1 Kwarinti hay 7

1Wure keɗe, amba ya mbəɗdakwara aa mey masa akwar maa cəfɗamaya daa leeter akwar heyey. Ka ləvmaya, maaya na, ndaw a ley ŋgwas ba. 2Ama, maja ndəhay fa lam vaw saw ŋgene na, ŋgama kwa waawa ŋga ley ŋgwas, ŋgwas may, ŋga ley zel. 3Maaya na, zel a vəldara vaw a ŋgwas aŋga, ŋgwas may, a vəldara vaw a zel e. 4Ŋgwas na, a gwa ŋga wa vaw aŋga ba, ama ara zel e ma wa. Ndaw-mezəle may, a gwa ŋga wa vaw aŋga ba, ama ara ŋgwas aŋga ma wa. 5Anda keɗe, ka da təkam vaw da wuzlah akwar ba, si daa maɗay akwar ŋga ɗar nekəɗey amba ka dəram daŋgay a Gazlavay kwa. Fa dəɓa ha, kamara anda maamandaw cəŋga. Da daa ba na, akwar fa da gwamara ŋga jəɗmara vaw akwar daa ba, Sataŋ a da batakwar. 6Yaa guzlkwar anda keɗe na, a key, ya təkakwar ɗay ba, ama a key, ya vəlkwar cəveɗ amba ka kamara kəne. 7Da anda yah ma wuɗey na, ya wuɗey ndəhay tabiya a njam manjar ŋgwas anda yah. Ama Gazlavay a vəlda gədaŋ ŋgada ndəhay na, wal wal. Ŋgada ndaw laŋgar a vəlar gədaŋ ŋga ley ŋgwas, ŋgada ndaw laŋgar, a vəlar gədaŋ ŋga njey manjar ŋgwas. 8Wure keɗe na, ya wuɗey ŋgaa guzltar ŋgada ndəhay masa manjar ŋgusay ta ŋgada ŋgwas-vagay hay. Maaya na, ka njam kəne manjar ŋgwas anda yah, da daa ba, manjar zel. 9Ama da ka gwamara ŋga ɓəsmara ba na, maaya na, zel a ley ŋgwas, da daa ba, ŋgwas a ley zel. Ŋgama zel a ley ŋgwas, da daa ba, ŋgwas a ley zel da ray mewuɗey ŋga ley vaw saw ŋgene ma da fənkwar ray. 10Yaw, wure keɗe ya wuɗey ŋgaa guzltar a ndəhay masa ta ŋgusay, asaya, a ŋgusay masa ta zel hay masa ata daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu. Yaa guzley na, ara mey aɗaw ba, ama ara Yesu Bay Mahura maa guzley, a ləvey: ŋgwas a da bey dasi zel e ba. 11Da ŋgwas a mbəkda zel e na, ŋga njey kwa a ley zel mekele ba. Da a wuɗey ŋga ley zel saya na, ŋga vəhey asi zel e magurma ŋga ɗiymərwa mey ata aa slam a. Zel may, a da ɓəla ŋgwas aŋga ba. 12Wure keɗe, ya wuɗey ŋgaa guzley ŋgada ndəhay mekele. Mey masa yah ma daa guzlda keɗe na, ara mey ŋga Bay Mahura saba, ama ara mey aɗaw gway. Ya fa ləvkwar, da ndaw ma təɓa mey ŋga Yesu Kəriste aa ta ŋgwas masa ma təɓa mey ŋga Yesu Kəriste ba, asaya, da ŋgwas a ta təɓa la ŋga njey ta aŋga na, a da ɓəla ŋgwas aha ba. 13Aŋga letek kəne may, da ŋgwas ma təɓa mey ŋga Yesu aa ta zel masa ma təɓa mey ŋga Yesu ba, asaya, da zel e ta təɓa la ŋga njey ta aŋga na, ŋgwas aha a da bey ba. 14Yaa guzley anda keɗe na, maja ndaw masa ma təɓa mey ŋga Yesu daa ba araŋ kaa na, aŋga gweegwe ta Gazlavay maja aŋga macəmkaya ta ŋgwas aŋga masa ma təɓa mey ŋga Yesu sem. Ŋgada ŋgwas masa ma təɓa mey ŋga Yesu daa ba araŋ kwa kəne may, aŋga gweegwe ta Gazlavay maja zel e. Da daa ba na, bəz ata hay fa da njam maaya fa mey ŋga Gazlavay daa ba. Ama fara fara bəz ata hay na, ata da wuzlah ndəhay ŋga Gazlavay. 15Ama da ndaw ma təɓa mey ŋga Yesu ba fa wuɗey ŋga ɓəla ŋgwas aŋga ma təɓa mey ŋga Yesu na, mbəkdamara ŋga ɓəla. Anda keɗe, ndaw ma təɓa mey ŋga Yesu, kwa da ara zel, kwa da ara ŋgwas na, ata macəmkaya daa saba. Mbəkdamata ŋga wunkam ta zazay, maja Gazlavay a zəlkurwa na, ŋga njey daa zazay. 16Kah, ŋgwas ma təɓa mey ŋga Yesu, ka səra fara fara, zel akah a ləhey la daa mebərey maja kah daw? Kah, ndaw ma təɓa mey ŋga Yesu, ka səra fara fara, ŋgwas akah a ləhey la daa mebərey maja kah daw? 17Cek mahura daa mey a keɗe na, ara mey masa yah maa sərkadatara a ndəhay ŋga Yesu daa mecəmey-ray hay tabiya. Maaya na, kwa waawa a ka sləra masa Gazlavay ma vəldara ŋga ka, asaya, ŋga njey anda daa masa Gazlavay ma zəla. 18Da Gazlavay a zəla ndaw ta sla mandawal daa ba araŋ na, ŋgene, a da sla mandawal saba. Yaw, da Gazlavay a zəla ndaw ta sla mandawal sem na, ŋga njey ta mandawal aŋga maslakaya ha, kwa a key cek ba. 19Kwa mandawal maslakaya, kwa manjar ŋga sley na, ara cek ŋga tede, maja a jəney ndaw fa mey ŋga Gazlavay ba. Cek mahura na, ara meney ray a mewey ŋga Gazlavay. 20Si kwa waawa a njey anda daa masa Gazlavay ma zəla. 21Daa masa Gazlavay ma zəlka na, kah beke daw? Da kəne na, ka da wulkey ba. Ama da kah ta cəveɗ amba ka pəska ray akah daa beke na, səpa cəveɗ e. 22Beke masa Bay Mahura Kəriste ma zəla na, ta bawa sem daa beke maja aŋga macəmkaya ta Bay Mahura ha. Yaw, ndaw-beke ba masa Kəriste ma zəla may, ta tərey sem beke ŋga Kəriste he. 23Gazlavay ta mbəɗkurwa sem ŋgada aŋga ta cek maaya ŋga ləhdakwar daa mebərey. Ka da təram beke ŋga ndəhay saba. 24Məlma aɗaw hay, kwa waawa ŋga njey anda daa masa Gazlavay ma zəla. 25Wure keɗe, ya wuɗey ŋgaa guzltar ŋgada ndəhay masa manjar ŋgusay, ta ŋgada ŋgusay masa manjar zel hay. Mey a na, ara Bay Mahura ma wuzdiwa ba, ama ara mewulkey aɗaw gway. Ta ŋgene he cəpa, jəkfamaya sləmay cəŋga maja yah na, Gazlavay ta sərfaya dey-ceceh la, amba yaa guzley mey masa fara fara ta gədaŋ ŋga Bay Mahura. 26Maaya na, ndəhay a njam anda ata manjatakaya gway. Yaa guzley anda keɗe, maja wure keɗe banay hay kalah. 27Da ndaw aŋga ta ŋgwas na, a da ɓəla ŋgwas aŋga ha ba. Da ndaw ŋgwas aŋga daa ba na, a da ley ŋgwas ba. 28Ama da ndaw a ley ŋgwas na, ara mebərey ba, da saɓara a ley zel na, ara mebərey ba. Sərmara, ndəhay ma lam ŋgwas, da daa ba, ŋgusay ma lam zel na, a səram banay la ga da bəla keɗe. Ya fa wuɗey banay a, a sawa a ray akwar ba. 29Məlma aɗaw hay, ya fa ləvkwar, ɗar ŋga key sləra ŋga Gazlavay ga daa saba. Anda keɗe, dəga wure keɗe, ndəhay ta ŋgusay na, ŋga njam anda ata ta ŋgusay daa ba. 30Ndəhay masa fa təwam na, ŋga njam anda ata daa matəway daa ba. Ndəhay daa meesəmey, ŋga njam anda ata daa meesəmey daa ba. Ndəhay ma həɗkam cek, ŋga njam anda cek hay masa ata ma həɗkamata ha ŋgene na, ara ŋgada ata ba. 31Ndəhay ma kam sləra ta cek hay da bəla keɗe, ŋga njam anda ata fa kam sləra ta cek hay a daa ba. Ya ləvkwar anda keɗe, maja bəla keɗe fa da njey ga daa ba. 32Ya wuɗey na, ray akwar a həɓey ba. Ndaw masa ta ley ŋgwas daa ba na, mewulkey aŋga aa da ray Bay Mahura, a wuɗey ŋga key cek ma mbafar a Bay Mahura. 33Ama ndaw masa ta ŋgwas na, mewulkey aŋga aa da ray cek hay da bəla, a wuɗey ŋga key cek ŋga mbafar a ŋgwas aŋga. 34Anda keɗe, leŋgesl aŋga fa həɓey. Asaya, ŋgwas manjar zel, da daa ba, saɓara na, mewulkey aŋga aa da ray Bay Mahura. A wuɗey ŋga vəlda mevel aŋga ta vaw aŋga cəpa a Gazlavay. Ŋgwas masa ta zel na, mewulkey aŋga aa da ray cek hay da bəla. A wuɗey ŋga kar cek ma mbafar a zel e. 35Yaa guzlkwar anda keɗe na, ŋga jənkwar, ba na, a key ya təkakwar ɗay ba. Ama ya wuɗey na, ka kam cek ta cəveɗ e, asaya, ka kamar sləra a Bay Mahura ta mevel pal. 36Ya wuɗey ŋgaa guzlkwar wure keɗe da ray bəz-gula ta kwakwa aŋga masa ta larawa a way daa ba araŋ. Da bəz-gula ha, a wulkey aŋga fa kar cek maaya ba a kwakwa aŋga, maja fa zənar vaw ŋga larawa, asaya, da aŋga fa wuɗey ŋga ney ta aŋga na, ŋga larawa a way aŋga anda aa ma wuɗey, ara mebərey ba. 37Ama da bəz-gula ha fa wulkey daa ray aŋga, a ləvey, maaya na, a la kwakwa aŋga ba, asaya, da ndaw a təkar ɗay ba, da a ɓəsa ŋga njey kəne na, ŋgene, ara cek maaya. 38Yaw, ndaw ma ley kwakwa na, a key ŋgene, a key cek maaya. Ndaw ma ley kwakwa ba na, a key ŋgene, a key cek maaya ma fəna saya. 39Ŋgwas masa zel e ta məcey daa ba araŋ na, aŋga ta cəveɗ ŋga ley zel mekele daa ba. Ama da zel e ta məcey sem na, aŋga ta cəveɗ ŋga ley zel mekele anda aa mewuɗey, ama ŋga ley na, ndaw masa ma təɓa mey ŋga Yesu Kəriste. 40Ama fa yah na, ŋgama a ley zel ba, maja da aŋga pal taava aŋga na, a da njey maaya maaya da ray masa aŋga da way zel. Keɗe he ara mewulkey aɗaw. Ya wulkey yah may, yah ndaw masa ta Mesəfney ŋga Gazlavay da ray.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\