1 Kwarinti hay 8

1Wure keɗe na, ya daa guzley da ray aslaw ŋga kuley. Fara fara, aləkwa tabiya, ya sərkwa cek anda akwar ma ləvam. Mesərey cek na, fa zlapadata ndəhay. Ama mewuɗey-vaw na, fa vəltar gədaŋ a ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu. 2Da ndaw a zlepey, a wulkey a sərey cek kalah, ŋgene, cek masa Gazlavay ma wuɗey na, a səra ba araŋ. 3Ama ndaw ma wuɗa Gazlavay ta mevel aŋga pal na, Gazlavay a səra ndaw aha. 4Yaw, aslaw ŋga kuley na, ya zəmkwa daw? Ya zəmkwa ba daw? Ya sərkwa kuley na, ara cek ŋga tede. Asaya, ya sərkwa Bay Gazlavay na, aŋga pal. 5Fara fara, cek hay da gazlavay da vaɗ ta da bəla daha masa ndəhay fa ragadamatar anda ŋgada Gazlavay. Cek hay a na, ara kuley hay. Kuley hay a na, ata ga. Asaya, bay hay mekele mekele daha fa wam da ray ndəhay, anda ata na, gazlavay ŋga ndəhay a. 6Ama ŋgada aləkwa na, Gazlavay aŋga pal letek, ara Papa aləkwa. Cek hay tabiya da bəla na, ara aŋga ma katərwa. Menjey aləkwa na, ara ŋgada aŋga. Bay Mahura na, aŋga pal may, ara Yesu Kəriste. Gazlavay a katərwa cek hay tabiya ta fa aŋga. Ara aŋga ma vəlndakwar heter. 7Ama ndəhay siya da wuzlah akwar a sərmara mey masa fara fara ha keɗe ba. Haa wure keɗe fa zəmam aslaw ŋga kuley, anda ata fa tam kuley cəŋga. Ata ta gədaŋ daa cəveɗ ŋga Gazlavay daa ba araŋ. Maja ŋgene, a wulkam aslaw ŋga kuley masa ata ma zəmamara na, ta nəsta sem fa mey ŋga Gazlavay. 8Sərmara, cek mezəmey na, fa da tərdandakwar ŋga ndəhay maaya fa mey ŋga Gazlavay na, daa ba. Da ya zəmkwa aslaw ŋga kuley na, a jənndakwar ba, da ya zəmkwa ba na, a nəsey cek ba may. 9Akwar na, ta cəveɗ ŋga zəmey kwa meeme anda akwar ma wuɗam. Ama pam leŋgesl! Da daa ba, ndəhay masa ta gədaŋ pəreh daa mey ŋga Gazlavay na, a da kam mebərey maja akwar. 10Yaw, wulkey da ray ndaw masa ta gədaŋ pəreh daa mey ŋga Gazlavay. Da a hətka, kah, ndaw masa ma səra cek, ka fa zəmey aslaw daa way ŋga kuley na, ŋgene, a həlda ndaw aha ŋga zəmey aslaw ŋga kuley a daa ba daw? 11Maja ŋgene, məlmakw masa ta gədaŋ pəreh ŋgene, masa Kəriste ma məcey maja aŋga na, a da zleŋgeɗey daa cəveɗ masa maaya maja mesərey cek akah ha ŋgene. 12Da akwar fa kamara kəne na, ŋgene a key ka kamatar cek maaya ba a məlmakw akwar hay masa ta gədaŋ pəreh, asaya, a key ka dakalamatara mevel ata. Ka kam cek maaya ba ŋgene na, ŋgada məlmakw akwar hay daada ba, ama a key ka kamar cek maaya ba ŋgada Kəriste ray aŋga may. 13Maja ŋgene, da məlma aɗaw a zleŋgeɗey daa cəveɗ masa maaya maja cek masa yah ma zəma na, ŋgene, ya fa da zəmey aslaw daa saba səlak amba məlma aɗaw a zleŋgeɗey ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\