1 Kwarinti hay 9

1Yah na, ndaw ma waya ba, ya key cek anda yah ma wuɗey, ba diya? Yah na, ndaw-meslərey ŋga Yesu. Ya ta hətar Bay aləkwa Mahura Yesu la ta dey aɗaw, ba diya? Fara fara, ara maja sləra aɗaw ŋgada Bay Mahura Yesu, akwar ma təɓmara mey aŋga. 2Kwa da ndəhay siya a təɓmara yah na, ndaw-meslərey ŋga Yesu ba, ama akwar na, ka sərmara fara fara yah ndaw-meslərey ŋga Yesu. Akwar macəmkaya ta Bay Mahura Yesu maja yah ma wuzdakwara Mey-maaya-mawiya. Ŋgene, fa wuzdərwa yah na, ndaw-meslərey ŋga Yesu fara fara. 3Ndəhay maa guzlam mey maaya ba a ray aɗaw na, ya da mbəɗdatara ŋgada ata, ya ləvtar: 4yah ta cəveɗ ŋga hətey cek mezəmey ta ŋga sey cek maja sləra masa yah ma ka, ba daw? 5Ndəhay meslərey hay mekele ŋga Bay Mahura Yesu Kəriste ta məlmaha hay leŋ Piyer ata ta ŋgusay, fa pəkam bama. Kaa yah na, ta cəveɗ ŋga ley ŋgwas ma təɓa mey ŋga Yesu, ya pəkam cew e, ba daw? 6Ma da key sləra ŋga hətey cek mezəmey na, si ala ta Barnabas gway daw? 7Ndaw-sewje ma hətey mawurɓay ŋga sləra aŋga ba, daha daw? Ndaw ma rəvey wudez, cek ma təka ŋga zəmey babəza ŋga wudez e daha daw? Mecəkwer ŋga gənaw hay, cek ma təka ŋga sey ɗəwa ŋga gənaw hay a daha daw? 8Mey masa yah maa guzlda keɗe na, ara mewulkey ŋga ndəhay magədaŋ daada ba, kwa kwakwas ŋga Mawiz na, faa guzley kəne may. 9Mawiz ta wuzleley la, a ləvey: «Daa masa sla fa key sləra da ley na, ka da par bebeŋ a mey ba.» Ka wulkam, Gazlavay fa wulkey na, da ray sla hay daada daw? 10Kay, kəne ba! Gazlavay aa guzley anda keɗe na, ŋgada aləkwa. Ndaw mehəvey na, a wulkey a da hətey cek mezəmey. Maaya na, a zəmey cek masa aŋga ma həva ha may. Ndaw ma ɗəgey daw na, maaya na, a zəmey daw a may. 11Ala fa wuzdamakwara mey ŋga Gazlavay anda ndaw ma sləkey hulfaɗ a ley. Yaw, da ka vəlmandar cek maja na, a kafakwar kalah daw? 12Da ndəhay mekele ata ta cəveɗ ŋga hətey cek mezəmey fa akwar na, ala may, ala ta cəveɗ ŋga hətey cek mezəmey fa akwar ma fənta, ba diya? Anja ŋga key na, kəne, ama kwa ala taa cəfɗafamakwar cek ŋga jənndar daa ba. Sasəkar jak, banay hay tabiya na, ala fa ɓəsmara, maja ala ta wuɗam ŋga key cek ma təkta ndəhay ŋga cəndamara Mey-maaya-mawiya da ray Kəriste na, daa ba. 13Ka sərmara ndəhay ma ka sləra daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay na, fa hətam cek mezəmey fa sləra masa ata ma kamara ha ŋgene. Ndəhay ma həram gənaw ŋga vəley a Gazlavay na, a gwamara ŋga zəmam aslaw masa ata ma vəldamara a Gazlavay a ŋgene may. 14Aŋga letek kəne ŋgada ndəhay ma wuzdamara Mey-maaya-mawiya may, maja Bay aləkwa Mahura Yesu ta ləvey la, ndəhay ma wuzdamara Mey-maaya-mawiya na, ŋga hətam cek mezəmey fa sləra ata ha. 15Ama, yah na, ya taa cəfɗey cek daa ba səlak. Ka wulkam ya wuzlalakwara leeter keɗe na, amba ka slərmaya cek daw? Kay, kəne ba! Da yaa cəfɗafakwar cek maja sləra aɗaw na, kwa ya fa da hətey cek amba ya zlepey daa saba. Anda keɗe, ŋgama yah ma məcey. 16Ŋgada yah na, mewuzey Mey-maaya-mawiya ara cek amba ya zlepey ta aŋga ba, maja ara sləra masa Gazlavay ma təkya ɗay ŋga ka. Da ya wuzda Mey-maaya-mawiya ha ba na, banay a hətfaya la. 17Da ara mewulkey aɗaw taava aɗaw ŋga wuzey Mey-maaya-mawiya a ndəhay na, anja ŋgene na, maaya a pəlmiwa mawurɓay ŋga sləra aɗaw. Ama ara Gazlavay ma təkya ɗay ŋga ka sləra ha. Anda keɗe, ya key na, sləra masa mavəldakaya ŋgada yah ŋga key gway. 18Kaa, mawurɓay aɗaw na, daa ba daw? Mawurɓay aɗaw na, daha. Ara mewuzey Mey-maaya-mawiya ŋga tede. Yah ta cəveɗ ŋgaa cəfɗafatar cek hay fa ndəhay maja ya fa wuzda Mey-maaya-mawiya, ama kwa ya taa cəfɗey cek daa ba səlak. 19Yah na, kwa ndaw ma təkya ɗay ŋga key cek na, daa ba. Ama, ya ta vəlda ray aɗaw la ŋga tərey beke ŋga ndəhay tabiya amba ya jəney ndəhay ga ma fəna ma fəna ŋga təɓey mey da ray Yesu Kəriste. 20Daa masa yah da wuzlah Jəwif hay na, ya njey, ya key cek anda ata ma kamara, amba ya jənta ŋga təɓey mey da ray Yesu Kəriste. Kwakwas ŋga Mawiz na, aŋga ta gədaŋ da ray aɗaw daa ba, ama da yah da wuzlah ndəhay ma səpa kwakwas a na, si ya key cek anda ata ma kamara, amba ya jənta ŋga təɓey mey da ray Yesu Kəriste. 21Da yah da wuzlah ndəhay ma səpam kwakwas ŋga Mawiz ba na, ya key cek anda ata ma kamara, amba ya jənta ŋga təɓey mey da ray Kəriste may. Ya ta ləvey ya səpa mewey ŋga Gazlavay ba na, daa ba, maja fara fara, ya fa səpa mewey ŋga Kəriste. 22Daa masa yah da wuzlah ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu masa ta gədaŋ pəreh na, si ya key cek anda ata ma kamara, amba ya jənta ŋga təɓey mey da ray Yesu Kəriste. Ya kata cek hay wal wal tabiya anda ndəhay tabiya ma kamara, amba ndəhay mekele mekele a ləham. 23Ya kata cek hay a tabiya keɗe na, amba Mey-maaya-mawiya a daw fa mey fa mey, asaya, amba Gazlavay a pəsya mey, anda aŋga ma pəstar mey a ndəhay mekele may. 24Daa kwakurɗa ŋga mahway na, ndəhay ga ma hwam, ama ndaw ma da key bay-gula ŋga hətey cek na, ndaw pal gway. Yaw, akwar may, kam gədaŋ ŋga hway anda bay-gula daa kwakurɗa ha amba ka hətey cek. 25Kwa waawa ma wuɗey ŋga key kwakurɗa na, si a vəlda ray aŋga, a mbəkdata cek hay mekele mekele ma nəsa ndaw, aa sərkey maaya maaya la ɗagay. A vəlda ray aŋga anda keɗe na, ŋga key bay-gula, ŋga hətey cek. Ama cek masa aŋga ma da hətar fa mawurɓay aŋga ŋgene na, fa da njey ga daa ba. Aləkwa na, ya vəldakwa ray aləkwa anda ŋgene amba ya hətkwa cek masa ma da njey ŋga sərmataw. 26Maja ŋgene, yah na, ya hway saw daa kwakurɗa ba. Asaya, yah na, anda ndaw meweɗey har. Har aɗaw a daw a ley ba. 27Yah na, ya fa sərda banay ta vaw aɗaw, ya fa kəta vaw aɗaw ta gədaŋ ta gədaŋ, ya fa wey da ray vaw aɗaw amba yah, ndaw masa ma wuzda Mey-maaya-mawiya a ndəhay na, Gazlavay a kəzlaya ta cakay ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\