1 Kwarinti hay 2

1Məlma aɗaw hay, masa yah ma daw fa akwar ŋga wuzdakwara mey maɓadakaya ŋga Gazlavay heyey na, ya taa guzley ta mey masa mazləɗkaya daa ba, asaya, ya taa guzley ta mey masa ma həɓkwar ray daa ba. 2Daa masa yah da wuzlah akwar na, ya ta kərza mevel la ŋga wulkey si da ray Yesu Kəriste ma məcey fa hwadam mazlaŋgalakaya gway. 3Daa ŋgene, yah masa-bəle, mandərzay fa kaya, ya faa wesey. 4Masa ya fa wuzdakwara mey ŋga Gazlavay na, ya taa guzley ta mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ amba ka təɓmara mey aɗaw na, daa ba. Ama ara gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay ma wuzdakwara mey aɗaw a na, ara mey fara fara. 5Da ray ŋgene, ka pamara Yesu ŋga ndaw akwar fara fara na, ara maja leŋgesl ŋga ndəhay ba, ama ara maja gədaŋ ŋga Gazlavay. 6Ta ŋgene he cəpa, ala faa sərkadamata ndəhay ma təɓmara mey ŋga Gazlavay maaya maaya ta leŋgesl masa fara fara da ray a. Yaa sərkadamata na, ŋga sərey cek ta leŋgesl ŋga ndaw-magədaŋ ba, asaya, ta leŋgesl ŋga bay hay da bəla keɗe ba, bay hay masa Gazlavay ma daa zəɗdata. 7Ama mesərey cek masa ala maa guzlam da ray a keɗe na, ara ta leŋgesl ŋga Gazlavay. Ara cek maɓadakaya dəga zleezle fa dey ŋga ndəhay. Dəga bəla ta zley daa ba araŋ na, Gazlavay ta wuɗey la ŋga ləhdandakwar ta fa leŋgesl e amba ya mbəzkwa aa slam aŋga meweɗey. 8Bay hay ma wam da bəla keɗe ta sərmara leŋgesl e daa ba. Da ta sərmara la na, anja ta dərmara Bay aləkwa Mahura, ndaw masa ta gədaŋ, fa hwadam mazlaŋgalakaya daa ba. 9Cek masa Gazlavay ma ka ha na, aŋga anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay ma ləvey: «Cek masa Gazlavay ma ɗiya ŋgada ndəhay masa aa ma wuɗta na, ara cek ma fəna mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ. Kwa ndaw pal ta hətar cek aha ta dey aŋga daa ba, kwa ndaw pal ta cənda ta sləmay aŋga daa ba may.» 10Ara ŋgada aləkwa Gazlavay ma wuzdandakwara cek aha ŋgene ta fa Mesəfney aŋga. Mesəfney a, a sərta cek hay tabiya, kwa mewulkey ŋga Gazlavay maɓadakaya na, a səra. 11Ndaw na, a səra mewulkey ŋga ndaw mekele daw? Si ndaw aha ray aŋga ma səra mewulkey aŋga, ba diya? Aŋga letek ta Gazlavay may, ma səra mewulkey ŋga Gazlavay na, wa? Si Mesəfney aŋga. 12Mesəfney masa da ray aləkwa na, a sawa ta fa ndəhay magədaŋ ba, ama ara Mesəfney masa Gazlavay ma vəldandakwara amba ya sərmatakwa cek hay maaya tabiya masa Gazlavay ma vəldandakwara. 13Daa masa ala faa guzlmatar a ndəhay na, yaa guzlmatar ta mey masa ndəhay maa sərkadamandar ta leŋgesl ata ba, ama ara Mesəfney ŋga Gazlavay maa sərkadandar ŋgaa guzley. Anda keɗe, ala fa wuzdamara mey masa fara fara da ray Gazlavay. Ya wuzdamara na, ŋgada ndəhay masa ta Mesəfney ŋga Gazlavay da ray ata. 14Ndaw masa ta Mesəfney ŋga Gazlavay da ray a daa ba na, a gwa ŋga təɓa mey ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay ba. A cənda mey a ba, a wulkey ara mey ŋga tede, maja ma gwa ŋga nəka mey a ta ma gwa ŋga cənda na, si ndaw ta Mesəfney ŋga Gazlavay da ray a gway. 15Ndaw ta Mesəfney ŋga Gazlavay na, a gwa ŋga nəkta cek hay tabiya, a sərta cek hay maaya ta maaya ba. Ama ndaw aha na, ndaw ma gwa ŋga saŋgala daa ba. 16Aŋga letek anda mey ŋga Gazlavay mawuzlalakaya ma ləvey: «Ma səra mewulkey ŋga Bay Gazlavay na, wa? Ma da slar yawa a Bay Gazlavay na, wa?» Ama aləkwa na, mewulkey aləkwa letek ta ŋga Kəriste.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\