1 Kwarinti hay 5

1Ya fa cənda fa ndəhay daa wura daa wura, a ləvam ndaw da wuzlah akwar daha fa ley vaw saw. Kwa ndəhay ma sərmara Gazlavay ba na, fa kam cek anda aŋga ma ka ŋgene daa ba. A ləvmaya ndaw a fa ney ta ŋgwas ŋga papaha. 2Sasəkar ka təwam ba jak daw? Ka zlapam na, kwara? Ndaw ma key cek anda ŋgene na, si ka ɓəlmara la da wuzlah akwar . 3Yah na, yah da wuzlah akwar feteɗe ba, ama mevel aɗaw aa ta akwar. Ya ta ɗəsla mey da ray ndaw ma key cek malamba anda ŋgene cay anda yah da wuzlah akwar. 4Ya ɗəsla mey a na, ta mezəley ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu. Anda keɗe, ta pas masa akwar macəmkaya daa slam a na, mevel aɗaw a da njey ta akwar, asaya, gədaŋ ŋga Bay aləkwa Mahura a da njey ta akwar may. 5Daa mecəmey akwar a ŋgene, vəldamara ndaw aha a bay-malula ŋga sərda banay ta vaw aŋga, amba Gazlavay a ləhda mesəfney aŋga ta pas masa Bay aləkwa Mahura ma da vəhwa. 6Ka zlapam na, maja me? Mezlepey na, ara cek maaya ba. Ka sərmara cek ma həsla hapa ŋga makala kuset kəɗey na, a gwa ŋga həsla hapa ŋga makala maɗakaya ga, ba diya? Aŋga letek kəne, mebərey ŋga ndaw pal na, a gwa ŋga nəsa mecəmey-ray akwar tabiya. 7Anda ala Jəwif hay maa zakadamara cek ma həsla peŋ da way ala hay masa gwagway ŋga Pak gweegwe cay na, akwar may, ɓəlmara ndaw aha la maja aŋga na, anda cek ma həsla peŋ maaya ba da wuzlah akwar. Anda keɗe, ka da təram anda hapa ŋga makala maɗakaya təlam manjar cek ma həsla da hwaɗ a. Ya səra fara fara Gazlavay ta tərdakwar sem manjar mebərey ta fa meməcey ŋga Kəriste. Anda Jəwif hay ma hərmara bəz-təɓaŋ ŋgada Gazlavay ta gwagway ŋga Pak na, Kəriste na, aŋga anda bəz-təɓaŋ aləkwa ma məcey maja aləkwa. 8Anda keɗe, kakwa gwagway! Ama ya kakwa gwagway a na, ta peŋ manjar cek ma həsla da hwaɗ a. Anda meləvey, mbəkdakwa mekey maagway. Tərkwa ndəhay manjar mebərey, ndəhay maaya masa ma ka cek ta cəveɗ e. 9Daa leeter aɗaw laŋgar daha na, ya ta wuzlalakwar la, ya ləvkwar ka da cəmam ɗay ta ndəhay ma lam vaw saw ba. 10Yaa guzley na, da ray ndəhay ŋga bəla keɗe ba. Da bəla keɗe na, ndəhay ma lam vaw saw, ndəhay ma kam dey fa cek hay ŋga ndəhay, mayal hay leŋ ndəhay ma tam kuley hay daha. Da ndaw a ləvey a njey ta ndəhay a daa slam a ba na, ŋgene si a mbəkda bəla keɗe kwa. 11Ama yaa guzley na, da ray ndəhay ma səpam cəveɗ ŋga Yesu Kəriste. Da ndaw a ləvey aŋga fa səpa cəveɗ ŋga Yesu, fa dəɓa ha, a ley vaw saw, da daa ba, a key dey fa cek ŋga ndaw, da daa ba, a tey kuley hay, da daa ba, a cəɗey ndaw, da daa ba, a sey wuzam, a wey, da daa ba, a leley na, ŋgene, ka da njam ta ndaw aha daa slam a ba. Kwa ɗaf na, ka da zəmam daa slam a ba may. 12Ndəhay ma səpam cəveɗ ŋga Yesu ba na, ara yah ma da katar sariya ba. Ara Gazlavay ma da katar sariya. Ama akwar na, si ka saŋgalamata ndəhay da wuzlah akwar, ba diya? Mey ŋga Gazlavay mawuzlalakaya, a ləvey: «Ndaw ma key cek malamba na, ɓəlmara la da wuzlah akwar.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\