndəhay anda ŋgene na, namatar ray. Asaya, namatar ray a ndəhay ma kam sləra bama ta ata. 17Ya faa səmey da ray ata Estefanas, Fartunatus leŋ Akaykus ma samawa fa yah. Masa yah ma hətatar na, anda ya hətey ŋgene na, akwar tabiya akwar. 18Ta dəkmaya mevel la anda ata ma dəkmakwar mevel may. Səkway ŋga ndəhay anda ŋgene na, həslmatar ray. 19Ndəhay ŋga Yesu daa mecəmey-ray hay daa slam hay mekele mekele daa hwayak ŋga Azi a camakwar har. Ata Akilas ta ŋgwas aŋga Pəriska, leŋ ndəhay ŋga Yesu masa ma kusam da way ata na, a camakwar har maaya maaya ta mezəley ŋga Bay Mahura Yesu. 20Ndəhay ŋga Yesu tabiya feɗe, a camakwar har may. Akwar tabiya, cam har da wuzlah akwar cəpa pal pal, anda akwar məlmaŋ hay. 21Yah, Pawl, ya cakwar har. Ara yah ta har aɗaw, ma wuzlalakwara mecey-har a keɗe. 22Ndaw ma wuɗa Bay Mahura ba na, anja Gazlavay ŋga nəsa. «Maranata.» Anja Bay aləkwa Mahura ŋga sawa. 23Anja maaya ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu ŋga njey ta akwar. 24Akwar ndəhay ŋga Yesu Kəriste, ya fa wuɗkwar, akwar tabiya akwar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\