1 Kwarinti hay 4

1Sərmara, ala na, ndəhay ma ka sləra ŋga Kəriste. Mey ŋga Gazlavay masa maɓadakaya na, Gazlavay ta mbəkdandara la a har ala amba ya wuzdamatara a ndəhay. 2Da a mbəkam cek a har ndaw amba a nəkey dey fa vəɗa na, si ndaw aha a nəkfar dey fara fara anda ndaw ma mbəkdara ha ma ləvar. 3Da akwar, da daa ba, ndəhay ma ka sariya da bəla keɗe, fa nəkmara sləra aɗaw anda maaya ba, ŋgada yah na, a təɗya mevel ba. Kwa yah may, ya gwa ŋga nəka sləra aɗaw ba. 4Cek masa yah ma ka maaya ba na, ya səra ba, ama ŋga ləvey yah ndaw maaya na, ya gwa ŋga ləvey kəne ba may, maja ma da ɗəsla mey da ray aɗaw na, ara Bay Mahura pal taava aŋga. 5Maja ŋgene, ka daa guzlam maaya ba da ray sləra ŋga ndəhay ba. Səkwmara ɗar masa Bay Mahura Yesu ma da ka sariya. Ta pas masa aa ma da vəhwa na, a wuzdatərwa cek hay maɓadatakaya masa daa ləvaŋ la a palah. Cek hay masa ndəhay ma wulkam daa mevel ata na, a wuzdatərwa la may. Anda keɗe, Gazlavay a da həlma kwa waawa təɗe fa sləra masa aa ma ka. 6Məlma aɗaw hay, ya ta wuzkwar cek la da ray ala ta Apalaws amba a jənkwar ŋgaa sərkey cek hay maaya maaya. Ya wuɗey ka kam anda ala, anda mey a daha, ma ləvey: «Mey majəwkaya masa mawuzlalakaya cay na, ndaw a da zləŋgey ta ray a ba.» Anda keɗe, ka da həslmar ray a ndaw laŋgar, ka rəsmara ndaw laŋgar na, kəne ba. 7Ma pa kwa waawa da wuzlah akwar ŋga ndaw mahura da ray ndəhay siya na, wa? Ma vəldakwara cek hay tabiya na, ara Bay Gazlavay, ba diya? Da ara Gazlavay ma vəldakwara na, kaa ka zlapam anda ara Gazlavay ma vəldakwara ba, kwara? 8Ka wulkam akwar ta hətam cek hay tabiya cay! Akwar na, ndəhay masa-zleley hay dəɓa! Akwar na, bay hay, ama ala na, bay hay ba. Mewulkey akwar a ŋgene na, fara daw? Da akwar bay hay fara na, ara cek maaya amba ya zəmkwa bay a bama daa slam a. 9Ala ndəhay meslərey ŋga Yesu Kəriste na, ya wulkey Gazlavay ta pandar sem ŋga ndəhay mecəhe hay. Ala na, anda ndəhay masa sariya ta kərzata sem, ma da kadamata wasa ŋga kəɗey vagay fa mey ŋga ndəhay tabiya. A kamara kəne fa mey ŋga ndəhay da bəla ta fa mey ŋga maslaŋ hay ŋga Gazlavay. 10Ndəhay a pamandar ŋga ndəhay ma ka cek hay saw maja ala fa wuzam mey da ray Kəriste. Ama akwar na, ndəhay ta leŋgesl maja akwar macəmkaya ta Kəriste. Ala anda ndəhay masa-bəle hay, ama akwar na, masa-gədaŋ hay. Ala na, ndəhay a hətmandar fa dey ba, ama akwar na, ndəhay fa həslmakwar ray. 11Haa wure keɗe, may fa candar, yam fa kandar, zana fa vaw ala gwanjaɗa-ɗay-ɗay, ndəhay fa sərdamandar banay, ala fa pəkam saw, way ala hay daa ba, 12ya kam sləra ta gədaŋ ala ŋga hətey cek ŋga zəmey. Da ndəhay a cəɗmandar na, yaa cəfɗamara Gazlavay ŋga katar maaya. Da ndəhay a sərdamandar banay na, ya ɓəsmara gway. 13Da ndəhay aa guzlam maaya ba da ray ala na, yaa guzlmatar ta mey maakwaɗ a. Haa wure keɗe, fa dey ŋga ndəhay na, ala anda cek hay makwiydakaya da ray-təkal, ala anda cek hay ŋga tede. 14Ya wuzlalakwara mey keɗe na, ŋga pakwar hwaray ba, ama amba ya kətkwar anda akwar bəz aɗaw hay masa yah ma wuɗta kalah. 15Kwa ndəhay ga a sləfam ba faa sərkadamakwar da ray Kəriste, ama papakw akwar na, ara yah pal gway. Yah anda papakw akwar na, maja akwar macəmkaya ta Yesu Kəriste daa masa yah ma wuzdakwara Mey-maaya-mawiya. 16Anda keɗe, ya kakwar ambahw, kam cek anda yah ma ka. 17Ara maja ŋgene, ya fa slərdakwara Timawte, bəz aɗaw masa yah ma wuɗa kalah, aŋga ndaw ma key sləra ta cəveɗ e daa mecəmey-ray ŋga Bay Mahura. Ya slərdakwara na, amba aa sərkadakwara cek masa yah ma ka daa menjey aɗaw daa cəveɗ ŋga Kəriste saya. A daa sərkadakwara na, anda yah maa sərkadata ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu mandaw mandaw kwa daa wura daa wura cəpa. 18Ndəhay siya da wuzlah akwar fa zlapam maja a wulkam na, ya fa da vəhey fa akwar daa saba. 19Ama da Gazlavay ta təɓa la na, gweegwe ya vəhey fa akwar saya. Da masa yah ma wusey la na, ya hətfatar ndəhay ma zlapam hay a la. Anda keɗe, ya da saŋgalawa na, mey masa ata maa guzldamara daada ba, ama ya da saŋgalawa sləra masa ata ma kamara may. 20Ya fa sərkwa, mewey ŋga Bay Gazlavay da ray ndəhay na, a wuzwa ta fa gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay, ba na, a wuzwa ta fa mey meeguzley gway ba. 21Akwar, ka wuɗam na, kwara? Ka wuɗam ya sawa fa akwar ta laway da har daw? Da daa ba, ya sawa ta mevel maaya amba ya wuzdakwara ya fa wuɗkwar daw?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\