1 Piyer 5

1Wure keɗe, ya faa guzltar a bay-ray hay ŋga Egəliz da wuzlah akwar. Yah may, yah bay-ray anda ata. Daa masa Kəriste fa sərey banay na, ya ta hətar la ta dey aɗaw. Asaya, ya mbəzey la a wuzlah ndəhay masa ma da hətam meweɗey ŋga Kəriste masa Gazlavay ma da wuzdərwa. 2Da ray ŋgene, akwar bay-ray hay, ya fa kakwar ambahw, nəkfamatar dey fa ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu masa Gazlavay ma pata asi har akwar, anda ndaw-mecəkwer ma nəkey dey fa gənaw aŋga hay. Nəkfamatar dey ta mevel akwar cəpa anda Gazlavay ma wuɗey, ta metəkey ɗay ba. Ka da kamara sləra ha maja dala ba, ama kamara maja ka wuɗmata ndəhay a. 3Ka da wam da ray ndəhay masa Gazlavay ma pata asi har akwar a ta maagway ba, ama təram ndəhay maaya fa mey ata amba a nəkam dey fa akwar. 4Anda keɗe, ta pas masa Yesu Kəriste, mecəkwer mahura, ma da vəhwa na, a pəlkwara mawurɓay akwar la, a da njadakwar aa slam-meweɗey ma da njey ŋga sərmataw. 5Akwar gula hay, ya fa ləvkwar, namatar ray a ndəhay mahura hay da wuzlah akwar. Akwar cəpa, kwa waawa ŋga nar ray a ndaw a, a ndaw a da wuzlah akwar, asaya, jənam vaw da wuzlah akwar, maja mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey: «Ndəhay masa ma zlapam na, Gazlavay a mbəɗtar dəɓa la. Ama ndəhay meekweɗ-mey na, Gazlavay a katar maaya la.» 6Da anda keɗe na, namar ray a Gazlavay, ndaw ma wey da ray cek hay tabiya amba a pakwar ŋga mahura hay ta pas aŋga ma wuɗey. 7Kwa meeme ma həɓkwar ray na, mbəkdamara tabiya a har aŋga, maja aŋga na, ara ndaw ma nəkfakwar dey. 8Wam vaw, ka da nam ɗar ba! Masa-gəra akwar, Sataŋ, bay-malula, fa pəkey ta wura ta wura ŋga kərzey kwa waawa, anda mabar ma key həma ŋga kərzey cek amba a hambəɗa. 9Jaram, ka da vəlmar cəveɗ ŋga wey da ray akwar ba. Pamara Gazlavay ŋga ndaw akwar fara fara mandaw mandaw. Sərmara, məlmakw akwar hay ma təɓa mey ŋga Yesu da bəla tabiya ta səram banay la anda akwar may. 10Banay akwar a na, fa da njey ŋga sərmataw daa ba. Ama Gazlavay ndaw ma kandakwar maaya mandaw mandaw ta zəlndakwar la ŋga njey daa meweɗey aŋga ŋga sərmataw daa masa aləkwa macəmkaya ta Kəriste. Anda keɗe, Gazlavay ta ray aŋga, a da tərdakwar ŋga ndəhay masa ta gədaŋ, majaratakaya, kwa daa meeme, kwa ndaw ma da gwa ŋga təɗdakwar daa ba. 11Anja ŋga njey aŋga ndaw masa ta gədaŋ ŋga sərmataw. Amen. 12Silas ta jənya la ŋga wuzlalakwara leeter mecəhe keɗe. Aŋga na, ara məlma aləkwa masa yah ma pa ŋga ndaw aɗaw fara fara. Ya wuzlalakwara na, amba ya vəlkwar gədaŋ, asaya, ya wuɗey ŋga wuzdakwara fara fara maaya ŋga Gazlavay aa da ray akwar. Njam ta maaya ŋga Gazlavay, ka da mbəkdamara ba səlak. 13Məlma aləkwa hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu feɗe da Babilaŋw masa Gazlavay ma walata anda akwar, a camakwar har. Yaw, Mark masa yah ma pa anda bəzey aɗaw, a cakwar har may. 14Cam har da wuzlah akwar maaya maaya anda akwar məlmaŋ hay. Anja Gazlavay ŋga njadakwar daa zazay, akwar tabiya, ndəhay masa ŋga Kəriste.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\