1 Jaŋ 1

1Ya wuzlalakwara mey keɗe, da ray ndaw mezəley Mey ŋga Gazlavay ma vəltar heter a ndəhay. Dəga bəla ta zley daa ba araŋ na, aŋga daha. Ndaw a na, ala ta cəndamara mey aŋga la ta sləmay ala, ala ta hətmar la ta dey ala. Fara fara, ala ta hətmar la, ala ta gəsfamar la ta har ala. 2Daa masa ndaw ma vəltar heter a ndəhay a ma wuzwa vaw na, ala ta hətmar la. Da ray ŋgene, ala fa kam sede da ray a, ala fa wuzdamakwara mey da ray heter mendəvey ba masa aŋga ma vəlda ha. Ndaw aha, aŋga da cakay Papa aləkwa Bay Gazlavay, aŋga ta wuzndar vaw la. 3Cek masa ala ma hətmar ta masa ala ma cəndamara na, ya wuzdamakwara may amba ya njakwa macəmkaya pal. Ya njakwa macəmkaya pal, asaya, aləkwa macəmkaya ta Papa aləkwa leŋ ta Bəzey aŋga, Yesu Kəriste. 4Ya wuzlalamakwara mey a keɗe amba ya njakwa daa meesəmey masa fara fara. 5Gazlavay na, ara aŋga ma waɗa slam, ləvaŋ fa vəɗa kwa nekəɗey daa ba. Keɗe ara mey masa ala ma cəndamərwa fa Yesu Kəriste, ya kadamakwara. 6Da ya ləvkwa aləkwa macəmkaya ta aŋga, anja aləkwa daa ləvaŋ cəŋga na, a key ŋgene, ya mbərzlakwa, aləkwa fa kakwa cek masa ta cəveɗ e daa ba. 7Ama da aləkwa daa slam-meweɗey anda Gazlavay manjakaya daa slam-meweɗey na, aləkwa macəmkaya pal. Ŋgene, mambaz ŋga Yesu, Bəzey aŋga, fa pərndakwara mebərey aləkwa tabiya. 8Da ya ləvkwa aləkwa ndəhay ta mebərey ba na, ŋgene, a key ya təknakwa ray aləkwa ta har aləkwa, mey masa fara fara daa mevel aləkwa daa ba. 9Ama da aləkwa fa wuzdakwa mebərey aləkwa a Gazlavay na, anda keɗe, a mbəkdandakwara mebərey aləkwa la, asaya, a pərndakwara mevel aləkwa, cek hay maaya ba tabiya fa aləkwa daa saba, maja aŋga na, a mbərzley ba, a kata cek hay tabiya ta cəveɗ e. 10Da ya ləvkwa aləkwa ta kakwa mebərey daa ba na, ya pakwa Gazlavay ŋga ndaw membərzley, mey aŋga daa mevel aləkwa daa ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\