1 Piyer 4

1Ya sərkwa daa masa Kəriste aŋga ndaw-magədaŋ na, ta sərey banay la ga. Maja ŋgene, akwar may, kam gədaŋ, wulkam letek anda aŋga da ray mesərey banay, maja kwa waawa ma ɓəsa banay na, a key mebərey saba. 2Dəga wure keɗe haa kasl fa meməcey akwar na, ka da kam cek anda mevel ŋga ndaw-magədaŋ ma wuɗey ba, ama kam cek anda Gazlavay ma wuɗey. 3Menjey akwar masa zleezle na, aŋga anda menjey ŋga ndəhay ma səra Gazlavay ba. Ka ta njam la ga daa mekey cek ma ka hwaray, daa mekey dey fa cek ŋga ndaw, daa mewey, daa mekey wasa malamba, daa mesey wuzam kalah. Asaya, akwar ta nam ray la ŋgada kuley hay mekele mekele. Ŋgene, ara cek maaya ba kalah, mak dəɓa. 4Fara fara wure keɗe, ndəhay ma səra Gazlavay ba fa rəzlam ga da ray akwar, maja akwar fa kam cek hay malamba ta ata daa saba. Maja ŋgene, ata fa cəɗmakwar. 5Ama pas pal na, a kadamara cek hay maaya ba masa ata ma kamara ha ŋgene la a Gazlavay, ndaw masa ta ɗiya vaw cay ŋga katar sariya a ndəhay masa ta dey leŋ a ndəhay masa maməctakaya. 6Ara maja ŋgene, Kəriste ma wuzda Mey-maaya-mawiya kwa ŋgada ndəhay maməctakaya. Ahaw, Gazlavay ta katar sariya sem, anda aŋga ma katar sariya a ndəhay tabiya . Ama, a wuztar Mey-maaya-mawiya ha na, amba Mesəfney ŋga Gazlavay a vəltar gədaŋ ŋga njey maaya maaya anda Gazlavay. 7Gweegwe cay bəla a ndəvey. Anda keɗe, wam vaw, pam leŋgesl fa ray akwar, amba ka gwamara ŋga dərmar daŋgay a Gazlavay. 8Cek mahura na, wuɗam vaw da wuzlah akwar ta mevel pal, maja da mewuɗey-vaw daha na, ka gwamara ŋga mbəkdamara mebərey ŋga ndəhay dey ga . 9Təɓmata ndəhay ma samawa a way akwar maaya maaya ta meesəmey ta menjərɓey-mey ba. 10Kwa waawa na, Gazlavay ta vəlar gədaŋ la wal ŋga key cek. Kwa waawa ŋga kada sləra ta gədaŋ a ŋga jəney ndəhay mekele. Anda keɗe, ka da təram ndəhay ma ka sləra hay maaya ta gədaŋ wal wal masa Gazlavay ma vəlda a ndaw a, a ndaw a. 11Da ndaw aa ta gədaŋ ŋgaa guzley na, ŋga wuzey mey ŋga Gazlavay. Da ndaw a wuɗey ŋga jəney ndəhay na, ŋga jənta ta gədaŋ masa Gazlavay ma vəldara. Kamara kəne amba ndəhay tabiya a həlmamara Gazlavay ta fa Yesu Kəriste maja cek hay tabiya masa akwar ma kamara. Ara aŋga ndaw masa ta gədaŋ, ndaw masa fa həlmamara ŋga sərmataw. Amen. 12Jam aɗaw hay, da banay hay maadakw a mekele mekele a sawa a ray akwar na, ka da rəzlam maja ba. Banay a, a sawa na, ŋga jadakwar amba Gazlavay a nəka mevel akwar, da akwar fa təɓmara mey aŋga fara fara kwa. Ara cek merəzley ndaw ba. 13Da masa akwar fa səram banay anda Kəriste ma səra na, ŋgene sasəmam. Anda keɗe, ta pas masa ndəhay tabiya ma da hətmar gədaŋ aŋga ma da wuzwa na, kaa səmam la ga ma fəna saya. 14Da a cəɗmakwar maja akwar ndəhay ŋga Kəriste na, ŋgene, maaya ŋga Gazlavay aa da ray akwar, maja Mesəfney ŋga Gazlavay, Mesəfney masa ta gədaŋ ma fənta cek hay tabiya aa da ray akwar. 15Da ndaw da wuzlah akwar a sərey banay maja aa ma key cek maaya ba, da daa ba, aa ma kəɗey ndaw vagay, aa ma leley, da daa ba, aa ma ndəkwey aa mey ŋga ndəhay na, ŋgene, ndaw fa daa həmda maja banay a daa ba. 16Ama da ndaw a sərey banay maja aŋga ndaw ŋga Kəriste na, ŋgene, hwaray a da kar maja ba. Sasəkar jak, ŋga həlma Gazlavay maja ata ma zəlmara ndaw ŋga Kəriste he. 17Pas a ta wuswa cay amba Gazlavay a katar sariya a ndəhay. A da zlar na, ta fa aləkwa ndəhay aŋga hay. Da a zlar ta fa aləkwa ndəhay aŋga hay na, kaa wara ndəhay ma təɓa Mey-maaya-mawiya ŋga Gazlavay ba na, a da kam kwara? 18Mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey: «Da ndəhay ma ka cek maaya ta cəveɗ e a da ləham ta gəra na, kaa wara ndəhay maaya ba ma rəsmara Gazlavay na, a da kam kwara?» 19Da anda keɗe na, ndəhay ma səram banay fa cek masa Gazlavay ma wuɗey na, ŋga vəldamara ray ata tabiya ŋgada Gazlavay, ndaw ma ləmtərwa, ma nəkfatar dey mandaw mandaw. Asaya, ŋga kam cek maaya mandaw mandaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\