1 Kwarinti hay 6

1Da ndaw da wuzlah akwar ta təram vaw la ta ndaw mekele da wuzlah akwar na, ndaw aha a wuda fa ndəhay ma ka sariya masa ma sərmara Gazlavay ba na, kwara? A da wuda fa ndəhay a ŋgene ba səlak. Anja maaya na, a wuda fa ndəhay ŋga Gazlavay. 2Ka sərmara, ma da ka sariya ŋgada ndəhay da bəla tabiya na, ara ndəhay ŋga Gazlavay, ba diya? Da ara akwar ndəhay ŋga Gazlavay ma da kamatar sariya a ndəhay da bəla na, kaa cek mecəhe anda ŋgene, ka gwamara ŋga ɗəslmara mey da ray a ba na, kwara? 3Sərmara, kwa maslaŋ hay ŋga Gazlavay da vaɗ na, ara aləkwa ma da kamatakwar sariya. Yaw, da ara anda keɗe na, kaa ya gwakwa ŋga ɗəsley mey hay da bəla keɗe ba na, maja me? 4Ndəhay masa ma sərmara Gazlavay ba na, mey ata ta akwar, ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu, daa ba. Da kəne na, ka handamara mey ma key da wuzlah akwar ŋgada fa ata amba a ɗəslmakwara na, kwara? 5Yaa guzlkwar anda keɗe na, amba hwaray a kakwar. Fara fara, ndaw pal masa ta leŋgesl da wuzlah akwar ŋga ɗiykwara mey hay na, daa ba daw? 6Nəkmara cek masa akwar ma kamara! Akwar fa wudam vaw da wuzlah akwar, asaya, ka wudam vaw a na, fa mey ŋga ndəhay ma sərmara Gazlavay ba. Ŋgene na, ara cek maaya daw? 7Fara fara, akwar fa wudam vaw da wuzlah akwar. Mewudey vaw akwar a ŋgene a wuɗey ŋga ləvey akwar fa kam cek maaya anda Gazlavay ma wuɗey na, daa ba səlak. Da ndaw a kakwar cek maaya ba, da daa ba, a lalakwar na, maaya na, ka ɓəsmara gway, ka da wudmara ba. 8Ma kam cek maaya ba ŋgada ndəhay na, ara akwar ta ray akwar jak. Kwa məlmakw akwar hay siya daa cəveɗ ŋga Yesu na, akwar fa lalamatara cek ata hay. 9Ka sərmara fara fara, ndəhay ma kam cek maaya ba na, fa da mbəzam aa slam masa Gazlavay fa wey da vaɗ na, daa ba. Pam leŋgesl, ka da fəcam ray akwar ba. Sərmara, ndəhay ma kam cek malamba, ndəhay ma ta kuley hay, ndəhay ma lam vaw saw da palah, zel hay ma lam vaw ta zel cəla ta ŋgusay ma lam vaw ta ŋgwas cəla, 10ndəhay ma lalam cek hay ŋga ndəhay mekele, ndəhay ma kam dey fa cek ŋga ndəhay, ndəhay ma sam wuzam ma wam, ndəhay ma kam mbaɗa fa ndəhay leŋ ndəhay ma bəzla ndəhay, fa da mbəzam aa slam masa Gazlavay fa wey da vaɗ na, daa ba. 11Zleezle na, ndəhay da wuzlah akwar fa kam cek maaya ba kəne. Ama wure keɗe na, Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ta Mesəfney ŋga Gazlavay aləkwa ta pərmakwar sem, akwar manjar mebərey, ta walamakwar sem wal ŋgada Gazlavay, ta tərdamakwar sem ŋga ndəhay maaya fa mey ŋga Gazlavay. 12Ndəhay siya da wuzlah akwar fa wulkam, a ləvam: «Cek matəkakaya ŋga key na, daa ba.» Ahaw fara, cek matəkakaya daa ba, ama cek hay siya fa da jənkwar daa ba. Ya wulkey yah ta cəveɗ ŋga key cek wura wura tabiya, ama ya fa da vəlda ray aɗaw ŋga tərey beke ŋga cek hay a na, daa ba. 13Akwar fa wulkam saya, ka ləvam: «Gazlavay a karawa cek mezəmey maja hwaɗ, a karawa hwaɗ may maja cek mezəmey.» Ahaw fara, ama Gazlavay a ka la amba a ndəvdata cek hay a cewete. Gazlavay a ləmrawa vaw ŋga ndaw na, ŋga key cek malamba ta aŋga ba. Ama a ləmrawa na, amba ya səpkwa Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste. Asaya, ara Bay Mahura ma wey da ray vaw ŋga ndaw. 14Gazlavay ta sləkɗadərwa Bay aləkwa Mahura Yesu sem daa meməcey, aləkwa may, a da sləkɗandakurwa daa meməcey ta gədaŋ aŋga. 15Ka sərmara vaw akwar hay na, ata anda mezəvey hay ŋga vaw ŋga Kəriste, ba daw? Ya gwa ya cəmda mezəvey hay ŋga vaw ŋga Kəriste a dey ŋga ŋgwas-barlaw daw? Kəne na, fa da key daa ba səlak. 16Ndaw ma nam ta ŋgwas-barlaw na, vaw ata ta tərey sem anda ndaw pal na, ka sərmara ba daw? Ara anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, ma ləvey: «Ata cewete, a təram anda ndaw pal.» 17Ndaw ma vəlda ray aŋga a Bay Mahura Yesu na, mevel aŋga ta ŋga Bay Mahura ha na, ata letek. 18Maja ŋgene, ka da lam vaw saw ba. Mebərey hay mekele cəpa masa ndəhay ma kamara na, a njey fa vaw ata ba. Ama ndaw ma ley vaw saw na, a key ŋgene, a nəsa vaw aŋga. 19Vaw akwar ara slam-menjey ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay na, ka sərmara ba daw? Gazlavay a vəldakwara Mesəfney aŋga amba a njey daa akwar. Vaw akwar hay na, ara akwar ma wamara ba, ama ara Gazlavay ma wa. 20Gazlavay ta mbəɗkurwa sem ŋgada aŋga ta cek maaya ŋga ləhdakwar daa mebərey. Maja ŋgene, həslmar ray a Gazlavay ta cek masa akwar ma kamara ta vaw akwar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\