1 Jaŋ 3

1Nəkmara, Gazlavay Papa aləkwa ma wuɗndakwar cey. A wuɗndakwar kalah, haa a ləvey aləkwa bəz aŋga hay. Fara fara aləkwa bəz aŋga hay. Ndəhay da bəla keɗe a sərmara Gazlavay ba. Ara maja ŋgene, a sərmandakwar aləkwa bəz aŋga hay ba may. 2Jam aɗaw hay, aləkwa wure keɗe bəza hay ŋga Gazlavay. Gazlavay a da tərdandakwar ŋgada fa mey kwara na, ya sərkwa ba araŋ. Ama ya sərkwa fara fara pas masa Kəriste ma da wuzwa vaw na, ya da tərkwa letek anda aŋga, maja ya hətkwar la fara fara aŋga na, kwara. 3Kwa waawa ma pa mewulkey aŋga a ray mey a keɗe na, si a wey vaw, a key mebərey ba anda Yesu Kəriste ma key mebərey ba. 4Kwa waawa ma key mebərey na, a key ŋgene, a key həma a ray Gazlavay. Mekey mebərey na, ara mekey həma a ray Gazlavay. 5Ka sərmara Yesu Kəriste a sawa a bəla keɗe na, ŋga ley mebərey ŋga ndəhay. Aŋga na, mebərey fa aŋga daa ba səlak. 6Anda keɗe, kwa waawa macəmkaya ta aŋga na, a key mebərey saba. Ama ndaw masa fa key mebərey na, ta hətar Yesu daa ba, ta səra Yesu fara fara daa ba. 7Bəz aɗaw hay, ka da mbəkdamara ray akwar amba ndəhay a zlaŋgaɗadamakwar ba. Ndaw ma key cek ta cəveɗ e na, aŋga ndaw maaya anda Yesu Kəriste aŋga ndaw maaya, ma ka cek ta cəveɗ e. 8Ndaw ma key mebərey mandaw mandaw na, aŋga dasi har ŋga bay-malula, maja bay-malula a zlar mekey mebərey na, dəga bəla ta zley daa ba araŋ. Yesu, Bəzey ŋga Gazlavay, a sawa a bəla keɗe na, ŋga nəsa sləra ŋga bay-malula ha. 9Kwa waawa ma tərey sem bəzey ŋga Gazlavay na, a key mebərey saba, maja Mesəfney ŋga Gazlavay fa key sləra daa aŋga . A gwa ŋga key mebərey saba, maja Gazlavay ta tərda sem ŋga bəzey aŋga. 10Ma wunkata bəza hay ŋga Gazlavay, ta bəza hay ŋga bay-malula na, me? Sərmara, ndaw ma key cek ta cəveɗ e ba, da daa ba, ma wuɗa məlmaha ba na, aŋga bəzey ŋga Gazlavay ba. 11Məlma aɗaw hay, wuɗkwa vaw. Yaw, mey a keɗe na, ara mey masa akwar ma cəndamara dəga akwar ma təɓmara mey ŋga Yesu təlam. 12Wulkam da ray ndaw daha mezəley Kayin . Ka da kam cek anda aŋga ba. Aŋga na, aa dasi har ŋga bay-malula, a kəɗa məlmaha, mambaray a vagay. A kəɗa na, maja me? A kəɗa maja cek masa Kayin aha ma ka na, maaya ba fa dey ŋga Gazlavay, ama cek masa məlmaha ma ka na, maaya fa dey ŋga Gazlavay. 13Məlma aɗaw hay, da masa ndəhay da bəla keɗe a ŋgəldamakwar ba na, ka da rəzlam ba. 14Ya sərkwa aləkwa anda ndəhay maməctakaya saba, ama aləkwa ma hətkwa heter mendəvey ba cay. Ya sərkwa na, maja ya wuɗmatakwa məlma aləkwa hay. Ndaw masa ma wuɗey vaw ba na, aŋga anda ndaw maməckaya cəŋga. 15Ndaw masa ma wuɗa məlmaha ba na, ara ndaw ma kəɗey ndaw vagay. Ka sərmara ndaw ma kəɗey ndaw vagay na, aa ta heter mendəvey ba daa ba. 16Yesu Kəriste ta vəlda ray aŋga la maja aləkwa. Anda keɗe, ya sərkwa mewuɗey-vaw na, ta fa vəɗa. Yaw, anda aŋga ma vəlda ray aŋga ŋgada aləkwa na, si ya vəldakwa ray aləkwa ŋgada məlma aləkwa hay may. 17Da ndaw cek aŋga daha, a hətar məlmaha cek aŋga daa ba, ama a sərfar dey-ceceh ba, a vəlar cek ba na, a da wuɗa Gazlavay na, kwara? 18Bəz aɗaw hay, ka da wuzdamara mewuɗey-vaw akwar ta fa mey meeguzley maaya maaya daada ba. Ama si ka wuzdamara mewuɗey-vaw akwar fara fara ta fa sləra masa akwar ma kamara. 19Da ray ŋgene, ya sərkwa aləkwa ta təɓkwa mey masa fara fara la. Da mevel aləkwa a candakwar da ray cek masa aləkwa ma kakwa maaya ba na, ya sərkwa Gazlavay a fəna mewulkey aləkwa, a səra cek tabiya daa mevel aləkwa. Anda keɗe, a dəkndakwar mevel la daa masa aləkwa fa dərkwa daŋgay. 21Yaw, jam aɗaw hay, da mevel aləkwa fa candakwar daa ba na, ya da dərkwa daŋgay a Gazlavay ta mandərzay daa dey daa ba. 22Ya gwakwa yaa cəfɗakwa kwa meeme fa aŋga, a vəlndakwar la maja aləkwa fa təɓkwa mewey aŋga hay, asaya, aləkwa fa kakwa sləra masa ma mbafar. 23Mewey aŋga mahura na, ara mepey Bəzey aŋga, Yesu Kəriste, ŋga ndaw aləkwa fara fara, asaya, ara mewuɗey-vaw da wuzlah aləkwa, anda Kəriste ma ləvndakwar. 24Kwa waawa ma təɓa mewey hay ŋga Gazlavay, ma key cek anda mewey hay a ma ləvey na, ndaw a macəmkaya ta Gazlavay, Gazlavay may, aa ta aŋga. Ya sərkwa Gazlavay aa ta aləkwa na, ta fa me? Ya sərkwa ta fa Mesəfney aŋga masa aŋga ma vəldandakwara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\