1 Jaŋ 2

1Bəz aɗaw hay, ya wuzlalakwara mey keɗe amba ka kam mebərey saba. Ama, da ndaw ta key mebərey la na, ndaw ma lacafandakwar a ray daha da cakay Papa aləkwa. Ndaw aha ara Yesu Kəriste, ndaw manjar mebərey. 2Ara aŋga ma vəlda ray aŋga ŋga məcey amba Gazlavay a mbəkdandakwara mebərey aləkwa. A məcey maja mebərey aləkwa daada ba, ama a məcey maja mebərey ŋga ndəhay da bəla tabiya. 3Da aləkwa fa nakwa ray a mewey ŋga Gazlavay na, ŋgene, ya sərkwa Gazlavay fara fara. 4Da ndaw a ləvey a səra Gazlavay, ama a key cek anda Gazlavay ma wuɗey ba na, ŋgene, ndaw aha a key a mbərzley, mey masa fara fara daa mevel aŋga daa ba. 5Ama ndaw ma key cek anda Gazlavay ma wuɗey na, ndaw a, a wuɗa Gazlavay fara fara. Ŋgene, ya sərkwa aləkwa macəmkaya pal ta Gazlavay. 6Ndaw masa ma ləvey aŋga macəmkaya mandaw mandaw ta Gazlavay na, si menjey aŋga a key anda ŋga Yesu. 7Jam aɗaw hay, mey da ray mekey cek masa Gazlavay ma wuɗey masa yah ma wuzlalakwara keɗe na, ara mewey mawiya ba, ama ara mewey zleezle, masa ka sərmara dəga akwar ma təɓmara mey ŋga Yesu təlam. Mewey masa zleezle keɗe na, ara mey masa akwar ma cəndamara cay. 8Ama ta ŋgene he cəpa, mewey masa yah ma wuzlalakwara keɗe na, ara mewey mawiya. Mey masa fara fara da ray mewey a ta wuzwa cay ta fa menjey ŋga Kəriste. Akwar may, menjey akwar ta mbəɗey sem mawiya. A sərey ara mewey mawiya na, maja ləvaŋ fa ndəvey, slam-meweɗey fara fara ta zlar cay ŋga weɗey. 9Ndaw masa ma ləvey aŋga manjakaya daa slam-meweɗey, ama a wuɗa məlmaha ba na, ŋgene, aŋga daa ləvaŋ cəŋga. 10Ndaw masa ma wuɗa məlmaha na, ara ndaw masa daa slam-meweɗey, kwa cek ma gwa ŋga təɗda ndaw a aa mebərey daa ba. 11Ama ndaw ma wuɗa məlmaha ba na, aŋga daa ləvaŋ, fa daw daa ləvaŋ, a səra slam masa aŋga ma daw a hwaɗ a ba, maja ləvaŋ ta tərda sem ŋga wulaf. 12Bəz aɗaw hay, ya wuzlalakwara leeter keɗe na, maja Gazlavay ta mbəkdakwara mebərey akwar sem, maja Yesu Kəriste. 13Akwar masa papaŋ ŋga bəza hay, ya wuzlalakwara maja ka sərmara Yesu Kəriste, aŋga daha dəga bəla ta zley daa ba araŋ. Akwar masa gula hay, ya wuzlalakwara maja akwar ta fənmara bay-malula sem ta gədaŋ. 14Bəz aɗaw hay, ya wuzlalakwara maja ka sərmara Gazlavay, Papa aləkwa. Akwar, papaŋ ŋga bəza hay, ya wuzlalakwara maja ka sərmara Yesu Kəriste aŋga daha dəga bəla ta zley daa ba araŋ. Akwar, gula hay, ya wuzlalakwara maja akwar ta gədaŋ, mey ŋga Gazlavay aa daa mevel akwar, akwar ta fənmara bay-malula sem ta gədaŋ. 15Ka da səpam ŋga njey anda ndəhay da bəla keɗe ba, kwa cek hay da bəla ha na, ka da wuɗam ba. Da ndaw a wuɗey cek hay da bəla keɗe na, a wuɗa Gazlavay Papa aləkwa ba. 16Bəla na, aa kwara? Ndəhay fa səpam cek hay maaya ba anda ata ma wuɗam. Cek masa ata ma hətam fa ndaw na, a wuɗam ŋgada ata. A zlapam da ray zleley ata hay. Cek hay a tabiya keɗe na, a sawa ta fa Gazlavay, Papa aləkwa ba, ama ara cek hay ŋga bəla. 17Sərmara bəla keɗe na, a ndəvey la, ta cek hay da hwaɗ a tabiya masa ndəhay ma wuɗam kalah. Ama ndaw ma key cek anda Gazlavay ma wuɗey na, a da njey ŋga sərmataw. 18Bəz aɗaw hay, bəla gweegwe cay a ndəvey. Anda akwar ma cəndamara na, masa-gəra mahura ŋga Kəriste a sawa la. Kwa wure keɗe, masa-gəra hay ŋga Kəriste ga daha. Maja ŋgene, ya sərkwa bəla gweegwe cay a ndəvey. 19Ndəhay a ŋgene, a bam da wuzlah aləkwa, ama mevel ata anda ŋga aləkwa ba. Da mevel ata anda ŋga aləkwa na, anja a njam macəmkaya ta aləkwa la, fa da bam daa ba. Ama ta bam sem. Mebey ata ŋgene, a wuzwa ata tabiya ara ndəhay aləkwa hay ba. 20Akwar na, Kəriste ta slərkwar Mesəfney ŋga Gazlavay la a ray akwar amba a pakwar ŋgada aŋga. Anda keɗe, akwar tabiya ka sərmara mey masa fara fara da ray Kəriste he. 21Ya wuzlalakwara na, maja ka sərmara mey masa fara fara ba daw? Kay! maja ŋgene ba. Ya wuzlalakwara na, maja ka sərmara mey masa fara fara, asaya, ka sərmara membərzley daa mey masa fara fara ha na, daa ba. 22Ndaw membərzley na, ara wa? Ara ndaw masa ma ləvey Yesu na, ara Kəriste ba. Ndaw a ŋgene na, ara masa-gəra mahura ŋga Kəriste. Ndaw a, a rəsa Papa aləkwa Bay Gazlavay, asaya, a rəsa Bəzey aŋga. 23Kwa waawa ma rəsa Bəzey ŋga Gazlavay na, a key ŋgene, a rəsa Bay Gazlavay Papaŋ may. Ama kwa waawa ma təɓa Yesu, ma ləvey fa mey ŋga ndəhay Yesu ara Bəzey ŋga Gazlavay na, ndaw a ŋgene, a təɓa Bay Gazlavay Papaŋ la may. 24Akwar na, wam vaw da ray mey masa akwar ma cəndamara dəga akwar ma təɓmara mey ŋga Yesu təlam, anja mey a ŋga njey aa mevel akwar mandaw mandaw. Mey masa akwar ma təɓmara ha, da aa daa mevel akwar na, akwar may, ka njam la macəmkaya ta Bəzey ŋga Gazlavay leŋ ta Papaha. 25Fara fara, Kəriste ta ləvey la a da vəlndakwar cek. Cek a na, ara heter mendəvey ba. 26Ya wuzlalakwara mey keɗe da ray ndəhay ma səpam cəveɗ ŋga zlaŋgaɗadamakwar. 27Akwar na, Kəriste ta slərkwar Mesəfney ŋga Gazlavay la a ray akwar amba a walakwar ŋgada aŋga. Da Mesəfney aŋga, aa da ray akwar na, ka səpam ndaw mekele ŋgaa sərkadakwar daa saba. Mesəfney a faa sərkadakwara cek hay tabiya. Cek masa aa maa sərkadakwara ha na, ara cek fara fara, membərzley da hwaɗ a daa ba. Da ray ŋgene, təɓmara meesərkey aŋga, njam macəmkaya ta Kəriste. 28Ahaw, bəz aɗaw hay, Kəriste a wuzwa vaw la. Njam macəmkaya pal ta aŋga amba pas a ma wuswa la na, ya zlurakwa fa mey aŋga ba, hwaray a kandakwar ba. 29Ka sərmara Kəriste na, ara ndaw maaya ma ka cek ta cəveɗ e. Anda keɗe, ka sərmara kwa waawa ma key cek ta cəveɗ e kəne na, ara ndaw masa Gazlavay ma tərda sem ŋga bəzey aŋga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\